De uitdagingen van 6 metaal

Een energetische Nine Star Ki terugblik op twee jaren vol uitdagingen

Jullie zijn van mij gewend dat ik jaarlijks, aan het eind van het jaar een korte impressie geef van wat zich in het jaar dat ten einde loopt heeft afgespeeld. Omdat 2020 en 2021 zulke impactvolle jaren zijn geweest (en nog zijn), lijkt het me verstandig om de terugblik wat serieuzer vorm en inhoud te geven.

In de komende terugblikken kijk ik wat die invloed van een bezoekend element op de energie van de positie zelf heeft gehad. Hiermee wordt een fundament gelegd voor de energetische tendensen van 2022.

Het helpt tevens om nu vanuit een andere invalshoek naar de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaren te kijken. Hopelijk helpt je dat om meer duidelijkheid te krijgen wat er energetische precies gebeurd is en geeft je dat inzichten in wat het voor jou persoonlijk betekend heeft.

In deze serie:


De uitdagingen van 6-metaal

Ook als je geen kennis hebt van Nine Star Ki of de individuele elementen, kun je de kwaliteiten en eigenschappen wel herkennen in jezelf, in anderen en situaties in je leven.

6-Metaal is het element dat gedurende het hele jaar 2021, de hele wereld heeft gedomineerd op zijn specifieke 6-metaal manier.

Voor de Nine Star Ki tendensen van 2021 schreef:

‘6-Metaal is het element dat de ratio en onze geestelijke vermogens representeert. Het is het element dat onderscheidt, kiest, filtert, analyseert en begrenst. Het is het element dat de (ongeziene) wereld van energie beschrijft en hanteerbaar maakt. Dit is ondermeer de wereld van de wetten en regels, van de religie en spiritualiteit. Maar ook van het geld, de cijfers en de financiën. 6-Metaal heeft door zijn scheidende en onderscheidende vermogen, nog wel eens de neiging om teveel te analyseren of te separeren, waardoor het geheel, het totaal uit het oog verloren dreigt te raken en er geïsoleerde eilandjes van onderwerpen of thema’s ronddobberen die zich niet bewust zijn van elkaars bestaan.’

Het hele jaar hebben we ons blind gestaard op cijfers die voortdurend van positie veranderden en vanuit verschillende invalshoeken werden belicht.

Door al dat geanalyseerd op basis van cijfers, zijn we inderdaad het geheel compleet uit het oog verloren waardoor elke context als irrelevant beschouwd wordt. Het is juist de context dat de achtergrond schetst waartegen een analyse is gemaakt, of die betekenis geeft aan cijfers door hun relatie met andere situaties te laten zien. Zonder context is alles abstract.

Zo werd ons eind 2020 voorgehouden dat de lockdowns geen nadelige effecten hadden op het bedrijfsleven; er werden immers minder faillissementen genoteerd.

Als je echter uitzoomt en de ruimere context bekijkt, krijg je een ander plaatje te zien. Namelijk die van een extreme toename van het aantal vrijwillige bedrijfssluitingen.

Ik schreef:

‘Je ziet een hele laag in ondernemend Nederland, en daartoe reken ik ook de ZZPers, langzaam verdampen. Er wordt geschermd met cijfers die een forse daling in het aantal faillissementen laat zien: 16% minder ten opzichte van 2019. Dat zijn er welgeteld in totaal 506 minder. Dat dit er minder zijn is, zo zegt het CBS, niet los te zien van de noodsteun van de overheid’  met andere woorden, zonder die steun waren het er veel meer geweest.

Naast die daling is het aantal bedrijfssluitingen echter enorm gestegen. In 2020 sloten maar liefst 25.350 meer bedrijven hun deuren ten opzichte van 2019. Maar daar hoor je niemand over. In totaal waren het 124.500 bedrijven in 2020, tegen 99.150 in 2019. In alle andere jaren waren die aantallen fors lager en lag het gemiddelde rond de 80.000 bedrijfssluitingen per jaar. Als je naar dat gemiddelde kijkt praten we dus over zo’n 40.000 bedrijven meer die de pijp aan Maarten hebben gegeven.’

Dat is, op basis van gemiddelden, een toename van maar liefst 50%.

Maar als je kijkt naar de toename tussen 2019 en 2020, dan praat je over 25,57%. Zo werkt dat dus met cijfers. Je kunt het beeld dat ze opleveren, alle kanten op manipuleren. Afhankelijk van de geboden of de afwezige context. We vergeten nog wel eens daarnaar te kijken of ernaar te vragen.

De uitdaging van 6-metaal dit jaar was dan ook niet alleen om zuivere analyses te maken en oprechte inzage in cijfers te geven, maar ook om deze in de juiste context te plaatsen.

We weten inmiddels allemaal dat dat niet gelukt is. Door de druk die 5-aarde op de achtergrond op het 6-metaal, dat in diens positie staat, heeft uitgeoefend, zijn cijfers en analyses vooral gebruikt als machtsmiddel en om pressie uit te oefenen op mensen die erop vertrouwen (een aarde woord) dat de overheid (5-aarde) integer (een 6-metaal woord) met die cijfers omgaat.

Ik schreef:

‘Er bestaat grote kans op verwarring door des-informatie dit jaar. Meer dan andere jaren. Die verwarring kan regie over je leven gaan voeren als je zelf de boel niet op een rijtje hebt. Zodra je persoonlijke, psychische helderheid vertroebeld, wordt het moeilijker om boodschappen goed te begrijpen. Om instructies goed te lezen. Om open te blijven staan voor nieuwe informatie. Om zorgvuldigheid te betrachten in je proces van afwegen. Dat betekent dat je kritisch moet zijn over waar je je informatie vandaan haalt.’

In een lage vorm van 5-aarde toont zich die energie niet als de goede herder die het beste voor heeft met zijn kudde.

Maar als de machtswellusteling die als een dictator hongert naar nog meer macht en dat wil bereiken door zijn kudde niet te hoeden, maar te vermorzelen onder het gewicht van zijn geïnflateerde ego. Als ik het hier heb over ‘de machtswellusteling’, dan is dat net zozeer één individu, alswel een groepje mensen die het succes, de roem, het geld en de macht naar het hoofd is gestegen en een God complex (laag niveau van 5-aarde) ontwikkeld hebben. We zien het met lede ogen aan:

Want ik schreef:

‘Ondertussen vloeit er enorm veel geld naar de grote bedrijven die daardoor nog groter worden want iedereen bestelt massaal online bij een dikke man die alleen maar dikker wordt. Het is een prachtig symbool van een obese maatschappij die hongert naar meer macht, bezit en winst.’

Illustratie Ba Gua. In vet de positie. In dun het bezoekend element

De grote uitdaging van 6-metaal dit jaar betrof dan ook de vraag of er met voldoende integriteit omgegaan kan worden met een kosmische uitdaging waar we collectief voor gesteld worden.

Je kunt je afvragen hoe integer en moreel verantwoord het is om als bedrijf (Pfizer bijvoorbeeld) tijdens een ‘pandemie’ een vervijfvoudiging van de winst (nettowinst derde kwartaal 2021 circa 7 miljard euro!, een vervijfvoudiging t.o.v. hetzelfde kwartaal vorig jaar) te behalen door het aanbieden van de ‘oplossing’ voor die zogenaamde ‘pandemie’. Het is een voorbeeld van een uitdaging die 6-metaal onder ogen had te zien.

Ik schreef:

‘De kosmische vader heeft ons uit het veilige, ouderlijke nest geschopt. Onhandig en verward zijn we geconfronteerd met de harde, koude werkelijkheid die in de virtuele werkelijkheid normaal gesproken een leuk filter zou krijgen. De energie van de kosmos denkt daar anders over. Te lang is er gefilterd, te lang weggekeken van een waarheid die we niet wilden zien. Te lang hebben we, onder invloed van grotere energetische tendensen, illusies gecreëerd die we aanzagen voor de waarheid. Maar vorig jaar is een einde gekomen aan onze onschuld. Vorig jaar is een aanzet gecreëerd van een crisis in ons bewustzijn. Of je kunt ook zeggen dat vorig jaar duidelijk is geworden dat we ons in een crisis in het collectief bewustzijn bevinden. Dit jaar verandert dat niet. Het wordt zelfs nog wat aangescherpt.’

Een toename van de druk hebben we allemaal kunnen ervaren.

Dat heeft ook meteen een uitdaging gevormd voor een ander aspect van 6-metaal: keuzes maken. Die waren er volop zodat we er lekker mee hebben kunnen oefenen! Het waren dit jaar ook heel andere keuzes dan we, veelal, tot nu toe in het leven hebben moeten maken. Niet de grote vraag waar je dit jaar naar toe gaat met vakantie. Maar of het ok is om een vaccin met vraagtekens te nemen. Of het ok is om mensen uit te sluiten die andere keuzes maken. Of het ok voor je is dat iedereen zomaar haar of zijn mening aan je op wil dringen. En of het nog ok voor je is om, om de lieve vrede te bewaren, je aanpast aan anderen die een andere keuze hebben gemaakt dan je hart je ingeeft.

Ik schreef:

‘Het levensaspect ‘kinderen’ in combinatie met de kwaliteiten van 6-metaal van de positie waar 7-metaal dit jaar logeert, zorgt voor kinderlijk onbevangen analyse en onderzoek. Hoe doen kinderen dat? Door eindeloos ‘waarom’ vragen te stellen.’

De uitdaging was dan ook, en is het nog, om oprecht, misschien ongemakkelijke, vragen te stellen en zo op zoek te gaan naar wat voor jou ok is.

Dat is niet eenvoudig gebleken, omdat de trend van 7-metaal in de positie van 6-metaal je, als een kind, goedgelovig maakt voor de verhalen die een leider (6-metaal) je wil doen geloven. Wat in dit proces nodig is, is het vermogen om niet op basis van autoriteit en (over)macht iemand te geloven, maar op basis van zuiverheid en integriteit. Het interessante van deze uitdaging is ook dat geloof en religie ook aspecten van 6-metaal zijn. Een grote uitdaging in het hele proces van dit moment is dan ook wat je ‘geloofsovertuiging’ is!

Ik schreef:

‘Ondertussen willen we wel antwoorden en nemen we gretig de aangeboden informatie in ons op. Het gevaar wat hier echter in schuilt is dat we vanuit de nog aanwezige kinderlijke naïviteit, zonder al te kritisch te zijn, de aangeboden informatie voor waar aannemen. Daar gaat een nog groter gevaar achter schuil namelijk dat we als gevolg daarvan blind achter de leider (6-metaal) aanlopen die die informatie als DE waarheid aanreikt. In onze kinderlijke zoektocht naar antwoorden beschikken we nog niet altijd over voldoende kritisch vermogen om te toetsen en te testen of iets dat gezegd wordt wel klopt.’

En dan waren er dit jaar natuurlijk nog de verkiezingen!

De ultieme uitdaging voor de verschillende aspecten van 6-metaal: kiezen en politiek! Dat heeft een wonderlijke mix opgeleverd waarin de 6-metaal kwaliteiten zich niet bepaald op hun best hebben getoond. Het leverde een spel van intriges, van oneerlijkheid, van uitgelekte notities, van onhandig vastgehouden papieren, van struikelende politici en ‘vergeten’ uitspraken op. Ondertussen zitten we nog steeds opgezadeld met een demissionair kabinet dat vrolijk door regeert. Wat doet dat met een democratie?

 Ik schreef:

‘Juist in een jaar waarin er verkiezingen zijn en we die verkiezingen ingaan met een kabinet dat gevallen is, gestruikeld is, over het vastlopen in onmenselijke regels, worden ook de politieke keuzes die we maken enorm belangrijk. Het hele politieke terrein is een terrein dat we dit jaar in de gaten moeten houden. Er gaan zich interessante dingen afspelen.’

Uiteindelijk komt het allemaal neer op energie.

Wat geef je aandacht en wat niet; waar stuur je je energie naar toe? Waarin bewaak je je persoonlijke integriteit en waarheid, en waar niet? Het was beslist niet eenvoudig, maar heeft wel allemaal te maken met een groter proces waar we ons in bevinden. Je kunt je helemaal blind staren op het detail, of uitzoomen en zien dat dit gepruts nu een groter belang dient.

Ik schreef:

‘Het hele grote, kosmische proces van een stuwing die ons door een evolutionair geboortekanaal perst, dwingt om de balans te herstellen op terreinen waar we die zijn kwijtgeraakt. In de reeks van vier verdiepende achtergrond artikelen die ik geschreven heb, plaats ik de processen van nu in een grotere context. 7-Metaal nu in 6-metaal legt de vinger op een hele, zere plek in die grote context: waar is ons geweten? Wat is nog langer de waarde van het individu en op welke wijze wordt de individuele integriteit nog beschermd en gewaarborgd?’

En

‘Meedogenloos is er groei, groei, groei en expansie en uitbreiding nagestreefd. Het proces van globalisering is daar een uitdrukking van. Hoe groter de moloch wordt waarbinnen het individu zijn leven vorm moet geven, hoe minder belangrijk en hoe vervangbaarder dat individu wordt. Binnen een systeem dat alleen maar groter wil worden en meer macht en winst nastreeft, wordt het welzijn en de vrijheid van het individu steeds meer van ondergeschikt belang. Langzaam maar zeker is gewetenloosheid de systemen van onze maatschappij binnen geslopen. Langzaam maar zeker zijn onze systemen psychisch (metaal) steeds ongezonder geworden.’

Vanuit dat grotere proces bezien, zijn de belangen dus ook groter om uitgerekend nu het ‘juiste’ te doen.

Om te doen wat moreel houdbaar is, ook in de toekomst. Zelfonderzoek hoort daar bij. Maar ook, nogmaals, het stellen van kritische vragen. Welke maatschappij hebben we eigenlijk willens en wetens laten ontstaan? Waar hebben we zelf onze integriteit verruild voor een grotere auto, een hogere positie, meer aanzien, meer bezit, meer geld op de bank? Een en al uitdaging die het dit jaar erg ongemakkelijk heeft gemaakt voor 6-metaal.

Ik schreef:

De kritische waaromvragen die het 7-metaal dit jaar stelt aan de leiders (politiek, 6-metaal) van onze landen, maar ook aan onszelf, zijn dan ook ongemakkelijke en confronterende vragen. Zon ongemakkelijke en confronterende vraag kan bijvoorbeeld zijn hoe psychisch gezond onze leiders zelf eigenlijk zijn, als ze maatregelen afdwingen waarvan het inmiddels onderbouwd duidelijk is dat ze òf niet werken, òf voor ernstige nevenschade zorgen. Andrzej M. Łobaczewski beschrijft in zijn boek Politieke Ponerologiehoe in een samenleving het bestuur geleidelijk wordt overgenomen kan worden door mensen met een psychische stoornis. Uiteindelijk vestigen deze mensen een pathocratie: een situatie waarin enkele, zoals in een bestuur of kabinet, geesteszieke mensen de hoofdrol vervullen en daarmee zeggenschap krijgen over een gezonde meerderheid.

Die invloed is al duidelijk merkbaar en het is eerder de psychische stoornissen van onze leiders, waar we mee besmet worden, dan met een virus.

Want dat is wat er gebeurd als leiders (dat exclusieve clubje mensen met veel geld en macht) wiens empathische vermogens gecorrumpeerd zijn door geld en macht, het op de achtergrond voor het zeggen hebben. Ze besmetten met hun immorele denken en handelen, anderen. Daardoor vindt er verspreiding plaats van iets waar meer één medicijn tegen is: persoonlijke integriteit! Het vermogen om de keuze te maken om niet mee te doen aan wat verrot is. Het vermogen om niet mee te doen aan uitbuiting, aan discriminatie en aan uitsluiting. Het is dringend noodzakelijk! Voor de toekomst van onze kinderen en van de mensheid!

 Ik schreef:

Als je klein bent leer je veel over de sociale omgang met anderen door het samenzijn met de andere kinderen op school. Als je tiener bent leer je te ontdekken wie je zelf bent en wat je identiteit is door het sociale contact met anderen buìten de huiselijke omgeving om. Kinderen lijden onder de maatregelen maar gaan daarmee om alsof het de normaalste zaak van de wereld is; een kind van vier weet niet hoe het anders zou moeten en accepteert wat de volwassenen hen aanreiken als zijnde ‘goed’. De schade die veroorzaakt wordt in de ontwikkeling van kinderen als gevolg van sociale deprivatie zal zich in de komende jaren tonen en nog lang nawerken in de sociale vorming van deze nieuwe generatie. Voeg daaraan de schade toe die kinderen is aangedaan als gevolg van het verblijf in vluchtelingenkampen, van mensenhandel, van kinderarbeid en kindermisbruik (kinderporno is sinds de komst van het dark web booming business geworden) en we zijn een generatie van psychopaten aan het kweken die zijn weerslag op de toekomst van onze wereld niet kent.’

Ik ben benieuwd, wat roept deze terugblik bij je op? Hoe ervaar jij de uitdagingen van 6-metaal? Doe mee aan het gesprek en deel het in de reacties hieronder!

Harte groet,

Nina

2 gedachten over “De uitdagingen van 6 metaal”

  1. Lieve Nina .Ik ben blij met je zienswijze en uitleg .Ik kan mij hier voor 100 % in vinden .
    Als roepende in de woestijn ben ik heel blij nu te lezen en mensen te ontmoeten die ook al jaren zien wat er gaande is.Nog even geduld,..het komt goed !
    Namasté

    1. Hi Rina, dank je wel voor je berichtje! Wat fijn dat je iets aan mijn zienswijze hebt! Mooi beeld, dat van de roepende in de woestijn; inmiddels staat er al een heel koor te roepen hoor! Fijne dagen en inzichtgevende Heilige Nachten gewenst! Harte groet, Nina

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *