Nine Star Ki Voorspelling voor 2015

Inleiding

Daar zijn ze, de Nine Star Ki voorspellingen voor 2015. Een hele bevalling dit keer die geresulteerd heeft in een stevig verhaal. Het belang om kennis en inzicht te delen is echter groter als nooit tevoren. 2015 Wordt het jaar waar we op hebben zitten wachten. Het Kanteljaar. Het jaar waarin de kritische massa voldoende momentum kan bereiken om een definitieve transitie op gang te brengen. Een jaar waarin vele, heilige huisjes tot op de grond worden afgebroken om de groei en ontwikkeling van een nieuwe samenleving de ruimte te geven om wortel te schieten op deze oude puinhopen. De urgentie is groot! Recentelijk heeft de Bulletin of the Atomic Scientists verkondigt dat de iconische Doomsday Clock zich twee minuten dichter naar middernacht heeft bewogen. Het is geen 5 voor 12 meer, maar nog maar 3 voor twaalf! Kennis is macht en voorkomt paniek en angst. We kunnen nog steeds het tij keren, als we nù juiste beslissingen nemen.

Ik hoop dat je de moeite wilt nemen om het helemaal te lezen èn er op te reageren.

The English version will be published on February 19, Chinese New Year.

Algemeen

Het Chinees Nieuwjaar vindt altijd op een ander moment plaats dan 1 januari; elk jaar zelfs op een wisselende datum. In China wordt een zogenaamde luni-solaire jaartelling gehanteerd die rekening houdt met zowel de zon- als de maanstanden. Deze beide invloeden bepalen ondermeer het moment waarop het Chinees Nieuwjaar valt, dat daardoor elk jaar op een ander datum plaatsvindt. Dat levert een heel andere beleving van tijd op dan het rationele keurslijf van de strakke Gregoriaanse kalender zoals wij die kennen en die zich alleen richt op de zon en zijn energie die verbonden is met Yang, het mannelijke principe. Hoeveel evenwichtiger is een jaartelling die ook rekening houdt met Yin, het vrouwelijke principe dat haar invloed ondermeer kenbaar maakt via de maan. Het is deze luni-solaire afstemming die vertaald wordt naar de Nine Star Ki cycli, aan de hand waarvan de energietendensen van een jaar geduid kunnen worden. Een duiding waarin rekening gehouden wordt met zowel Yin als Yang, met zowel het vrouwelijke als het mannelijke principe. Dat kan niet anders dan tot een vruchtbare invloed leiden. In ieder geval past deze benadering bij het toenemende bewustzijn dat we in een cyclische wereld leven, een wereld die tot voor kort gedomineerd werd door lineair denken. Gelukkig is de

Vijfde Element
Vijfde Element

beperking van het lineaire denken dat het eindig is. Juist dat is precies wat er gebeurt: het lineaire denken, en daarmee de systemen die op dat denken gebaseerd zijn, nadert zijn einde. Dit biedt ons de kans om ons ook bewust meer te richten op de cyclische structuren.

In eerste instantie klinkt dit positief. Wat het uiteraard ook is; een wedergeboorte van het vrouwelijke principe is waar wij mensen, de natuur en niet in de laatste plaats Moeder Aarde naar snakken. Het vraagt echter om een diepgaande omschakeling die te vergelijken is met een trein op volle snelheid die ineens in een rondje moet gaan rijden; de kans dat hij uit de bocht vliegt is levensgroot aanwezig. De manoeuvre zal alleen een gelukkig einde kennen als op tijd snelheid wordt teruggenomen en geanticipeerd wordt op het loslaten van het voortsnellen in een strakke, rechte lijn. Komend jaar dient deze koerswijziging zich in alle hevigheid aan, meer nog dan in voorgaande jaren merkbaar was.

Na de economische crisis in 2008 zijn we in 2009 aan een nieuwe, negenjarige cyclus begonnen die gedomineerd wordt door het element 3-hout. Binnen deze cyclus van 9 jaar – een periode die correspondeert met de 9 posities van de Ba Gua – begeven we ons vanaf 19 februari in een jaar dat eveneens gedomineerd wordt door 3-hout. Dit alles speelt zich af binnen de grotere context van een cyclus van 81 jaar (9 maal 9) waarover het element 9-vuur heerst. Deze 81-jarige cyclus is begonnen in 1955 en loopt door tot 2036. We beginnen dus het einde te naderen. Een einde van processen waarvan de basis gelegd is in de eerste 9 jaar; van 1955 tot 1964. Het zijn de wederopbouw jaren, jaren die gekenmerkt zijn door groei, expansie, ondernemingslust en een toename van een enorme welvaart. Jaren ook waarin de basis is gelegd voor de sociale, maatschappelijke en politieke fundamenten die nu ons tijdbeeld bepalen en beheersen. Een mooi beeld van deze periode wordt geschetst in de serie Mad Men (nog te bekijken via Netflix), waarin reclameman Don Draper de ongekende mogelijkheden ontdekt om van alles aan iedereen te verkopen, mits het praatje en het plaatje klopt. Het is in deze jaren dat het fundament werd gelegd voor een illusoire wereld waarin de buitenkant belangrijker is dan de intrinsieke waarde van een product of dienst. Niet wie je bent is hierin belangrijk, maar wat je bent of hebt. Het is ook een periode waarin de corporate wereld het voortouw nam om grenzen te verleggen en een alles overheersende drang aan de dag legde om de wereld te beheersen en controleren, ons ondertussen allerlei dromen op de mouw speldend en die uiteindelijk heeft geleid tot het idee van de maakbare samenleving. Deze serie maakt ook schrijnend duidelijk dat voor de vrouw in dit alles slechts een bijrol is weggelegd, precies zoals het daarna ook verder is uitgewerkt en zichtbaar is geworden. We denken wel dat de seksuele revolutie en de ontwikkeling van de pil voor bevrijding van de vrouw heeft gezorgd, maar menigeen denkt daar anders over. Carolien Boon: “We zagen die pil echt als een mannen-iets. Volgens onze theorie had het te maken met de beschikbaarheid van vrouwen.” De pil als vrouwenonderdrukking in doordrukstrip dus. Het hormonaal controleren van de natuurlijke cyclus van de vrouw, heeft er bovendien toe geleid dat vrouwen zich mannelijker zijn gaan gedragen; ze hebben haantjesgedrag ontwikkeld in kippenvorm.

Met de gevolgen van deze periode worstelen we nog steeds. Weliswaar zijn vrouwen geëmancipeerd, opgeleid en ontegenzeggelijk zelfstandiger geworden dan ooit tevoren. Maar tegelijkertijd bestaat er nog steeds een enorme ongelijkheid in salariëring tussen mannen en vrouwen, zitten veel vrouwen nog steeds in de verdrukking tegen een glazen plafond en wordt de waarde van hetgeen een vrouw te verkondigen heeft structureel lager beoordeeld dan van een man. Volledige integratie van het vrouwelijke principe is nog ver te zoeken.

Ontegenzeggelijk kunnen we ook vaststellen dat we, sinds we in 2000 in door 4-hout en vervolgens 3-hout gedomineerde 9-jarige periodes zijn beland, als samenleving in beweging zijn gekomen. Het komende jaar zal nog een schepje extra op het vuur gooien.

Trees, roots, heaven, hell
Trees, roots, heaven, hell

3-Hout in 5-Aarde 

2015 Wordt gedomineerd door 3-Hout, het element dat dit jaar de middelste positie van de Ba Gua inneemt. Het wordt wederom een jaar dus waarin de Hout energie centraal staat, net als vorig jaar toen 4-Hout centraal in de Ba Gua stond.

Het zou er op kunnen lijken dat we meer van hetzelfde gaan krijgen en in zekere zin klopt dat ook. Toch is er een belangrijk verschil in de kwaliteit van 3-Hout ten opzichte van 4-Hout. Daar waar 4-Hout afgelopen jaar in verhouding een gestage, enigszins beheerste en vrij continue stroom van groei en beweging heeft laten zien, daar zal 3-Hout dit jaar iedereen een poepie laten ruiken; 3-Hout is namelijk het meest ongedurig van de twee. Niks diplomatiek onderhandelen of voorzichtig het netwerk aftasten naar mogelijkheden. Actie! Doen! Bewegen! Dat is de leus van 3-Hout. De onderste steen zal boven en 3-Hout rust niet totdat het doel ook bereikt is. Dat zal zonder meer leiden tot grotere botsingen tussen vernieuwende principes die tegen de beperkende kaders van de behoudende structuren aanbotsen. De kloof tussen deze vernieuwende en behoudende tendensen wordt groter en de spanningen zullen daardoor ook toenemen. Afgelopen jaar hebben we gezien dat steeds

Vorig jaar
Vorig jaar

meer mensen steeds vaker zich burgerlijk ongehoorzaam hebben getoond en in verzet kwamen tegen de heersende orde. Deze tendens zal dit jaar alleen maar toenemen. Echter waar het afgelopen jaar nog redelijk vredig en rustig verliep, zal dit jaar een tendens laten zien van een toename van geweld tijdens deze demonstraties. De belangrijkste emotie waar 3-Hout door gedreven wordt is namelijk woede, kwaadheid. 3-Hout gedraagt zich als een vulkaan die langzaam ontwaakt: het gerommel, de druk, de hitte neemt toe tot het moment dat een uitbarsting onvermijdelijk wordt. Daarnaast houdt 3-Hout van het volgen en aanhangen van meer extreme denkbeelden en idealen die ondermeer tot uitdrukking worden gebracht in een ongenuanceerd wij-versus-zij sentiment. Het is niet ondenkbaar dat deze sentimenten een ontlading vinden in een nieuwe oorlog; 3-Hout houdt van militarisme en legt blijmoedig zijn idealen aan anderen op. Gek genoeg niet om anderen daaraan vanuit een autoriteitspositie te onderwerpen, maar juist om hen te wijzen op al die prachtige, nieuwe mogelijkheden. 3-Hout vergeet in zijn enthousiasme nog wel eens te vragen of iemand dergelijke vernieuwing wel op prijs stelt.

Het karakter van 3-Hout

3-Hout is het element dat het best gerepresenteerd wordt door een grote knop aan een kastanjeboom die op het punt staat te ontbotten. Je voelt de kracht die achter dit ontluiken schuil gaat. Je voelt de druk die oploopt en die zich zichtbaar ontlaadt zodra de knop eenmaal openbarst; je vraagt je af waar al die blaadjes al die tijd gezeten hebben, zoveel bladmassa laat zich ineens zien. 3-Hout is dan ook een element dat als geen ander een omslagpunt markeert. Het is grillig zoals de onstuimige groei van nieuwe loten aan een boom laat zien waarmee in één klap de koude, barre naaktheid van de wintertooi ongedaan gemaakt wordt. Het is dartel als een pasgeboren lammetje in de wei. Het is fris, nieuw, jong en grenzeloos enthousiast; het gaat moeiteloos over grenzen heen en is voortdurend op zoek naar vrijheid en naar ruimte voor beweging. Het wordt gekenmerkt door een rusteloze vorm van ontdekken, voortdurend op zoek naar de barstjes in de gesloten systemen. 3-Hout vult de scheuren in het wegdek van de gebaande paden en wrikt deze verder open tot de staat van volledige ontwrichting is bereikt. 3-Hout is de grote omwoeler die bestaande structuren open breekt en ontkracht, het is het breekijzer van de gevestigde orde, want oude structuren verdwijnen niet vanzelf. Het vraagt wel om de nodige oplettendheid om niet over de zelf gecreëerde brokstukken te struikelen!

Er zal heel wat gepionierd worden want door het voorwerk dat 4-Hout afgelopen jaar heeft verricht, kan 3-Hout nog beter grip krijgen op de vernieuwing.

Als je een boom als representant neemt voor de 3-Hout energie, dan zie je een beeld van een sterke, rechtop staande stam met een wijd vertakte kruin die naar de hemel rijkt en een evenzo vertakt wortelstelsel dat diep de aarde in reikt en daar zijn energie vandaan haalt. De sterke, rechte stam vormt een steun en toeverlaat voor iedereen die even ergens tegenaan wil leunen maar laat zich ook in het karakter van 3-Hout zien doordat het een foeihekel heeft aan onrecht en onrechtvaardigheid. 3-Hout staat voor hetgeen waarvoor hij zich hard maakt en neemt graag positie in door de controverse op te zoeken van wat normaal en gebruikelijk is.

Wonen

Voor wie niet al te allergisch en behoudend reageert op al die vernieuwing die 3-Hout brengt, biedt dit jaar veel kansen. Vooral voor het leggen van nieuwe sociale verbindingen, voor het creëren van een nieuw sociaal netwerk. Nieuwe samenlevingsvormen horen daarbij, evenals het delen van kosten en mogelijkheden in het communaal wonen zonder meteen een commune te vormen; deze tendens zoekt eerder samenwerking op praktisch niveau. Dat betekent ook dat meer mensen bij elkaar zullen willen wonen. Dit kunnen ouders zijn die bij hun kinderen gaan wonen, maar ook jonge gezinnen die elkaar in een nieuwe woonvorm opzoeken. Het vormt een enorme kans voor het in hergebruik nemen van oude, grote gebouwen zoals kantoorpanden en bedrijfsgebouwen, door deze geschikt te maken voor bewoning. Hier ligt een enorme kans voor vastgoed eigenaren en projectontwikkelaars! Mits zij in staat zijn hun eigen op behoud van status quo gerichte houding weten aan te passen natuurlijk.

Wonen krijgt weer een menselijke maat en neemt weer een menselijk karakter aan, wat wellicht tot een verdere terugloop in werk voor architectenbureaus en designers zou kunnen leiden. Tegelijkertijd liggen hier enorme kansen! Als bouwende partijen kunnen inzien dat de oude wijze van bouwen zijn geldigheid verloren heeft en met name de mens weer centraal gesteld moet worden in zijn woon- en werkomgeving, dan opent zich de weg tot vruchtbare samenwerking met tot voorheen ondenkbare partijen als psychologen, wichelroedelopers, toekomstige bewoners en Feng Shui Professionals. Op zich lijkt dat hiermee een investering gevraagd wordt die niet direct rendabel te maken is. Op de lange termijn echter zal de relevantie duidelijk worden doordat gebouwen die op deze wijze tot stand komen, op ongekende wijze een bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden van de bewoner en gebruiker. Vrij baan voor Feng Shui!

Individu

3-Hout is echter meer dan 4-Hout gericht op individuele ontwikkeling. Niet de massa maar de individuele mens en zijn behoeften staat centraal dit jaar. Gelijkertijd beseffen we meer dan ooit dat alles met elkaar in verbinding staat, waardoor we meer en meer over de grenzen van onze eigen realiteit heen kunnen kijken en daardoor zicht krijgen op wat het effect van ons handelen, ons gedrag, op anderen is. We krijgen zicht op ons individuele aandeel in het netwerk van gebeurtenissen om ons heen waardoor we de gelegenheid krijgen verantwoording te nemen voor onze betrokkenheid in de keten. De netwerk gedachte van waaruit 3-Hout zijn energie neerzet, is te vergelijken met het wortelstelsel en de wijdvertakte kruin van een boom. Elk individueel blad is belangrijk om het totale organisme boom van voldoende energie en samenhang te voorzien. Dit jaar krijgen we de mogelijkheid aangereikt om ons niet meer te voelen als een druppel op een gloeiende plaat, maar als een klein maar cruciaal onderdeel van een groter geheel. Het individuele blad beseft dat het samen met alle andere bladeren de kruin van de boom vormt. Wat wij als individuen doen, de besluiten die we persoonlijk nemen, het aandeel dat we persoonlijk leveren, maakt verschil en heeft effect! En dit is een factor van belang om de groeiende, kritische massa richting en betekenis te geven. Het is ongelooflijk belangrijk dit jaar om elkaar te vinden in nieuwe vormen van samenwerking, in coöperaties, in lokale economische initiatieven, in gemeenschappelijke doelen. Maar ook om in verbinding te blijven met dat wat ons tot mens maakt: empathie, bezieling, inspiratie en gedrevenheid. Het zijn begrippen die het karakter van het element 3-Hout kenmerken. De neiging die dit jaar bestaat om vooral ook aandacht te geven aan wat je als individu nodig hebt, kan anders ontaarden in een massa individuele roependen in een woestijn van individuele roependen die niet gehoord worden. Het je – hernieuwd – verbinden met je sociale netwerk, met vrienden, met je tribe of clan en met je familie verbindt jouw individuele kwaliteiten met die van het grotere geheel.

Familie

Familie is het archetypische levensaspect dat bij dit element hoort en van waaruit 3-Hout de persoonlijke kijk op de wereld ontwikkelt. Het levensaspect familie heeft betrekking op je roots, je afkomst, op de mensen waarmee je je verbonden weet door ras, religie, bloedverwantschap, of culturele of spirituele achtergrond. Het is deze verbondenheid waar je voor een belangrijk deel je identiteit aan ontleend en die betekenis geeft aan wie je bent. 3-Hout wil graag duidelijk afbakenen tot welke familie het behoort.

Ook dit zal een belangrijk thema worden dit jaar: waar kom jij vandaan en hoe geef je vorm aan je identiteit door de producten en diensten die je kiest. De oorsprong zowel van mensen zelf, als van producten, ideeën, gedachtes en stromingen wordt nog meer dan voorheen onder de loep genomen. Daardoor worden we ons meer en meer bewust van het feit dat we een individuele verantwoording dragen voor de keuzes die we maken en waarmee we de roots vormen van waaruit een verdere maatschappelijke en economische groei tot ontwikkeling en groei kan komen.

Maar ook zal dit familie thema tot uitdrukking komen doordat we de menselijke factor een diepere betekenis willen geven, diezelfde menselijke factor die we nu in ernstige mate missen. Veel organisaties zijn dolgedraaid in output gestuurde structuren waarin dwingende protocollen voorschrijven hoe en vooral hoe lang we ons met iemand anders bezig mogen houden, terwijl 3-Hout zelf graag wil bepalen hoe het leven wordt ingedeeld en met wie er wanneer contact wordt gezocht. Deze drang naar individuele invulling van beschikbare tijd, diensten, producten en verbindingen wordt langzamerhand meer en meer zichtbaar doordat het mogelijk wordt sterk individueel vraaggestuurde producten te vervaardigen. De site ITailor.com is daar een mooi voorbeeld van: maatkostuums voor betaalbare prijzen. De veelzijdige diversiteit van 3-Hout gaat het winnen van de standaardisering van de oude processen die enkel in staat waren om lijnrecht een afgebakend doel te bereiken.

Ook maakt 3-Hout zichtbaar dat we door al die dwingende protocollen de essentie uit het oog verloren zijn en zal het een back-to-the-roots proces in gang zetten. Een proces dat in zichzelf ook weer dwingt om na te denken over de eigen identiteit. Wie ben je eigenlijk? 3-Hout brengt, met al zijn netwerkkracht, ons in no-time tot in de verste uithoeken van de wereld. Mensen van over de hele wereld kunnen je volgen via social media, maar wie die mensen zijn weten we niet precies. Enerzijds is deze wereldwijde verbinding een prachtig voorbeeld van de 3-Hout energie. Gelijktijdig schuilt hierin het gevaar om de verbinding met de eigen roots kwijt te raken; onze identiteit kan zo vertakt worden en zich zo verdelen over de vele verschillende online identiteiten dat deze wildgroei alleen beheerst kan worden door terug te gaan naar de eigen kern en de eigen kernwaarden. Zoals een boom alleen kan groeien van binnenuit, zo daagt 3-Hout je uit om het pad van persoonlijke ontwikkeling te bewandelen en je eigen kern, je authentieke innerlijke zelf, te hervinden en te versterken. Daar vind je je eigen kernwaarden waaraan je niet alleen je identiteit aan kunt ontlenen maar die je ook zekerheid verschaffen. De zekerheid te weten wie je ten diepste bent. Diep wortelen in verbinding met jezelf zal je helpen de stormwinden van een veranderende maatschappij te doorstaan.

Op politiek niveau kan deze tendens tot uiting komen doordat landen ook weer op zoek gaan naar hun eigen identiteit en niet langer bereid zullen zijn zich aan te passen aan de nukken en regels van grotere organisatiestructuren zoals een Europese Unie. Het kan een verdere vervreemding tussen Rusland en Europa in de hand werken, omdat de spanningen tussen beide mogendheden voor een groot deel berusten op afkomst, culturele roots en de verschillen die daartussen bestaan. De focus wordt gericht op het hernieuwen van de contacten met de ‘eigen’ familie.

3-Hout houdt overigens niet van druk van buitenaf. Het wil immers graag ruimte en vrijheid om zelf te bewegen! Het op welke wijze dan ook onder druk zetten van Rusland zal ernstige averechtse gevolgen kunnen hebben, omdat Poetin zelf een 3-Hout mens is die zich alleen maar sterker tegen tegenwerkingen zal verzetten.

Woorden

Als geen ander element is 3-Hout een woordkunstenaar, een magiër in formuleringen, in het vinden van inspirerende èn opjuinende taal. Voeg dat laatste bij de tendens van het wij-versus-zij sentiment waarin 3-Hout enigszins een poging onderneemt om de wildgroei in al die menselijke verbindingen wat aan banden te leggen en je krijgt een explosief mengsel. 3-Hout is een flapuit die eerst wat roept en dan pas denkt en bovendien vliegensvlug reageert op gebeurtenissen. Het is de activist, de anarchist die roept om het aftreden van bestuurders en politici, maar vergeet na te denken over hoe het na hun aftreden verder moet; wie dan leiding geeft aan het land of de organisatie. Ja, 3-Hout heeft het hart op de tong liggen en het is de kwaliteit van dit hart, dat de kwaliteit van de gebruikte woorden zal bepalen. Het is een belangrijk gegeven want door middel van woorden construeren we onze werkelijkheid!

Het gegoochel met woorden weet 3-Hout als geen ander uit te laten groeien tot een boek. Eén die bij voorkeur gedachten in beweging brengt of oproept tot activisme, zoals Naomi Klein doet met haar werken. Klein, die overigens zelf een 3-Hout is, roept in haar boeken niet alleen op tot activisme, maar brengt dat zelf ook ten uitvoer door de hele wereld over te reizen en overal lezingen te geven om haar inspirerende woorden met anderen te delen. Typisch een gevalletje 3-Hout.

De invloeden van 2015 op elk van de elementen

3-Hout (geboren in 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997 en 2006) in 5-Aarde

Een jaar waarin de onderste steen boven komt en dat gekenmerkt wordt door ongedurigheid, onrust en tomeloosheid kan voor velen een angstbeeld vormen voor wat de toekomst gaat brengen. Ja, er zullen ongetwijfeld grotere botsingen plaatsvinden tussen de vernieuwende principes van 3-Hout en de behoudende structuren van 5-Aarde. Want 3-Hout is meer nog dan 4-Hout vorig jaar, wars van autoriteit en beschouwd iedereen graag als gelijkwaardig, terwijl 5-Aarde graag de autoriteit uithangt die onder het mom het goed voor te hebben met iedereen, ondertussen de individuele vrijheid ernstig begrenst en controleert. Maar 3-Hout stuurt dit jaar op het doorprikken van de controle illusie en richt zich op het creëren van ruimte voor idealen, ruimte voor spelen en dromen, ruimte voor nieuwe ideeën en uitvindingen en nieuwe beroepen waarvan we nu het bestaan nog niet kunnen vermoeden. Het wordt een goed jaar voor de 3-Hout pioniers onder ons! Zij vormen de wegbereiders die voorwaarden scheppen voor het ontstaan van nieuwe, sociale structuren. Daarentegen wordt het een zwaar jaar voor de conservatieven en de gezagsdragers; er wordt driftig aan de stoelpoten van hun oude fundamenten gezaagd.

Een van die oude fundamenten waar 5-Aarde zich op beroept is bezit en dan met name materieel bezit. 3-Hout gaat juist heel vluchtig met bezit om en is daar eigenlijk niet in geïnteresseerd. 3-Hout hoeft geen huis te hèbben, maar wil alleen een goede plek om te wònen, wat zichtbaar kan worden in een sterkere behoefte om aan het hypotheek juk van banken te ontsnappen door meer te gaan huren.

5-Aarde (geboren in 1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004 en 2013) in 7-Metaal

5-Aarde zelf is ondertussen aanbeland in de positie van 7-Metaal, een positie die verbonden is met het archetypische levensthema Kinderen. Nu zijn kinderen unieke wezentjes die vooral uitblinken in een volstrekt unieke en creatieve manier van denken. Wat een kind niet al kan verzinnen doet je keer op keer versteld staan, onder het motto ‘waar halen ze het vandaan’. Goede vraag. Kinderen halen hun ideeën niet zozeer ergens vandaan, ze zijn gewoon nog niet geïndoctrineerd, getraind en dus beperkt in hun denken. Hun denken is dus veel authentieker dan van volwassenen. 5-Aarde nu staat niet alleen voor de centrum positie van de Ba Gua, maar ook voor onze eigen autoriteit, voor ons werk en onze gezondheid. De positie waarin dit element nu is beland daagt uit om de eigen autoriteit, het eigen werk en de eigen gezondheid eens opnieuw en creatief te benaderen. Kan het anders? Als je het onbevangen denken van een kind loslaat op jezelf als autoriteit, wat zou dat kind dan tegen je zeggen? Kan jouw denken zich nog meten met de ondenkbare wereld van het kind? Heb je überhaupt nog contact met het kind in jezelf? Kinderen stellen voortdurende vragen omdat voor hen niets vanzelfsprekend is. Waarom dan? Wanneer dan? Hoe dan? Deze tendens daagt je uit jezelf te bevragen zoals een kind dat zou doen. Waarom doe je wat je doet? Waarom werk je in een baan die je niet leuk vindt of waar je geen bevrediging uit haalt? Wanneer ga je keuzes voor jezelf maken? Wanneer beëindig je een situatie die niet gezond voor je is? Hoe leid je je leven op dit moment? Kortom deze tendens geeft aan dat het tijd wordt voor een creatieve re-organisatie van jezelf op het gebied van werk, gezondheid en identiteit. Want, wie was je ook alweer? Het is tijd om nu op volstrekt unieke en authentieke (7-Metaal) wijze een nieuw fundament (5-Aarde) te leggen onder je bestaan (5-Aarde). Of omgekeerd om een stevig fundament te leggen onder je vernieuwende en unieke werkwijze. Want oud (5-Aarde) is uit. Deze tendens biedt je tevens de gelegenheid je als autoriteit (5-Aarde) te vestigen met je creatieve denkbeelden; hoe haal je betekenis uit jouw talent. In hoeverre ben je in staat de speelsheid van de 7-Metaal energie toe te laten in je bestaan?

Aangezien 5-Aarde verbonden is met gezondheid, zal dit jaar nog sterker dan voorheen je aandacht vragen voor je gezondheid en gezondheidsissues. Een beroep als gezondheidscoach wordt booming business.

Ondertussen zullen we zien dat ook op grotere schaal vragen gesteld worden over of het anders kan. Met de Europese Unie bijvoorbeeld, waarom zijn we daarin nog als land verbonden met anderen landen? Wat is de kwaliteit die deze unie te bieden heeft? Wat vinden we van de gezagsverhoudingen binnen de unie? Doen deze recht aan de eigen autoriteit, identiteit en gezondheid van Nederland?

7-Metaal (geboren in 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002 en 2011) in 9-Vuur

Dit is een buitengewoon lastig aspect en heeft regelrecht betrekking op de positie van kinderen in de wereld en onze maatschappij. Dichtbij kan dit zichtbaar worden door zeer ingrijpende transformatie (9-Vuur) van de kinderopvang, kinderbijslag, wet- en regelgeving omtrent zorg en ouderschap en van de kinderbescherming. Tevens zal 9-Vuur ervoor zorgen dat onrecht dat kinderen wordt aangedaan, in de spotlight wordt geplaatst. Meer zicht op kindermishandeling, kindermisbruik en kinderarbeid dus. Inderdaad een lastig aspect, want in een wereld waarin we het inmiddels normaal vinden om nog maar €4,= voor een t-shirt te betalen, kan het een pijnlijke confrontatie zijn om onder ogen te moeten zien dat dat t-shirt slechts tot stand heeft kunnen komen dankzij kinderarbeid.

Tegelijkertijd kan deze tendens ons doen inzien dat onze kinderen worden ontdaan van hun creatieve en innovatieve denkvermogen doordat ze op zo’n overweldigend cognitieve wijze worden opgevoed en opgeleid. Eigenlijk is dat ook een vorm van kindermishandeling! 9-Vuur kan het creatieve vuur in het kinderbrein weer aanwakkeren en doen oplaaien. Het enige dat dat van ons vraagt is de bereidheid om dat ook onder ogen te zien en waar te nemen: voor waar te nemen.

9-Vuur (geboren in 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000 en 2009) in 2-Aarde

Ondertussen is 9-Vuur zelf opgeschoven naar de 2-Aarde positie. Deze positie is verbonden met de archetypische levensthema’s relatie, voeding en educatie. 9-Vuur zelf is een door passie, creativiteit en op expansie gerichte energie die zich kan laten zien in ofwel een sterke manifestatie van het ego, ofwel van het hart. Iets in het midden bestaat er niet volgens 9-Vuur, concessies is voor watjes. Die energie neemt dit jaar bezit van een positie die zo heel erg verbonden is met onze persoonlijke band met anderen, met mensen dichtbij die dierbaar zijn, waar je van houdt en voor wilt zorgen en niet in de laatste plaats voor de relatie die je hebt met jezelf en het vermogen dat je aan de dag legt om van jezelf te houden. Als er ook maar iets is dat niet goed is in je relatie (met wie dan ook), dan zal dat dit jaar onverbiddelijk aan het licht komen. 9-Vuur belooft transformatie van je relatie. Het laat vol passie zijn licht schijnen op de liefde die er is, of de liefdeloosheid die zijn intrek heeft genomen in het echtelijk bed.

9-Vuur zet ondertussen ook alles wat te maken heeft met voeding in de spotlight. Of dit nu de regelrechte chemische troep betreft die McDonalds in zijn frietjes stopt, of de misstanden in de bio-industrie waar dieren mishandelt en zelfs misbruikt worden omdat ze niet meer als levend wezen beschouwd worden, of de belachelijke situatie dat ’s wereld grootste leverancier van bestrijdingsmiddelen, Monsanto, tevens ’s werelds grootste leverancier van zaadgoed is geworden. 9-Vuur stookt het vuurtje van transformatie hoog op en eist verandering.

Analoog aan de tendens van 7-Metaal in de 9-Vuur positie zal tevens het onderwijs op de schop genomen worden, of op de hak? Want, ze gaan wel braaf naar school die kindjes, maar ondertussen stevent het onderwijs af op een regelrechte ramp. Leerkrachten zijn zo druk met de administratieve rompslomp, dat ze geen tijd meer hebben voor essentiële onderwijstaken. Op sommige scholen wordt het vieren van jaarfeesten zoals Sinterklaas en Kerstmis volledig afhankelijk gesteld van ouders die de organisatorische zorg hiervoor op zich moeten nemen. Want de leerkrachten moeten overleggen, of vergaderen, of beide tegelijk. En dat terwijl de leerkracht steeds belangrijker wordt voor de leerling; door de toename van een-ouder gezinnen waarin de werk- en regeldruk enorm is, is de leerkracht vaak de meest stabiele opvoedkundige factor voor een kind. De richtinggevende begeleider en motivator.

In het verlengde van dit alles wordt tevens de gezondheidszorg onder de loep genomen. Het postbus 51 spotje zei het al in het begin van het jaar: ‘Nederland verandert, de zorg verandert mee’. Maar om die verandering nou uit te leggen als een verbetering van de zorg, dat gaat toch echt te ver. Onze zorg is in de afgelopen jaren ontdaan van de betrokkenheid en liefde die noodzakelijk is om het mensen met een zorgbehoefte naar de zin te maken. 9-Vuur in 2-Aarde wil die liefde, aandacht en betrokkenheid weer terugbrengen in de zorg. Het gaat immers om mensen! Hoe kun je voor mensen zorgen als je daar geen enkele ruimte voor geboden wordt door de strenge en strikte regels die zijn opgesteld?

Het wordt een jaar waarin een sterke tendens ontstaat voor ingrijpende transformatie van relaties, voeding, zorg en onderwijs. Het wordt een jaar dat schreeuwt om LIEFDE! De liefde en (com)passie moeten terug. In de zorg, in de relatie, op je bord en in het onderwijs. Dat wordt mouwen opstropen!

2-Aarde (geboren in 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998 en 2007) in 4-Hout

2-Aarde neemt dit jaar zijn intrek in de de 4-Hout positie, die staat voor weelde, groei en handelsbetrekkingen. Dat de zorg, voeding, de relatie en het onderwijs door de 9-Vuur invloed in de eigen positie van 2-Aarde moet veranderen en ook zal veranderen dit jaar, wordt ondersteunt door de tendens van 2-Aarde in 4-Hout. 4-Hout is de altruïstische weldoener die zijn welvarendheid onzelfzuchtig ter beschikking stelt aan anderen. Niet omdat hij zoveel (over) heeft, maar omdat hij geen tekort ervaart. Dat is dus iets heel anders dan wat Bill Gates laat zien. Hij doneert 1 miljoen aan een goed doel en wordt kwijlend toegejuicht door een menigte die even vergeet dat meneer Gates over 61 MILJARD beschikt en dat dat miljoentje van hem te vergelijken is met een donatie van – pak hem beet – € 31,87 voor een modaal inkomen (netto) van ons. Gates zou pas echt zijn welvarendheid laten zien als hij een donatie van 10 miljard overweegt. Kijk, da’s pas uitdelen.

Vanuit deze tendens van 2-Aarde in 4-Hout zullen zorgtaken eerder samen gedragen en gedeeld worden en minder worden uitbesteed aan anderen. Of dit nu de zorgtaken betreft voor de eigen kinderen die onder co-ouderschap worden opgevoed, of de zorg met betrekking tot ouderen en zieken. Online tools zoals Caren Zorgt, maken de communicatie (4-Hout) tussen de diverse zorgverleners (professioneel en particulier) een stuk eenvoudiger waardoor er veel minder een beroep gedaan hoeft te worden op zorginstellingen buitenshuis, die door deze ontwikkelingen voor een deel de vaste grond onder de voeten zien verliezen. De zorg wordt letterlijk aan het wankelen gebracht.

Ook in het onderwijs zal kennis en ervaring laagdrempelig gedeeld worden door particuliere initiatieven van mensen die het onderwijs voor hun kind zèlf willen regelen. Onder voorwaarden wordt door de overheid toegestaan dat kinderen niet meer het reguliere onderwijs hoeven bezoeken. Mensen die een lange wereldreis maken hebben daar bijvoorbeeld gebruik van gemaakt. Het is een mogelijkheid waar dit jaar door meer mensen gebruik van gemaakt zal worden omdat ze de puurheid van het onderwijs in zijn eenvoud willen herstellen. En dan bij voorkeur dicht bij huis. Huiskameronderwijs door uitgerangeerde en burn-out geraakte onderwijskrachten is niet ondenkbaar. Sterker nog, ik zou het van harte toejuichen!

Ook de voeding ontsnapt niet aan deze tendens. Het moet allemaal groener, eerlijker, puurder dit jaar. Bij voorkeur uit de eigen tuin, maar liever nog uit een gemeenschappelijk onderhouden tuin. Het uitdeelvermogen van 4-Hout kent geen grenzen en laat mensen groenten plukken bij de boer, maaltijden en moestuinen delen en gezamenlijk aan vreemde tafels aanschuiven. De behoefte aan groener en eerlijker gaat gepaard met minder en eenvoudiger. Copieuze, bourgondische maaltijden behoren tot het verleden en de roots van een product, waar het vandaan komt dus, worden belangrijker dan ingewikkelde veelbelovende verpakkingen. 4-Hout gaat voor ècht en gezond. De keerzijde van deze tendens is dat dit jaar overduidelijk zal worden hoeveel mensen ondervoed zijn, niet door gebrek aan voedsel, maar door gebrek aan voedingsstoffen in het voedsel. Door de koppeling van 9-Vuur in 2-Aarde met de tendens van 2-Aarde in 4-Hout zal dit jaar schrijnend duidelijk worden hoezeer voeding inmiddels ontdaan is van belangrijke voedingswaarde. Sterker nog, hoeveel producten zijn samengesteld uit verre van eerlijke en natuurlijke grondstoffen. De chemische frietjes van McDonalds hebben hun langste tijd gehad!

4-Hout (geboren in 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996 en 2005) in 6-Metaal

Dit is een tendens die dit jaar zijn focus ondermeer richt op een meer gelijkwaardige en ook meer individuele benadering van religie. De status van de elite van de kerk heeft ernstig te leiden onder deze invloed, een tendens die al voor-aangekondigd is door de hervormingsgezinde maatregelen van de Paus. 4-Hout streeft een gelijke en meer altruïstische verdeling van bezit en diensten na dat in dit geval betrekking heeft op zowel religie zelf als het kerkelijk bezit. Wellicht dat de Paus zal besluiten een deel van het bezit van de kerk uit te delen ten gunste van de vele armlastige gelovigen in ontwikkelingslanden. Wie weet laat hij wel, analoog aan de 3-Hout in 5-Aarde tendens van het creëren van nieuwe vormen van samenleving, huizen bouwen voor de zwakkeren in de samenleving. In ieder geval wordt de kerk als instituut verlaten en neemt religie en spiritualiteit hun intrek in onze huiskamers, zoals bijvoorbeeld de beweging Stadsverlichting nastreeft. Voor diegene die ervoor openstaat, geeft deze tendens meer inzicht in de goddelijkheid van de mens zelf waardoor religie nog meer dan voorheen binnen onszelf gevonden wordt. Een volgende stap van ontwikkeling daarin is dat we beseffen dat, als God ìn ons is, hij/zij ook in onze vijand aanwezig is en dat we wellicht onze vijand haten omdat we onze eigen goddelijkheid zijn vergeten of zijn kwijtgeraakt. Als we onszelf helen, zal dat onze energie clearen (6-Metaal) en daarmee tevens de ruimte die we buiten ons innemen.

De 4-Hout in 6-Metaal tendens wordt verder gekenmerkt door een snoei van – extreme – welvaart en een toename van sancties (6-Metaal) in handelsbetrekkingen (4-Hout) met partners of andere landen (Rusland?). Het heffen van (meer) belasting van de rijkste 1% op aarde sluit hierbij aan en dit plan heeft, ondanks de vanzelfsprekende weerstand hiertegen, goede kans van slagen. Het is geen beter moment om het financieel extremisme aan te pakken, omdat deze tendens ons laat beseffen dat in de natuur (4-Hout) en in natuurlijke systemen, nooit mèèr genomen wordt dan strikt (6-Metaal) noodzakelijk is. Doen we dat wel, dan gaat dat ten koste van diezelfde natuur. Discipline en zelfbeheersing (6-Metaal) ten aanzien van het thema Weelde dat bij 4-Hout hoort, want echte welvaart, welvarendheid wordt niet afgemeten aan bezit, maar aan de mate waarin je in staat bent om te delen; om de energie (6-Metaal) waarover je beschikt te delen (4-Hout) met anderen.

Aangezien 4-Hout eveneens betrekking heeft op groei en vernieuwing, geeft deze tendens eveneens aan dat het tijd wordt ons denken (6-Metaal) te vernieuwen. Einstein zei het al: ‘We zullen een substantieel nieuwe manier van denken voor de mensheid nodig hebben als we willen overleven’. Het is ons denken dat cultureel bepaald is en door die cultuur getraind is. Dat betekent dat het nieuwe denken misschien elders moet plaatsvinden dan in het hoofd. Denken (6-Metaal) met je hart, vanuit verbondenheid (4-Hout) zal tot heel andere beslissingen leiden.

Dan is er nog een heel belangrijk punt dat dit jaar om aandacht zal vragen. Ik gaf al aan dat de 3-Hout in 5-Aarde tendens onder andere voor problemen kan zorgen omdat 3-Hout zo’n flapuit is die geen blad voor de mond neemt. 4-Hout is wat meer volwassen dan 3-Hout en dus ook iets minder een flapuit. De 4-Hout in 6-Metaal tendens geeft aan dat het van belang is om onze woorden (4-Hout) te disciplineren (6-Metaal) om te voorkomen dat er vlammen in diverse pannen slaan: onze toekomst zal daarvan afhangen. Met zorgvuldige, precies gekozen (6-Metaal) woorden zullen we meer bereiken dan de flapuit retoriek van 3-Hout.

6-Metaal (geboren in 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003 en 2012) in 8-Aarde

De 8-Aarde positie is verbonden met het archetypische levensaspect wijsheid. Dit betreft wijsheid die vergaard is door levenservaring en het werkelijk verteren, integreren en praktisch toepassen van theoretische kennis. 6-Metaal gaat niet alleen over energie en religie maar bovenal over geld en financiën. Nu 6-Metaal dit jaar te maken krijgt met de sterk op onderzoek gerichte energie van 8-Aarde, staat de financiële wereld nog wat te wachten. Vorig jaar (in het 4-Hout jaar) verscheen de Nederlandse vertaling van Thomas Piketty’s boek ‘Kapitaal in de 21e eeuw’ waarin hij de economische ongelijkheid aan de kaak stelt. Het heeft al heel wat stof doen opwaaien. Piketty, een 2-8-8, heeft gedegen onderzoek verricht naar onze economische structuren en heeft onweerlegbaar aangetoond dat bij economische groei de ongelijkheid niet afneemt, zoals het groot kapitaal ons altijd heeft doen geloven, maar juist toeneemt. Zijn woorden worden hem door ditzelfde groot kapitaal niet in dank afgenomen, maar door het gedegen onderzoek dat hij verricht heeft en de kennis die hij daardoor vergaard heeft, is er nauwelijks een spelt tussen te krijgen. Er gaan dus was financiële onderste stenen bovenkomen dit jaar! Het is niet ondenkbaar dat dat zal leiden tot een revolutie (8-Aarde) in de financiële wereld. Gelijktijdig zullen meer mensen dan ooit tevoren een jaar tegemoet gaan waarin gepiekerd (8-Aarde) gaat worden over geld en geldzaken en waardoor ze mogelijk geestelijk doordraaien. Er wordt enorm getwijfeld aan eerder gemaakte keuzes, met name die die betrekking hebben op financiën. Wat helpt is te sturen op en te zoeken naar betekenis.

8-Aarde wil, zoals gezegd, graag zaken liefst diepgravend onderzoeken. Dit jaar laat zich dat zien doordat de markt voor zelfonderzoek uit zijn voegen knapt. Of dat nu is door middel van kritische zelfreflectie en zelfonderzoek aan de hand van therapieën of door middel van al dan niet online verkrijgbare zelftesten; we willen onszelf meten en daardoor weten wat er aan de hand is. Het zou goed kunnen dat er een soort ‘zelf-servicepunten’ komen voor individueel te verrichten gezondheidsonderzoek. ‘Bliep, mevrouw wilt u alstublieft in het potje plassen en niet ernaast.’ Ook de bewustwordingscoach wint terrein evenals de paardenfluisteraar die je via het paardrijden coacht naar bewustzijn over je eigen houding.

Overigens wordt in deze tendens een stukje van de veranderingen binnen religie en specifiek binnen de kerk, dat hoort bij de 4-Hout in 6-Metaal tendens, nader aangevuld. 8-Aarde houdt namelijk van revolutie en stormt het liefst zo af en toe de barricaden op. Door al die veranderingen die de paus wil doorvoeren binnen de kerk wordt er veel in beweging (4-Hout) gebracht binnen dit starre, religieuze (6-Metaal) instituut. Dat zou wel eens een ingrijpende revolutie binnen het Vaticaan teweeg kunnen brengen. Hetzij doordat de kerk zelf zijn grenzen verlegt zoals de paus dat ook wenst, hetzij doordat kardinalen en bisschoppen tegen hun geestelijk leider in opstand komen. Het zal voor deze lieden in ieder geval een onrustig jaar worden.

8-Aarde (geboren in 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001 en 2010) in 1-Water

8-Aarde zelf krijgt het ondertussen lastig dit jaar. Hij begeeft zich in de onzekere waterwereld van 1-Water. Dit is een wereld waarin alles constant verandert en niets is wat het lijkt. Het is een beetje te vergelijken met het zwemmen onder water, je ziet wel wat, maar je kunt nooit precies definiëren wat het is dat je ziet, hoe ver het van je verwijderd is en welke kleur het heeft. Angst en onzekerheid zijn de emoties die hierbij horen. Sowieso horen emoties bij 1-Water. Normaal gesproken zijn die weliswaar niet altijd duidelijk te onderscheiden maar vaak wel helder te voelen. Doordat 8-Aarde zijn intrek neemt in deze gevoelige water positie, wordt het ineens allemaal wat onduidelijker. Het wordt een beetje blubberig waardoor de mogelijkheid bestaat dat je je emotionele helderheid verliest. Met name de emoties die betrekking hebben op je verleden (1-Water), worden door 8-Aarde aan een diepgravend onderzoek onderworpen zodat ze verwerkt, verteerd en geïntegreerd kunnen worden (8-Aarde). Als deze oude emoties zich aandienen en je verkiest er niet mee aan het werk te gaan, dan zullen ze zich onmiskenbaar in je dagelijkse werkelijkheid manifesteren. Zodanig dat je er niet meer omheen kunt. Je diepste, emotionele binnenwereld wordt naar buiten gebracht zodat je er mee aan het werk kunt, waarna je de resultaten van dat werk vervolgens weer in je op kunt nemen om vanuit deze kennis een nieuw fundament te leggen onder je emoties.

De kans bestaat dat, als er sprake is van veel emoties, veel verleden dat verwerkt moet worden, de hoeveelheid blubber zo groot wordt dat je daarin vastloopt, het overzicht verliest en als het ware in emotioneel drijfzand terecht komt. Voor de mensen die daar gevoelig voor zijn, ligt dit jaar een depressie op de loer. De oplossing is om hulp in te roepen van het element metaal dat kan helpen onderscheid en keuzes te maken, dat (geestelijk) kan begeleiden en je kan helpen richting te geven. Een coach, een therapeut of psycholoog kan voor de nodige ondersteuning zorgen. Dit sluit mooi aan met de tendens van 6-Metaal in 8-Aarde dat bereid is de mouwen op te stropen om wat zelfonderzoek te verrichten. Juist omdat de water wereld zo nauw verbonden is met ons onder- en onbewuste, is met name Jungiaanse therapie erg geschikt om hierbij in te zetten.

Dan is er nog een dingetje dat misschien niet helemaal uit de verf zal komen dit jaar, maar dat wel als een tendens aanwezig is en van zich kan laten horen. Zoals ik eerder schreef predikt 8-Aarde graag revolutie. Nu staat het element 1-Water, naast emoties en verleden, tevens symbool voor ‘het volk’. Je voelt hem al aankomen waarschijnlijk: de kans bestaat dat het volk in opstand komt. Niet op kleine schaal zoals in voorgaande jaren de Occupy beweging heeft laten zien, maar massaal. En masse. Tenminste, als dit volk niet vastloopt in de blubber van eigen onverwerkte emoties en de angst daarvoor.

1-Water (geboren in 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999 en 2008) in 3-Hout

De cyclische beweging door de elementen heen, komt tot een einde bij de laatste tendens, die van 1-Water in 3-Hout. Een erg gunstige tendens die extra voeding geeft aan de jaartendens van 3-Hout in 5-Aarde. Immers een plant of een boom groeit als je hem water geeft waardoor een algemene toename van groei en beweging het gevolg zal zijn. Als het water van goede kwaliteit is, dan is er spectaculaire groei mogelijk waardoor ook 3-Hout vanuit zijn ingenomen 5-Aarde positie een ongekend stempel zal kunnen drukken op dit jaar! Het zijn echter de emoties die bij 1-Water thuishoren, die de kwaliteit van het water en daarmee van die groei zullen bepalen. Vorig jaar stond 1-Water in de positie van 2-Aarde, de relatie positie. Dat heeft voor menigeen voor de nodige relationele blubber gezorgd. Als je dat goed hebt aangepakt en hebt opgelost, dan is dit jaar een zuiverder groei mogelijk. Ben je echter om je emotionele blubber heen gemanoeuvreerd, dan zullen de gevolgen daarvan een effect hebben op je persoonlijke groei en vernieuwing. Dit sluit aan bij de tendens van 8-Aarde in 1-Water waarin onverwerkt verleden zijn positie en aandacht opeist.

Daarnaast zegt deze 1-Water in 3-Hout tendens iets over ‘het volk’ dat in beweging komt. Wie weet wacht ons een volksverhuizing, hoe het er uit gaat zien weet ik niet precies, wel dat er grotere groepen mensen zich zullen verplaatsen om elders wortel te schieten.

Wat ongetwijfeld een grote impact zal hebben dit jaar, is dat deze 1-Water in 3-Hout tendens al die subbewegingen die al een tijdje gaande zijn in de maatschappij en die in woonkamers, op schoolpleinen, in koffie-corners en tijdens het carpoolen zijn ontstaan, naar de oppervlakte brengt. Wat in het verleden gezaaid en tot ontkieming gekomen is, bot nu uit in zichtbare groei. Dit jaar wordt het mogelijk om onder de invloed van het op netwerken georiënteerde 3-Hout deze individuele initiatieven met elkaar te verbinden en er grotere verbanden tussen te leggen.

Samenvatting

Het 3-Hout jaar dat voor ons ligt is het jaar waar we met z’n allen op hebben zitten wachten. Tegen de achtergrond van een 9-jarige cyclus dat eveneens gedomineerd wordt door het element 3-Hout, binnen een 81-jarige cyclus waarin het element 9-Vuur domineert, kan dit jaar zich niet anders laten zien dan als het grote kantelmoment. 3-Hout woelt met zijn wortels de fundamenten van de gevestigde orde om en kraakt als een breekijzer de laatste harde noten om ruimte te maken voor dat wat er echt toe doet: de mens als uniek individu, die vanuit persoonlijke ideeën, idealen en kwaliteiten zelf in staat is betekenis te geven aan zijn leven. Het wordt een jaar waarin we onze dromen gaan omzetten in actie, we gaan ze op aarde neerzetten, alhoewel de juiste vorm en richting nog wat kan ontbreken.

Op 8 februari aanstaande wordt de workshop Nine Star Ki Voorspelling 2015, wegens enorme belangstelling herhaald in Centrum Djoj in Rotterdam. Aanmelden kan via: de Feng Shui Academie of via de facebook pagina van de Academie.

Bewaren

Bewaren

29 gedachten over “Nine Star Ki Voorspelling voor 2015”

 1. Lisa Doğan - Star

  Whohoooo, “werk aan de winkel” . Wat een energie in dit boeiende en inspirerende stuk. Dank je wel lieve Nina

 2. de invloeden van 2014 op elk element – moet dat niet 2015 zijn?

  en wat betreft de boom: levende mensen zijn een omgekeerde boom met de wortels in de hemel, als je dood gaat draait je boom om….te zien als je energie kan zien.

  Verder ben ik een 3-hout dus ik verheug me op de transitie na 25 jaar diep duiken.
  Dank voor je werk.

 3. Voelbaar op alle niveaus, let’s rock it. Ben er klaar voor en sta te popelen, al knikken m’n knietjes zo af en toe wèl…… Dankjewel lieve wijze Nina. Inspiratie voor onze ziel. X

  1. Dank lieve Martine. Mijn knieën knikken ook, want de veranderingen die ons dit jaar te wachten staan, komen met een zekere urgentie. Het is immers geen vijf voor twaalf meer, maar nog maar drie voor twaalf. De kans voor geleidelijke veranderingen hebben we aan ons voorbij laten gaan. Dus gooit 3-Hout dit jaar de beuk erin. Zorg dat je goed geworteld blijft, dat je verbonden blijft met je stam/tribe en meebuigt in de wind. Liefs, Nina

 4. Wat een boel informatie, niet alleen qua tekst, maar vooral van positief, mooi, daar hebben we op gewacht. Maar ook oei, wel goed opletten, niet doorslaan en inderdaad knikkende knieen.
  Bedankt voor deze hoopvolle waarschuwing!

  1. Ja Anna-Marie, het wordt goed opletten dit jaar. Vooral op het niet te hoog op laten lopen van spanningen, bij jezelf en bij anderen. Da’s nog wel een uitdaging hier en daar.
   Dank voor je reactie!

 5. Lieve Nina,

  Dankjewel voor deze uiteenzetting. Het schept helderheid en overzicht en het inspireert me om er ook eens vanuit mijn eigen perspectief naar te kijken.
  Dat het tijd is voor actie ondervind ik als 5 aardetype ook! Het gebeuren in Parijs, doordrong me ervan dat ik het boek – dat gaat over ‘Het Nieuws’ en het wereldbeeld dat ons ieder uur weer wordt voorgehouden – nu moet afschrijven. Ik lift graag mee op de houtenergie die me aanzet tot actie en bovendien helpt om de juiste woorden te vinden. Ik voel ook die positieve tegenbeweging die gaande is en die voor een transitie kan zorgen. Mijn boek is bedoeld om dat te ondersteunen. De ellende die we zien is tegelijkertijd de voedingsbodem voor een krachtige tegenbeweging! Daarbij weet ik zeker dat de aarde geen slechte plek is, want zoals je zegt hangt de kwaliteit van de woorden (het nieuws) af van de kwaliteit van het hart. Dat moeten we dus niet met elkaar verwarren, want de berichten die we zien zijn niet per se een zuivere afspiegeling van de wereld waarin we leven.
  Ik las overigens niet veel over de vrijheid van meningsuiting in je verhaal, maar naar mijn idee laten de 8 in de 1 en de 1 in de 3 zien dat het een issue is. Hoewel het volk (1) alle kennis (8) tegenwoordig voorhanden heeft, kan de combinatie ook inhouden dat het volk wordt dom gehouden. Door angst (1) te zaaien, worden we blind gemaakt. Zoals gezegd, inspireer je me enorm om via Nine Star Ki meer inzicht te krijgen. Dankjewel voor je mooie werk.

  Liefs,
  Esther

  1. Lieve Esther,
   Dank je wel voor je uitgebreide reactie. Ik zie erg uit naar je boek ‘Het Nieuws’ en ik ben blij dat mijn blog je een zetje heeft gegeven om het af te maken.
   Uiteraard is er sprake van vrijheid (3) van meningsuiting en onderdrukking daarvan door allerlei bestaande systemen (5), waardoor inderdaad de kennis (8) die voorhanden is bedekt wordt, vertroebeld wordt door angst (1). Mooi hoe je dat herkent en verwoord!
   Dank je wel daarvoor.

   Liefs, Nina

 6. Hoi Esther,
  Als 9 vuur herken ik letterlijk alles wat je over me schrijft. Letterlijk, van de voeding en de misstanden in de bio industrie, van de liefde in de zorg en de hel waar we langzaamaan in terecht zijn gekomen en van het onderwijs en waar dat naartoe dreigt te gaan. Er staat ons veel, heel veel te wachten en laten we er samen voor staan dat de transitie in goede banen wordt geleid. Dank voor je prachtige en indrukwekkende werk.
  Veel liefs,

  1. Dank je Marianne! Er staat veel te wachten inderdaad, want we bevinden ons als mensheid in een crisis. Maar een crisis is een kans. Een kans voor verandering, vernieuwing, voor het maken van andere keuzes en het kiezen van andere richtingen. Doodeng voor de meeste mensen, maar een erg waardevol moment in de tijd als de gelegenheid durft aan te grijpen!

 7. dank je wel voor de “lap” tekst die je geschreven hebt.Er stonden een heleboel teksten in die voor mij heel herkenbaar waren. oa. Over de mannelijke en vrouwelijke energieën die allebei zo belangrijk zijn. En over de maan en zon kalender sprak me ook heel erg aan, het voelde voor mij veel echter (natuurlijker) aan. Nu begrijp ik ook beter hoe het komt dat sommige dingen gebeuren zoals ze gebeuren en wat een invloed wij, dus ook ik, er in hebben. Of we er nu wel iets aan doen of er niets aan doen. Het heeft altijd invloed. Ik ga vanaf nu mijn kind in mezelf vragen laten stellen, waarom en hoe ik bepaalde dingen doe of zeg. lieve groet, Irene

 8. nav zeer interessant site en kd artikel ; vulkaan en contrasten tussen ; zo wit zo zwart.. en/maar kon je e-mail adres niet vinden …

  Het is ook een periode waarin de corporate wereld het voortouw nam om grenzen te verleggen en een alles overheersende drang aan de dag legde
  om de wereld te beheersen en controleren, ons ondertussen allerlei dromen op de mouw speldend en die uiteindelijk heeft geleid tot het idee van de maakbare samenleving.

  ‘Georganiseerd ‘ door bovenstaande hel .. inderdaad
  -zoals die mooie tekening en Jung tekst-
  is een vingerafdruk van het komende spirituele en delende;
  de CMN ; een burger citizen multi national
  die zorgt voor de menselijke maat en van onder op .. zonder geld rente en hypotheek en aflossing .. bouwen creëren en delen
  maar met dus een mogelijkheid om onder het juk van de polariteit van winner en verliezer / vis uit te komen ..

  Gek genoeg niet om anderen daaraan vanuit een autoriteitspositie te onderwerpen, maar juist om hen te wijzen op al die prachtige, nieuwe mogelijkheden.
  en
  Vooral voor het leggen van nieuwe sociale verbindingen, voor het creëren van een nieuw sociaal netwerk.
  Nieuwe samenlevingsvormen horen daarbij, evenals het delen van kosten en mogelijkheden in het communaal wonen
  zonder meteen een commune te vormen; deze tendens zoekt eerder samenwerking op praktisch niveau.

  en

  Wonen krijgt weer een menselijke maat en neemt weer een menselijk karakter aan, wat wellicht tot een verdere terugloop in werk voor architectenbureaus en designers zou kunnen leiden.
  Tegelijkertijd liggen hier enorme kansen!
  Als bouwende partijen kunnen inzien dat de oude wijze van bouwen zijn geldigheid verloren heeft
  en met name de mens weer centraal gesteld moet worden in zijn woon- en werkomgeving, dan opent zich de weg tot vruchtbare samenwerking
  met tot voorheen ondenkbare partijen als psychologen, wichelroedelopers, toekomstige bewoners en Feng Shui Professionals.

  Op zich lijkt dat hiermee een investering gevraagd wordt die niet direct rendabel te maken is.
  Op de lange termijn echter zal de relevantie duidelijk worden doordat gebouwen die op deze wijze tot stand komen,
  op ongekende wijze een bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden van de bewoner en gebruiker. Vrij baan voor Feng Shui!

  Het is interessant om op jou manier kosteloos te bouwen door gratis samen te werken met bedrijven en de CMN .. ;
  immers helemaal in de geest van je bovenstaande tekst .. en deze ;
  De netwerk gedachte van waaruit 3-Hout zijn energie neerzet, is te vergelijken met het wortelstelsel en de wijdvertakte kruin van een boom.
  Elk individueel blad is belangrijk om het totale organisme boom van voldoende energie en samenhang te voorzien.
  Dit jaar krijgen we de mogelijkheid aangereikt om ons niet meer te voelen als een druppel op een gloeiende plaat, maar als een klein maar cruciaal onderdeel van een groter geheel.
  Het individuele blad beseft dat het samen met alle andere bladeren de kruin van de boom vormt.
  Wat wij als individuen doen, de besluiten die we persoonlijk nemen, het aandeel dat we persoonlijk leveren, maakt verschil en heeft effect!
  De boom/CMN ben/heb jij
  het blaadje /CMN ben/heb jij
  je bent /hebt de CMN
  de CMN heeft/ben jij

  en lees wat mededirecteur schrijft ;

  Strooper Bio Brunch sluit lunchroom
  Arjan Strooper, eigenaar van Strooper Bio Brunch, heeft er genoeg van!
  Zelfstandige ondernemers, van ZZP-er tot groot bedrijf, maken zware tijden door, meer dan 70 faillissementen per dag alleen al in Nederland.
  Strooper: “Harderwijk centrum is een spookstadje geworden, niet zozeer vanwege de leegstand, eerder omdat er vrijwel niemand op straat loopt
  en daar zijn meerdere redenen voor aan te wijzen.

  Dit speelt overigens niet alleen in Harderwijk, het hele land heeft er last van.”
  Wat gaat u nu doen?
  “Omdat ik bijna 20 jaar als financieel-economisch specialist bij een bank heb gewerkt, in combinatie met mijn jarenlange ervaring als ondernemer,
  ben ik door Hank Monrobey, een internationaal topeconoom, gevraagd om toe te treden tot de directie van Citizens-Multi-National (CMN).

  CMN is een Nederlandse burgermultinational die ervoor zorgt dat ondernemers, consumenten en maatschappelijke organisaties kunnen samenwerken als ware zij een multinational.
  Hiermee bereiken zij voordelen die zij als individu nooit hadden kunnen bereiken.

  Maar het werk van CMN strekt veel verder:
  zij zorgt ervoor dat er een omschakeling plaats kan vinden van negatief kapitalisme (kredietverlening) naar positief kapitalisme
  (eerst creëren en dat vervolgens waarderen).

  Deze benadering heeft tot gevolg dat alle partners van CMN zowel privé als zakelijk schuldenvrij kunnen leven.
  Daarnaast sturen wij erop aan dat alle projecten duurzaam, sociaal en met aandacht voor met name kunst, zorg en educatie vormgegeven worden.

  Ik hou van het horeca vak en vind het moeilijk om afscheid te nemen van mijn gasten, maar met mijn economische kennis van dit moment kan ik zeggen
  dat er aan het straatbeeld in Harderwijk niets gaat veranderen als we op landelijk niveau niets doen aan de kern van het probleem.

  Zie het als een missie.
  Alle informatie is sinds november 2013 beschikbaar op http://www.cmn-lcc-international.com
  .. en als u wilt weten hoe u met behulp van CMN op positieve wijze en schuldenvrij uw leven kunt voortzetten, dan verneem ik het graag van u om u hierover te informeren.”

  Ook heeft hij een constructie op het oog voor muziek onderwijs .
  Zo ziet u dat cultuur belangrijk wordt gevonden ;

  MUZIEKLESSEN
  Muziekdocenten hebben behoefte aan leerlingen en er zijn veel mensen die muziekles zouden willen hebben, maar het niet kunnen betalen.

  Muzieklessen moeten gesubsidieerd worden, er is enorm bezuinigd, na jaren krijgen we daar weer een klein beetje voor terug
  (25 miljoen in 2020, niet per definitie voor de muziekprofessionals, maar voor de docenten basis- en voortgezetonderwijs).

  CMN heeft daar een positieve oplossing voor waarin niet geïnvesteerd hoeft te worden.
  Het enige dat nodig is, is dat iedereen op de juiste, positieve wijze meewerkt.
  Dan zijn wij in staat om los van de banken en de overheid zelf volledige werkgelegenheid te creëren.
  Wij zijn in staat om muziekles kosteloos aan te bieden, terwijl tegelijkertijd de docerend musicus een normaal inkomen verwerft.

  Mijn naam is Arjan Strooper, muzikant, en sinds 2013 één van de directeuren van Citizens-Multi-National, het grootste burgerparticipatie-initiatief van dit moment.
  Als directeur van CMN heb ik mijzelf voorgenomen om het muziekonderwijs in Nederland weer nieuw leven in te blazen en volledige werkgelegenheid te creëren.
  Dit is een deelproject, aangezien CMN het volledige onderwijs in Nederland weer op de rails gaat zetten.

  Binnenkort zal ik presentaties geven in Noord-Holland, dat is de provincie waar wij gaan beginnen.
  Bent u docerend musicus, dirigent, directeur van een muziekschool of gelieerd professional, zoals geluidstechnicus of producer,
  dan kunt u zich bij mij aanmelden als u een uitnodiging voor de presentatie(s) wilt ontvangen:
  Arjan.strooper@cmn-lcc-international.com

  of een PB via Facebook.
  https://www.facebook.com/pages/Citizens-Multi-National-LCC-Netherlands/682814111740240

  Hier een 1e amuse van die site ;

  CMN-ZAKENPARTNER WORDEN
  Citizens-Multi-National is een burger multinational.
  Een groep van zelfstandige ondernemers, consumenten en maatschappelijke organisaties die, door met CMN en met elkaar samen te werken,
  dezelfde kostenverlagende voordelen genieten als multinationals.
  Voordelen die u als zelfstandig ondernemer – ZZP-er, MKB-er of grootbedrijf – niet kunt realiseren.
  Lagere kosten
  CMN International is in staat om ondernemers grotendeels te vrijwaren van hun vaste lasten.
  Onze Zakenpartners ondernemen vrij van huur-, aflossings- en rentebetalingen.
  CMN kan dit kosteloos voor uw bedrijf vormgeven.
  U kunt zelf uitrekenen wat het voor uw bedrijf en uzelf betekent als uw huurlasten, hypotheeklasten en/of rentelasten wegvallen,
  zowel uw zakelijke- als privé lasten.
  Uw vrijheid
  Als Zakenpartner behoudt u volledige juridische- en economische zelfstandigheid.
  Uw samenwerking met andere CMN-partners, zowel Zakenpartners als Consumentpartners is gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst die uw vrijheid en zelfstandigheid niet aantast.
  De samenwerking maakt elke Partner economisch sterker.

  http://www.cmn-lcc-international.com/voorbeeld-pagina/bedrijven-2/

  Lees ook de passie volle Biografie van de stichter van dit moois ;
  http://www.cmn-lcc-international.com/biografie-hank-monrobey/

  Ik heb 2 radio uitzendingen gehoord van ze
  en heb een lezing in Assen bijgewoond
  en ze zijn in Sneek geweest
  en heb regelmatig contact met ze ..

  Liesbeth Breur is de vrouw van Hank die je ook kunt bellen voor vrije info;
  036 5226 005
  036 3000 528

  Hier ook een passage van een tekst van de site van Robert die het in 2011 ook al in heeft gezien;
  ………………… Maar goed.
  Terug naar de ‘enter knop’. De knop waarmee we zelf kapitaal kunnen creëren.
  Net zoals de bank doet. Klik, klaar en kopen maar. Is dit mogelijk?
  Ja, dit is mogelijk en helemaal sinds de PC zijn intreden gedaan heeft.
  Bill Gates voorspelde 10 jaar geleden al het einde van de banken.
  Niet dat er geen banken meer nodig zouden zijn maar gewoon omdat je met een PC digitaal kunt bankieren.
  Je hebt in feite geen geld meer nodig, slechts een computer waarmee je elkaar met kapitaal kunt betalen.
  Er komt in het geheel geen geld meer aan te pas, uitsluitend vermogen en kapitaal.
  Het systeem waar ik het over heb is een systeem dat gebaseerd is op het creëren van vermogen en kapitaal heet
  ‘Citizen Multi-National International’, ofwel CMN International.
  CMN is ontwikkeld door Hank Monrobey nadat hij in de jaren 1960 in een Luxemburgse bank er achter kwam dat een bank niet met geld werkt maar met kapitaal.
  En – zo zal Hank gedacht hebben – als een bank dat kan, kan ik het ook.
  De grote vraag is dus: hoe werkt CMN?
  Je zou kunnen stellen dat CMN een handelsorganisatie en bank tegelijk is.
  Stel je voor dat een boer 10.000 liter melk via CMN aanlevert. Werkelijke waarde: € 2.500,–. Boer verhandeld melk via CMN.
  Op het moment dat de boer de melk via CMN verhandeld, wordt CMN (economisch) eigenaar van de melk, maar aangezien de boer zelf ook CMN is,
  blijft de melk dus eigenlijk van hemzelf.
  De boer blijft juridisch gezien eigenaar van de melk, CMN de economische eigenaar.
  En aangezien het ‘vermogen’ van de melk € 2.500,– bedraagt, zet CMN dat bedrag als kapitaal op de rekening van de boer.
  ‘Enter’, en de boer beschikt over zowel de melk, het vermogen en kapitaal.
  Dit kapitaal is door de boer direct te gebruiken om andere bij CMN aangesloten bedrijven te betalen.
  Doordat de CMN een besloten fiscale eenheid is, kan er door de aangesloten bedrijven onderling me kapitaal betaalt worden.
  Het vermogen van een bedrijf kan bij CMN direct als bruikbaar kapitaal ingezet worden.
  Daar CMN geen rente berekent en het gehele proces van melk tot kaas naar consument binnen CMN plaatsvindt,
  kan er dus goedkoper geproduceerd worden.

  Maar dat is handig. Dat doen die hele grote jongens ook.
  Die hele grote Multi Nationals die wereldwijd opereren zijn eigenlijk een heel groot bedrijf.
  Ook die grote Multi Nationals werken op exact dezelfde manier als CMN:
  onderling ruilen met kapitaal dat gebaseerd is op eigen vermogen.
  Een boekhoudkundige verschuiving va digitale getallen.
  En dat is heel wat anders dan we momenteel doen.
  Nu lenen we geld bij de bank, betalen rente, kopen vermogen, plaatsen daarvoor kapitaal op onze balans waar we vervolgens geen moer mee kunnen.
  Ja, we kunnen naar de bank rennen om nog deze bank nog meer onderpand (vermogen) te geven waardoor we nog meer geld kunnen lenen met als resultaat dat de bank over onze vermogen uit het niets nog meer bankkapitaal kan creëren.
  In het kort gezegd zijn we compleet achterlijk bezig.
  We zakken steeds verder weg in het moeras dat door het bankwezen gecreëerd is.
  We hebben het alleen nog niet in de gaten.
  Vandaar dit artikel.
  Hopelijk kan dit artikel bij de lezer de interesse wekken om zich in alternatieve systemen zoals CMN te verdiepen.
  Oké, ik geef eerlijk toe dat deze informatie nogal wat vraagt van je voorstellingsvermogen.
  Ook ik had enige moeite om deze materie te kunnen begrijpen maar toen eenmaal het kwartje viel,
  werd het mij duidelijk dat CMN de basis kan leggen voor een Natuurlijke Economie die gebaseerd is op vermogen en kapitaal in plaats van geld.
  Vandaar dat ik benadruk dat ik in deze slechts een boodschapper ben die, zelfs na diverse gesprekken met Hank Monrobey nog steeds enkele vragen heeft.
  Het is ook wat. Vergeet geld en denk in vermogen en kapitaal.
  Dit vergt een compleet ander denksysteem dan we tot op heden gedaan hebben, vandaar dat CMN voor veel mensen onduidelijk zal zijn.
  Maar toch zou ik graag willen dat meer mensen zich in de materie van CMN gingen verdiepen.
  Ondanks dat je in eerste instantie mogelijk niet veel van CMN zult begrijpen, vraag ik je toch om de diverse slides shows op de website van CMN te bekijken.
  Oké, het is verschrikkelijk veel informatie en ook nog eens informatie die compleet tegenovergesteld is van hetgeen je geleerd is, maar toch, als ook bij jou uiteindelijk het kwartje valt, dan zal ook jij begrijpen aan welk systeem we momenteel overgeleverd zijn.
  Het systeem waar we momenteel in proberen te overleven, brokkelt met de dag verder af.
  En als we het lef hebben en diep in ons hart durven kijken, dan zullen we moeten toegeven dat we met onze door de reclame aangewakkerde hebzucht, er een grote puinhoop van gemaakt hebben.
  De aarde en haar bewoners zijn ziek, op sterven na dood.
  We hebben NU de keus: gaan we verder met de ‘Oude Economie’ waar we momenteel in verzuipen of hebben wij als Nederlanders het lef om over te stappen op nieuwe systemen zoals de ‘Natuurlijke Economie’ van Hank Monrobey’s CMN?
  Die keus is niet aan de regering of aan de banken, maar de keus die onze wereld zal drastisch zal veranderen is aan niemand minder dan onszelf.
  We zijn vergeten dat wij als burgers van Nederland de baas zijn van dit prachtige land maar die macht elke 4 jaar uit handen geven van de regering, euh, bank.
  Dus laten wij die macht niet meer uit handen geven maar zelf de Teugels der Vooruitgang bedienen.
  Dat kunnen wij, daar zijn we toe in staat als we het maar SAMEN doen. Eendracht maakt Macht.
  En dat is iets waar ze in Den Haag heel erg bang voor zijn…

  Robert; van de familie Boerman 2011
  http://www.robertboerman.nl/pdf/geldmachine.htm

  Dit alles in acht nemende zal het je naar ik meen geweldig amuseren , ja zelfs wellicht tot een gesprek met hen / hem aanzetten
  om inderdaad die zgn crisis bij de hoorns te vatten ?
  Vriendelijk groet u een Stier ;
  Gerrit Cnossen een aarde varken dus
  http://www.gcnossen.nl/kunstwerk/196202_prev.html

  1. Het is een heel verhaal dat je hier schrijft Gerrit, maar ik onderschrijf wat je zegt. Onze economie is verworden tot een dodelijk moeras van intriges, onduidelijkheden, oneerlijkheden en manipulaties. Het wordt tijd dat daarin ingegrepen wordt en elk initiatief daartoe kan ik alleen maar toejuichen.
   Samen creëert macht inderdaad. De macht van de massa is iets waar we ons nog onvoldoende bewust van zijn. Goed om dat onder de aandacht te brengen en dank voor je bijdrage.

 9. Pingback: Nine Star Ki Voorspelling voor 2015 | Kristallijnenpoort

 10. hallo Nina,
  Ik zie dat de meeste reacties al een tijdje geleden zijn geplaatst. Ik lees nu pas deze tekst. Toevallig? waarschijnlijk niet. Geïntrigeerd? zeker. Hoe hard kan je die spijker op z’n kop slaan 🙂 Een kanteljaar… Heb je het boek al van Jan Rotmans? Jaren terug jouw Nine Star Ki workshop gevolgd bij Eigentijds festival en nooit gedacht dat die me nu nog en weer zoveel aha-momenten zou opleveren. Dank daarvoor!

  1. Dat Inez,
   Dank voor je reactie. Ja, we kantelen massaal. Het werk van Jan Rotmans is wel eens voorbijgekomen, maar zijn boek ken ik (nog) niet.
   Mooi dat na zoveel tijd er nog steeds inzichten ontstaan. Mooi om te horen en dank voor het delen!
   Harte groet, Nina

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: