Nine Star Ki voorspellingen voor 2013

Algemeen                                                                                                                                       Op 10 februari begint het Chinese nieuwjaar. Ondertussen hebben wij met onze Oud & Nieuw viering de stap al gemaakt naar 2013. Het veelbesproken jaar 2012 ligt achter ons en de grote vraag is natuurlijk wat het einde van de Maya kalender ons gebracht heeft; hoe staan we er nu energetisch voor, wat heeft het jaar 2013 voor ons in petto en wat zullen we merken van de shift die op 21 december 2012 heeft plaatsgevonden?

5-Aarde                                                                                                                                           De Nine Star Ki cyclus van de Chinese astrologie omvat een periode van negen jaar waarin telkens een ander element de centrale positie van de Ba Gua inneemt. Deze centrale positie is van groot belang omdat van daaruit invloed wordt uitgeoefend op alle gebieden van de Ba Gua en daarmee van het leven. Op alle levensaspecten dus waar we mee te maken hebben. Het element dat deze centrale positie inneemt, bepaald de tendens van het jaar. Vorig jaar werd deze tendens bepaald door het element 6-metaal dat in het midden van de Ba Gua stond en met zijn energie het jaar domineerde. Voor velen is deze tendens merkbaar ervaren in de vorm van beëindigingen, begrenzingen, bezuinigingen, verlies en loslaten. Ook de dood was een van de thema’s die veel mensen geraakt heeft, niet in de laatste plaats mijzelf; in een tijdsbestek van vier maanden heb ik drie familieleden verloren, waaronder mijn 10-jaar jongere broer. Het was echter ook een jaar van keuzes maken, focussen, knopen doorhakken en richting bepalen; een koers uitzetten.

Komend jaar krijgen we even een adempauze in de turbulentie van deze tijd. Dit jaar wordt de tendens bepaald door het element 5-aarde die de centrale positie inneemt. Daarmee keert dit element terug in zijn thuispositie. Ook alle andere elementen schuiven hierdoor terug in de positie waarin ze thuishoren. Elk van de negen verschijningsvormen van de vijf elementen krijgt dit jaar daardoor de kans om weer in contact te treden met zijn eigen oorspronkelijke energie. Althans, dat zou je denken. We zijn echter negen jaar verder; het is immers negen jaar geleden dat alle cijfertjes in hun oorspronkelijke posities stonden. En negen jaar van bewegen, veranderen, door de Ba Gua heen schuiven, contact maken met thuisposities van andere elementen en het leerproces dat daarmee gepaard gaat, gaat je niet in de koude kleren zitten. Elk element keert dit jaar dus weliswaar terug in zijn eigen, vertrouwde huis, toch is niets meer hetzelfde en alles blijvend veranderd. Dat zal het hele jaar voelbaar blijven in een vage weemoed die af en toe de kop op zal steken, in (retro) trends die duidelijk teruggrijpen op het verleden en het zoeken naar een nieuwe vorm voor oude dingen.

Terugkeer                                                                                                                                        Je zou kunnen zeggen dat, door de terugkeer in hun eigen posities, de negen verschijningsvormen van de vijf elementen terugvallen op hun archetypische kanten. Zo zal het element water wachten tot het in beweging wordt gebracht en meer nog dan anders de impulsen uit de omgeving oppikken. Zal het element hout weer gaan groeien, ontwikkelen en bewegen en zich al netwerkend verbinden met anderen. Zal vuur zichzelf weer zichtbaar maken en anderen inspireren. Zal aarde zijn best doen om te stabiliseren, balans te brengen en te versterken. En zal metaal zich bezighouden met het aanscherpen van de wetten en regels die zowel betrekking hebben op geldzaken als spirituele zaken. Kortom, je zou bijna gaan vrezen dat het een saai jaar gaat worden wat op zich misschien voor velen wel eens een verademing zou kunnen zijn. Maar, ik schreef het al, niets is meer hetzelfde en alles is blijvend veranderd. Doordat dit jaar de oorspronkelijke organisatie van de Ba Gua actief is, met het element 5-aarde die de centrum positie inneemt, wil elk element dat gaan doen waar hij van nature goed in is. Echter door de 5-aarde dominatie zorgt dat toch voor de nodige wrijving en beperkingen. Wat wil de energie van 5-aarde namelijk bereiken? Welke tendens gaat daarvan uit?

Het karakter van 5-Aarde                                                                                                 5-Aarde is het element dat graag alles in een vorm wil brengen en het daar ook wil houden. Je zou kunnen zeggen dat 5-aarde de hokjesgeest vertegenwoordigt die hoort bij meer behoudende en conserverende krachten. 5-Aarde wil ook graag veel invloed uitoefenen op grote, sociale processen en daar het liefst ook leiding aan geven. Vanuit goede bedoelingen, dat wel, maar het kan soms voelen als een beperkende invloed die graag alles onder controle wil houden. Een controle die voor ons merkbaar en zichtbaar kan worden door het optreden van de overheid bijvoorbeeld. 5-Aarde gaat ook over de mensheid als totaal. Een belangrijk thema dit jaar zal dan ook zijn de vrijheid en ruimte voor burgerinitiatieven enerzijds, versus de controlerende, leidinggevende en beperkende overheid anderzijds. Een tendens die niet alleen in ons eigen land zal spelen, maar op veel plekken ter wereld zichtbaar zal zijn. Doordat, na een cyclus van negen jaar, ook 5-aarde zich niet meer kan beroepen op zijn kwaliteiten zoals deze er negen jaar geleden uitzagen, dwingt dat het element -en de leidinggevenden, het koningshuis en de overheid als representant daarvan- tot het vinden van een nieuwe vorm, ook voor zichzelf. Elk element wordt dit jaar dus geconfronteerd met het opnieuw uitvinden van zichzelf. Voor alle aarde types -2-aarde, 5-aarde en 8-aarde– is dat het lastigst omdat aarde vanuit zichzelf het kenmerk van behoud van vorm in zich draagt. Met name bij 5-aarde is dit kenmerk het meest dominant  vertegenwoordigt. De natuurlijke reactie van 5-aarde om om te gaan met deze veranderingen van de eigenheid, zal zijn door de hakken diep in het zand te zetten; door vast te houden aan de vorm die bekend is. Dat kun je ook uitleggen als koppigheid of verzet dat zich zal uiten op alle terreinen die te maken hebben met autoriteit, overheid en regering. Een beetje (veel) onverzoenlijkheid kan zelfs om de hoek komen kijken.

Schengen                                                                                                                                   Vorig jaar stond het 5-aarde element in de positie van 4-hout, waardoor dit vormvaste aarde element werd gedwongen iets van de beweging en groei van hout in zijn structuur toe te laten. Dit jaar kan er zich een tendens aftekenen die de beweging -hoe chaotisch ook- van vorig jaar, weer laat vastlopen. Voor huizenbezitters lijkt dat gunstig; de -weliswaar negatieve- beweging op de huizenmarkt van vorig jaar komt tot stilstand. Het betekent dat de prijzen van huizen zullen stabiliseren, maar helaas betekent het nog niet dat de verkoop daardoor zal toenemen. Want de overheid zal zijn best doen om elke vorm van beweging te elimineren en terug te brengen in een betrouwbare (lees controleerbare), vaste vorm. Wellicht dat het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek daardoor toch weer op de politieke agenda komt en dit keer ook zal worden doorgedrukt. Want 5-aarde wil weliswaar graag op een sociale manier leiding geven, maar als het niet goedschiks lukt, dan is kwaadschiks ook een optie door zich te ontpoppen als een dominante en overheersende autoriteit. In ieder geval zal een en ander zichtbaar worden in maatregelen die een verdere beperking van de economische groei zullen veroorzaken waardoor er nog meer stagnatie zal optreden en de markt verder vastloopt.

Interessant daarbij is dat 18 jaar geleden -twee cycli van negen jaar- het Schengen verdrag in werking trad. Het verdrag dat voorziet in verregaande beslechting van grenzen tussen de aangesloten landen, vooral om ruimte te bieden aan vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen, omvat inmiddels 26 landen die daarbij zijn aangesloten. Dit jaar zal Schengen en de EU een thema worden op de politieke agenda. Enerzijds omdat gebeurtenissen de neiging hebben om in een cyclus van negen jaar (of in dit geval twee keer negen jaar) weer terug te keren in de spotlight, anderzijds omdat de 5-aarde energie van dit jaar aandacht wil voor het behoud van de eigen vorm. Dat kun je ook uitleggen als het behoud van de eigen landsgrenzen en het bewaken daarvan. Een serieuze discussie over uittreding uit de EU is daarom niet ondenkbaar. In ieder geval zal het Verdrag van Schengen en wat daarin is vastgelegd, hernieuwd een plek innemen op de politieke agenda.

Tegenbeweging                                                                                                                           Niet alleen in ons land zullen we geconfronteerd worden met het thema van de vrijheid van de individuele burger versus de begrenzing van die vrijheid door de overheid. Met name in landen waar het het afgelopen jaar onrustig is geweest en waar het thema burgervrijheid de oorzaak is van die onrust, zullen in het komende jaar grote confrontaties ontstaan. Deze landen waar dankzij de Arabische lente een nieuwe wind is gaan waaien, kunnen daardoor geconfronteerd worden met een nieuwe autoritaire macht die het volk wil controleren. Het is zeker niet ondenkbaar dat er meerdere brandhaarden zullen ontstaan waar burgeroorlogen zullen uitbreken. In ieder jaar dat gedomineerd wordt door het element 5-aarde, is de kans op oorlog groter dan in andere jaren. Incidentele en geïsoleerde conflicten kunnen overal optreden, maar komend jaar zal het thema oorlog helaas vaak het onderwerp van krantenkoppen zijn. Negen jaar geleden, in 2004, werden we geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog in Irak. Het was het jaar waarin de Amerikaanse troepen in opspraak kwamen door de martelingen van Iraakse gevangenen, onder andere in de Abu Ghraib-gevangenis. Het was ook het jaar waarin Iraakse opstandelingen begonnen aan een serie gijzelingen van buitenlandse personen, met als gruwelijk hoogtepunt de video van de onthoofding van de Amerikaan Nick Berg. Nu er weer een cyclus van negen jaar is afgerond, bestaat de kans dat verwante thema’s aandacht zullen vragen dit jaar. Mede ook doordat het thema burger versus overheid zichtbaar kan worden in regelrechte burgerlijke ongehoorzaamheid en opstand of verzet. Enerzijds zal de overheid erg zijn best doen om elke vorm van wildgroei in eigen initiatieven van burgers te onderdrukken of in ieder geval te beperken. Anderzijds zal de drang om aan die beperkingen te ontsnappen en als burger weer in de kracht van de eigen autoriteit te gaan staan, dit jaar zo hoog oplopen dat er een belangrijke tegenbeweging gaat ontstaan. Oproer, demonstraties en openlijk verzet zal een breder front gaan vormen waarachter een beweging voor hernieuwde vrijheid voor de mensen kan ontstaan.

Nieuwe vorm                                                                                                                        5-Aarde is het element dat niet alleen hoort bij de overheid, het koningshuis, bij autoriteit en bij degene die de leiding hebben. 5-Aarde gaat ook over de eigen autoriteit, over zelfbeschikking en het zelf regie kunnen voeren over het eigen leven; autonomie dus. Ondanks dat bestaande vormen, structuren, leiders, overheden en organisaties die niet tot verandering bereid zijn en dit jaar vast zullen lopen in zichzelf, is er gelijktijdig de mogelijkheid en ook de wens om bestaande structuren en afspraken opnieuw uit te vinden en deze in een nieuw vorm te gieten. Op zich een moeizaam proces, nogmaals 5-aarde wil namelijk helemaal niet veranderen, maar wel een proces waarin 5-aarde -lees de mensheid- de kans krijgt een nieuwe vorm van samenleven te ontwikkelen. We kijken dus naar een jaar waarin grote tegenstellingen zichtbaar zullen worden die ons als mens zeer zullen raken; beperking in vrijheid, in beweging en van mensenrechten enerzijds versus nieuwe vormen van samenleven, autonomie en het ontsnappen aan kluisters anderzijds.

5-Aarde in 5-Aarde (geboren in 1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995 en 2004)                                                                                                                                            Vorig jaar, toen het element 6-metaal de centrum positie van de Ba Gua innam, schreef ik het volgende: ‘De autoriteit van het individu zal dit jaar op gespannen voet komen te staan met strengere regels, eisen en wetten die door ‘grotere’ autoriteiten zoals de regering worden opgelegd. Dat kan leiden tot het nog verder inperken van de mens als individu, grote kans dat de regering meer belastingen gaat heffen die de -financiële- vrijheid van de burger beperken en zijn bestaansfundament aantasten. Een andere vorm van de beperkende invloed van 6-metaal, kan zijn dat onze grote, politieke autoriteit, de regering, belemmerd wordt in de uitoefening van zijn functie, bijvoorbeeld doordat de democratische werking wordt teruggedrongen en toegankelijkheid van het parlement wordt beperkt, waardoor de kiezer de grip op de politiek verliest en er wetten doorheen gejaagd worden waar we niet op zitten te wachten. Metaal is ook terug te vinden in de rechterlijke macht, die, in het centrum geplaatst, speerpunt kan worden van spanningen tussen rechtspraak enerzijds en politiek anderzijds. Die rechtspraak in het middelpunt van de belangstelling.’ Inmiddels weten we dat de regering inderdaad belemmerd is geworden in het uitoefenen van zijn autoriteit en daardoor gevallen is. Een nieuwe regering is geformeerd en als gevolg daarvan krijgen we te maken met ernstige bezuinigingen die onze financiële vrijheid verregaand beperkt. Ook de rechtspraak is afgelopen jaar zodanig onder druk gezet, dat Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer melding heeft gemaakt van afbraak van de rechtspraak door de politiek. Een smeuïge aanvulling hierop is het royement van Bram Moszkowicz uit de Orde van Advocaten; een smet op het blazoen van de rechtsgang en rechtspraak in zijn algemeenheid. Dit jaar zullen de ervaringen en gebeurtenissen van vorig jaar ertoe leiden dat politiek en rechtspraak gedwongen worden hun organisatie vorm aan te passen of te veranderen. Niet onbelangrijk daarbij is rekening te houden van een verdere afbraak van de rechtspraak door de politiek, waardoor de individuele burger in een zwakkere positie komt te staan ten opzicht van de regels van de overheid; het burger versus overheid conflict dat een thema zal zijn in dit 5-aarde jaar. Zo zullen eerder verworven vrijheden als bijvoorbeeld het homo-huwelijk ook hernieuwd ter discussie komen te staan. Op persoonlijk niveau krijgt 5-aarde de gelegenheid geboden zichzelf naar buiten te profileren als een autoriteit op het gebied waarin hij zelf werkzaam is. Een herbevestiging en ook erkenning van eigen kwaliteiten vindt plaats.

6-Metaal in 6-Metaal (geboren in 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003 en 2012) en 7-Metaal in 7-Metaal (geboren in 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002 en 2011)                                                                                                                        ‘In welke hoedanigheid zij zich zullen laten zien, weet ik niet, maar 2012 wordt beslist het jaar waarin we contact leggen met buitenaards leven en hun bestaan ook bevestigd wordt!’ schreef ik vorig jaar. Opmerkelijk dat Labyrint, het wetenschapsprogramma van NTR en VPRO, op 18  maart 2012 een uitzending heeft gewijd aan het in contact komen met buitenaards leven. Het programma legt uit dat wetenschappers er serieus rekening mee houden dat er ooit contact tot stand zal komen. Bijzonder dat juist vorig jaar hernieuwd onderzoek van eerder, door de Viking Missie op Mars genomen monsters, concludeert dat dit materiaal microbisch leven bevat. Dit jaar is het precies negen jaar geleden dat de Rover op Mars zijn geland. Reden voor mij om aan te nemen dat we dit jaar interessante informatie over Mars en leven op andere planeten bekend zal worden gemaakt.

Het aarde element dat het jaar 2013 domineert is het voedende element van 6-metaal en 7-metaal. Dat betekent dat beide elementen het wel fijn vinden om onder invloed van 5-aarde weer thuis te komen in de eigen positie. Een goed jaar om definitief een navelstreng met het verleden door te knippen en het proces van loslaten dat vorig jaar is gestart, verder vorm te geven door op eigen benen te gaan staan. Mensen die vorig jaar hun baan hebben verloren krijgen dit jaar de kans om, vanuit keuzes die gebaseerd zijn op authenticiteit, zuiverheid en oprechtheid, een nieuwe richting te bepalen voor hetgeen ze willen doen in hun leven. Maar voor hen die nog vast blijven houden aan de oude structuren van de oude economie, wordt het een zwaar jaar met nog meer bezuinigingen, loslaten en beperkingen.

8-Aarde in 8-Aarde (geboren in 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001 en 2010)                                                                                                                                               ‘Nog een indicatie dat er op het gebied van kennis het nodige gaat veranderen, (…) zal zich laten zien in de vorm van oud weten, oude kennis, die weer opnieuw aan het licht gebracht wordt en toegepast zal worden.’ Afgelopen jaar is er door vele partijen hard gewerkt aan de realisatie van een apparaat dat in staat is zelf energie te genereren, zonder dat een bestaande energievorm als brandstof wordt toegevoegd. Dit jaar, naar verwachting in februari, zal dit apparaat het licht zien en beschikbaar komen. Hiermee wordt de oude kennis van onder andere Tesla en Viktor Schauberger, die vorig jaar hernieuwd enorm in de belangstelling zijn gekomen, letterlijk in een nieuw vorm gegoten. Dit zou wel eens een revolutie in gang kunnen zetten met betrekking tot de zelfvoorzienendheid van de mensheid. Wanneer we niet meer afhankelijk zijn van energiebronnen die putten uit eindige bronnen, die ook nog eens in handen zijn van een klein select gezelschap, betekent dat een enorme stap voorwaarts in onafhankelijkheid en een grote omwenteling in bestaande afhankelijkheids-modellen. Ook heeft Edgar Cayce, die de ‘slapende profeet’ genoemd werd, onder andere voorspeld dat als de tijd rijp is, de beroemde Hall of Records gevonden en geopend zal worden. Nu het element 8-aarde, dat verbonden is met kennis, wijsheid en oud weten, weer in zijn eigen positie komt te staan is het heel wel mogelijk dat er grote ontdekkingen zullen worden gedaan over de positie en/of inhoud van de Hall of Records. Maar ook op ander gebied wordt mensen de mogelijkheid geboden oude dossiers te openen en in te zien en eigen verborgen kennis en ervaringen aan te boren en deze in te zetten. Hierdoor kunnen deze mensen zich kunnen profileren als een autoriteit op het gebied dat deze kennis bestrijkt. Deze profilering betreft dus niet, zoals bij 5-aarde, de al verworven kwaliteiten maar de kwaliteiten die nog verborgen liggen en die met name betrekking hebben op het terrein van kennis en oud weten.

9-Vuur in 9-Vuur (geboren in 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000 en 2009)                                                                                                                               ‘Volksopstanden behoren daarom nog niet tot de verleden tijd, sterker nog, ze zullen toenemen en meer en meer een explosief en agressief karakter gaan krijgen.’ en ‘1-Water in 9-vuur is ook een ultiem yin-yang conflict tussen het vrouwelijke en mannelijke principe. (…) duidt dit tevens op het begin van de definitieve omslag van het patriarchaat, (…).’ schreef ik vorig jaar. Het is grappig om te lezen dat de film Zero dark thirty die begin dit jaar in première is gegaan, nu al de gemoederen verhit omdat de film laat zien dat degene die uiteindelijk Osama Bin Laden heeft opgespoord niet een man, maar een vrouw blijkt te zijn. Ook interessant is dat filmmaker Kathryn Bigelow veel informatie boven water heeft gehaald uit geheime dossiers en uit gesprekken met insiders van het Witte Huis. Zie ook 8-aarde. Een andere interessante beweging is dat in een aantal landen de protesten tegen de ongelijke behandeling van vrouwen aan wakkeren. Denk hierbij aan de massale opstand in India na de gewelddadige groepsverkrachting van een studente. Maar ook voor de onderdrukking van vrouwen en minderheidsgroeperingen in Egypte door de Moslim Broederschap -een mannen bolwerk- zal meer aandacht komen als subsidie-verstrekker EU een vinger aan de pols houdt van de Egyptische hervormingen. 2013 Wordt een jaar waarin de positie van de vrouw nieuwe autoriteit en grotere zeggenschap verwerft. Het valt niet te ontkennen dat er eveneens grote tegenkrachten zullen zijn die dit proces willen tegenwerken. De Fransen hebben een mooi spreekwoord: ‘Cherchez la Femme’ dat wil aangeven dat achter elke grote man een nog grotere vrouw staat die hem steunt. Dit jaar is het aan de vrouw om zichzelf te steunen en aan de mannelijke ego’s om plaats te maken op het podium voor de nieuwe mens die meer vrouwelijke kwaliteiten ontwikkeld heeft. Niet Willem-Alexander die de nieuwe koning wordt, maar Maxima die de nieuwe koningin wordt, trekt de aandacht. Het wordt in ieder geval een fijn jaar voor mensen die hard en lang gewerkt hebben om hun transformatieve kwaliteiten te ontwikkelen en vorm te geven. Zij zullen absoluut de gelegenheid krijgen om te schitteren dit jaar.

1-Water in 1-Water (geboren in 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999 en 2008)                                                                                                                                             2012 Was ‘een lastig jaar voor de ontwikkeling van een eigen carrière en voor het creëren van voldoende doorstroom daarin. Het loopt een beetje vast.’ Menigeen heeft dat aan den lijve ondervonden door verlies of inkrimping van werk of heeft nog steeds te maken met dreigende re-organisaties waarbij mogelijk de eigen baan op de tocht komt te staan. Iedereen die al door deze zure appel heen gebeten heeft, krijgt dit jaar de gelegenheid geboden een nieuwe vorm te vinden, een nieuwe bedding te creëren voor de flow van de eigen carrière. Dat proces is niet vrij van angst, de emotie die bij het element water hoort. Er wordt verlangt dat je een sprong in het diepe waagt zonder te weten waar je precies terecht komt. Dat vraagt overgave en vertrouwen. Iedereen die bereid is om de persoonlijke sprong in het diepe te wagen, die in staat is te vertrouwen op de werking van universele wetten die er altijd voor zorgen dat ons datgeen aangereikt wordt wat op dat moment nodig is, die zal een voorzichtige wedergeboorte kunnen ervaren. Pril me kwetsbaar nog, als elk nieuw leven, maar onmiskenbaar aanwezig. Dit proces van wedergeboren worden, is het hele jaar actief. Ongetwijfeld zullen er kansen te over gecreëerd worden om bestaande vormen te verlaten en jezelf opnieuw vorm te geven. Gelijktijdig ervaart water dit 5-aarde jaar als zwaar en moeizaam. Het kan voelen als tegen de stroom in zwemmen. Toch is de niet te stuiten potentiële kracht van water zo groot, dat er grote stappen gezet kunnen worden in de ontwikkeling van de eigen levensloop.

2-Aarde in 2-Aarde (geboren in 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998 en 2007)                                                                                                                                              Door alle veranderingen die gaande zijn, neemt de druk op een relatie toe. Immers, als de ene partner verandert, heeft dat direct effect op de andere partner die misschien niet wil veranderen en alles het liefst bij het oude wil laten. ‘Relaties die vorig jaar tot bloei zijn gekomen, krijgen dit jaar de kans om te verjongen en te vernieuwen.’ Is het proces van vernieuwen dat vorig jaar is ingezet, niet in goede aarde gevallen, dan kan dat dit jaar nog het nodige relationele gedoe opleveren. De 2-aarde keert dit jaar terug in de eigen positie om vervolgens te concluderen dat de relatie niet meer is wat deze is geweest. Alles is veranderd. Vooral de vorm van relateren, zowel op persoonlijk als op meer algemeen vlak, wordt een punt van aandacht. Hierin ook doet de ‘grote’ invloed van 5-aarde zich gelden; de eigen autoriteit versus de relatie worden tegen elkaar afgewogen en wellicht dat een van beide te licht bevonden wordt. Andersom wil de autoriteit -lees regering, overheid, etc.- meer macht krijgen over relaties, hoe deze tot stand komen en onder welke voorwaarden. Wellicht dat de mogelijkheden van het homo-huwelijk weer ter discussie worden gesteld, of dat aanvullende voorwaarden opgesteld worden bij het in de echt verbinden van twee mensen. Daarnaast wordt 2013 in ieder geval het jaar waarin het mogelijk is om (weer) thuis te komen bij jezelf en weer van jezelf te houden zoals je bent. Wel is het belangrijk om veel aandacht te schenken aan zorg voor jezelf door goede voeding en door het verstevigen van het eigen fundament. Voeding en gezondheid worden dit jaar, meer nog dan voorheen, een belangrijk punt op menig agenda. Voeding in de zorgomgeving zou ook wel eens onder vuur kunnen komen liggen en het is niet ondenkbaar dat er stemmen op gaan om dat aspect van de zorg opnieuw vorm te geven en te re-organiseren. Alle zorgbehoevenden aan de sonde voeding? Als alle krankzinnige bezuinigingen door worden gedrukt kan dat zomaar een idee zijn dat wordt gelanceerd.

3-Hout in 3-Hout (geboren in 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997 en 2006) en 4-Hout in 4-Hout (geboren in 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996 en 2005)                                                                                                                               ‘Vooral vernieuwingen die gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid en nieuwe vormen van samenwerking, gaan oogsten.’ schreef ik over 3-hout. Door de achterliggende cycli van 81-jaar en 9-jaar die de grote beweging van de mensheid beïnvloeden, krijgen 3-hout en 4-hout dit jaar de mogelijkheid om nog duidelijker dan voorheen hun ideeën over vernieuwing, over samenwerken, over een economie van gunnen neer te zetten en daar ook leidend in te worden. Uiteraard zal dit op heel veel verzet stuiten van de gevestigde orde, juist ook in dit 5-aarde jaar, die daar absoluut een stokje voor wil steken. Maar hout laat zich niet makkelijk beperken in zijn groei-potentie en is in staat door de fundamenten van deze gevestigde orde heen, wortel te schieten in een nieuwe aarde. Een nieuwe aarde die gekenmerkt wordt door een versnelling van ontwikkelingen die zich in een razend tempo via netwerken zullen verspreiden en daarmee ook voor iedereen toegankelijk worden. Toch zal hout te maken krijgen met strengere regelgeving en een verscherpt toezicht op bijvoorbeeld sociale media, internet verkeer en mail correspondentie. Nu al wordt elke mail in Amerika gescreend op sleutelwoorden. Ik vrees dat dat heel snel wereldwijd gemeengoed zal worden. Interessant is dat negen jaar geleden, in 2004, Facebook werd gelanceerd. Dit jaar zal Facebook opnieuw in het middelpunt van de belangstelling komen te staan, maar dan met betrekking tot relaties met of ingrijpen van de overheid.

Het gevaar voor hout dit jaar bestaat er in gevangen gezet te worden door een hard ingrijpende overheid die alle ontwikkeling van vernieuwing aan banden tracht te leggen door met name de koplopers daarvoor te bestraffen. De schavot executie om de massa angst aan te jagen en in toom te houden. Gelijktijdig worden massaal nieuwe uitvindingen gedaan en nieuwe ideeën gelanceerd om meer mensen een menswaardig en gelijkwaardig bestaan te bieden. Die tendens, die vorig jaar al is ingezet Dit jaar wordt overigens ook een jaar waarin de overheid strenger zal toezien op de geldigheid van reisdocumenten. Zorg dat je je papieren in orde hebt als je op pad gaat. Check eisen voor visa en dergelijke en verzeker je van de juiste toestemming mocht je naar landen willen reizen waar vrij reizen ingewikkeld is. Het kan helpen om gebruik te maken van hulp van een ingezetene van het land waarin je wilt reizen om problemen met autoriteiten te voorkomen.

Het wordt (…) voor de vernieuwers niet alleen oogsten wat gezaaid is, maar (…) ook een leidende positie verwerven waardoor invloed en autoriteit wordt afgedwongen.’ 

Samenvatting                                                                                                                                 Door de achterliggende grote cycli die met name de processen van vernieuwing, transformatie en verandering stimuleren die bij het element hout horen, zal 2013 een interessant jaar worden waarin deze transformatieve krachten enorm zullen kunnen botsen met de heersende krachten. Een clash of the titans die de mensheid op zijn grondvesten zal doen schudden, letterlijk overigens, want een 5-aarde jaar wil zichzelf nog wel eens opschudden en hier en daar wat tektonische plaatjes her-schikken. Het wordt een jaar waarin niets meer zal zijn wat het ooit was. Waarin we met weemoed terug kijken op de tijd waarin het nog duidelijk was wie je vader en wie je moeder was, waarin Sinterklaas nog te vertrouwen was en niet een stiekemerd met pedo-seksuele neigingen en de dokter oprecht het beste met je voor had. Het wordt ook een jaar waarin de èchte crisis nog moet toeslaan en de misstanden in de fundamenten van onze maatschappij zullen worden blootgelegd. Niet leuk, maar het wordt daardoor ook een jaar dat enorme kansen biedt om onze samenleving -en jezelf- opnieuw uit te vinden en in een getransformeerde vorm te tonen. Dat gaat natuurlijk nooit lukken in èèn jaar tijd, maar komend jaar wordt wel de aanzet gegeven tot deze ingrijpende hervormingen.

NB: Nine Star Ki heeft ook betrekking op persoonlijke energie patronen die door de elementen gedomineerd worden. De geboortejaren die ik achter de elementen heb toegevoegd bieden je de mogelijkheid te herkennen welk element jouw energie patroon beïnvloedt. Let wel: het Chinese nieuwjaar begint niet op 1 januari! Voor mensen die in een willekeurig jaar voor 15 februari geboren zijn, moet derhalve een tabel geraadpleegd worden. Kom op 17 maart naar onze stand op de Lotusbeurs (voorheen Onkruidbeurs) en we checken gratis je Nine Star Ki getallen voor je.

8 gedachten over “Nine Star Ki voorspellingen voor 2013”

   1. Dag Monique,
    Ja, hout mensen zijn nieuwsgierig! Aangezien het een vrij ‘stevig’ jaar gaat worden, ben ik van plan om nog regelmatig wat updates op deze voorspellingen te posten.
    Hartelijke groet, Nina

 1. Martine van de Coevering

  Lieve lieve Nina,

  Dank voor je Nine Star Ki voorspellingen en ik als 1954geborene weet dat mijn overgave en vertrouwen een enorme vlucht zullen gaan maken dit jaar van grote verandering : ik spring in het diepe en zal mijn diepzeeduikdiploma gaan halen en dat zal vast veel bibbers geven gezien mijn angst voor donkere diepten. Daarintegen wijst alles maar dan ook alles , dat ik voor een grote ontwikkelingsmogelijkheid staat en mijn potentie ten volle kan gaan ontplooien. Tijd ook om dat te vieren dus…geen angst maar moed en doorzettingsvermogen tonen. Ik ga ervoor. Nogmaals dank lieve vriendin en hoop je snel eens te mogen ontvangen in Brabant.

  Met warme hartelijke groeten,

  MarTine MarTine van de Coevering

  MarTine Mode Peperstraat 15a, 5341 CZ Oss 06 4017 8018 0412-64 69 62 http://www.martinemode.nl

  Date: Thu, 31 Jan 2013 08:17:13 +0000 To: martinevandecoevering@live.nl

  1. Ha Martine, die vind ik goed ‘ik spring in het diepe en zal mijn diepzeediploma halen’. Ik dacht dat je dat al had!!
   Maar ik heb er alle vertrouwen in dat je dat tot ontwikkeling zult brengen wat diep in je verborgen ligt. Schatduiken, wordt dat 🙂

 2. Ha lieve Nina, Een prikkelend verhaal waar ik enorm veel energie uitput. Dank voor het delen. En ja, ik ga op reis (check, check, dubbel-check), maar wat een kansen en vernieuwingen liggen er wereldwijd. Ik ben blij met jou en heb m’n stick-up blokje bij me 🙂 Liefs, Lisa

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: