Nine Star Ki voorspelling voor 2016

Inleiding Nine Star Ki voorspelling voor 2016

Daar zijn ze, de Nine Star Ki voorspellingen voor 2016. Vorig jaar werden we volop geïnspireerd met ideeën, bewegingen en uitvindingen die het rebelse 3-Hout in een constante stroom over ons uitstortte en die daarmee voor menigeen de wereld op zijn kop heeft gezet. Zoveel tomeloos enthousiasme heeft echter ook een keerzijde die nu voelbaar gaat worden; we zijn de vaste grond onder de voeten kwijtgeraakt. Er is in één klap alom een hoeveelheid chaos, onveiligheid en onzekerheid aan ons opgedrongen die nauwelijks nog te bevatten is. Onder invloed van de 81-jarige cyclus die geregeerd wordt door het element 9-Vuur op de achtergrond, en opgejaagd door eerst een 9-jarige cyclus onder regie van 4-Hout (2000-2009) en vervolgens een 9-jarige cyclus onder regie van 3-Hout (2009-2018) waar we ons nog volop in bevinden, transformeert onze wereld en vinden door al deze actieve yang elementen tot grootse proporties opgeblazen gebeurtenissen plaats die nauwelijks te bevatten zijn.

Over vorig jaar schreef ik in de Nine Star Ki voorspellingen voor 2015: “Komend jaar dient deze koerswijziging zich in alle hevigheid aan, meer nog dan in voorgaande jaren merkbaar was.” en “Ontegenzeggelijk kunnen we ook vaststellen dat we, sinds we in 2000 in door 4-Hout en vervolgens 3-Hout gedomineerde 9-jarige periodes zijn beland, als samenleving in beweging zijn gekomen. Het komende jaar zal nog een schepje extra op het vuur gooien.” en het vuur is ons op sommige momenten zeer na aan de schenen gelegd. Door deze grote processen die op de achtergrond spelen, hebben we geleerd een individu te zijn en komt er steeds meer macht bij dit individu te liggen. Daardoor echter zijn we de ander en de samenhang veelal uit het oog verloren.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat we twijfelen over zoveel veranderingen en er ook weerstand tegen ervaren; niets lijkt nog hetzelfde te kunnen blijven. Dat we de behoefte hebben een pas op de plaats te maken is dan ook niet meer dan een logisch gevolg. En dat we onze eigen manier van leven willen beschermen lijkt daardoor ook heel verklaarbaar. In ons 3-Hout enthousiasme hebben we afgelopen jaar onze voordeur wagenwijd opengegooid voor vernieuwing en voor de enorme stroom vluchtelingen; we hebben ze als gasten toegelaten in ons huis, zonder al te kritisch te zijn op hun achtergrond en houding. Nu ze eenmaal met hun onhebbelijke modderschoenen bij ons op de bank zitten en hun stinkende sigarettenpeuken overal laten vallen en de lege bierflessen in het rond strooien, is het bijna niet meer mogelijk hen nog de deur te wijzen of om de voorwaarden aan te geven waaronder ze wél welkom zijn. Tegelijkertijd zijn er mensen die het goed begrepen hebben en de moed hebben opgevat om mensen te helpen en vernieuwing toe te laten, maar daarbij duidelijk zijn in het stellen van gedragsregels waar de nieuwe gasten zich aan moeten houden. Deze mensen laten zien waar het in 2016 vooral over zal gaan: we worden ons bewust dat wij de scheppers zijn van onze werkelijkheid en niet de verbruikers en dat wij, analoog daaraan, ons moeten bezinnen hoe wij ons als gast gedragen in het huis van moeder Aarde. It’s all about attitude!

 

Algemeen

We bevinden ons in de kraamtijd van de nieuwe mensheid. We worden uitgedaagd de fundamenten te leggen voor een nieuwe orde van samenleven. Later, als we groot zijn, lijkt nog ver weg, de direct te nemen horden lijken enorm en 9-Vuur en 3-Hout zouden vanuit hun achtergrondpositie het liefst zien dat we voorbij jagen aan wat we nú kunnen, terwijl alle te nemen horden enkel vanuit de eigen ontwikkelde capaciteiten en vanuit onze individuele kracht overwonnen kunnen worden. Ja, we moeten groeien en vernieuwen, maar wel op een voor ons gezonde manier en vanuit een menselijke maat met waarden die daarbij aansluiten, stap voor stap. Dat vraagt om het geduld en het vertrouwen om het continue proces te kunnen herkennen waarin de nieuwe verworvenheden van afgelopen jaar geïntegreerd worden in onze bestaande basis structuren. Dat gaat langzaam. Langzamer dan het jachtige 9-Vuur en 3-Hout op de achtergrond willen en die in de vorm van haatzaaiers en chaotische gebeurtenissen dit kwetsbare proces makkelijk overschreeuwen en als volleerde drama-queens overdreven hun aandacht richten op de details in onze persoonlijke ontwikkeling. Daardoor zien we gemakkelijk de grote samenhang en het continue proces van gebeurtenissen over het hoofd!

 

In de voorspellingen voor 2015 schreef ik:

“Een jaar waarin de onderste steen boven komt en dat gekenmerkt wordt door ongedurigheid, onrust en tomeloosheid kan voor velen een angstbeeld vormen voor wat de toekomst gaat brengen.”

 

Er voltrekt zich een omkering waarbij wij als mensen niet langer gevormd worden door de merites en mores van de buitenwereld, maar deze buitenwereld scheppen naar ons model. Grote vraag is dan wat is ons model? Wat is de betekenis van het geen ik kan bijdragen aan het vormen van deze buitenwereld? Hoe draag ik mijn steentje bij aan het leggen van de fundamenten van een nieuwe orde van samenleven?

De van buiten naar binnen realiteit transformeert in één van binnen naar buiten. De omslag waar we ons voor gesteld zien is het bereiken van het inzicht dat we verantwoordelijkheden niet meer af kunnen schuiven, maar deze zelf moeten aanvaarden en op ons moeten nemen: het is niet de schuld van de fast-food wereld dat lichamen uit hun voegen barsten, maar van de individuele consument die keuzes maakt gebaseerd op veelal onbewuste, ondermijnende motieven. Stop blaming others!

 

Relatie

Kortom er moet gebouwd gaan worden aan het tot stand brengen van nieuwe vormen van relaties – met anderen, met de wereld en vooral met onszelf – die bestand zijn tegen de toekomst en waarmee we een nieuwe wereld, een nieuw universum creëren met onszelf als het scheppende middelpunt. God is niet langer een abstractie buiten ons, maar de essentie ín ons. Vanuit wie we nú zijn leveren we een bijdrage allereerst aan onze eigen micro-kosmos die vervolgens een bouwsteen vormt van de macro-kosmos. Het bewust worden van een dergelijk scheppend vermogen brengt de nodige verantwoordelijkheden met zich mee. Als enkele bouwsteen kun je geen bouwwerk tot stand brengen; daar zijn meer bouwers, meer stenen en een goede verbinding tussen alle componenten voor nodig. 2-Aarde is de bouwer van de toekomst, de kneder van het deeg van het toekomstige brood, de legger van het fundament waarop het bouwwerk stevig kan verrijzen. 2-Aarde is de energie die de ideeën en uitvindingen die respectievelijk 4-Hout en 3-Hout de afgelopen twee jaar naar buiten hebben gebracht, in de stof kan brengen en deze kan materialiseren. 2-Aarde laat deze ideeën landen en vorm aannemen. En dat begint dus bij onszelf; het verkrijgen van een goede relatie met jezelf, weten wie je bent en inzicht krijgen in de pijnpunten die voor een belangrijk deel je handelen bepalen, vormen het beginpunt. Vanuit de relatie met onszelf moeten we onze persoonlijke vorm, onze eigen identiteit opnieuw, steen voor steen, cel voor cel, opbouwen. De vraag ‘wie ben ik?’ is het begin van het tot stand brengen van een andere relatie met de wereld. De tijd dat dat van buiten werd voorgehouden en opgelegd, is voorbij. Wat rest is de noodzaak tot overgave om geduldig en volhardend, zoals een jonge moeder dat doet bij haar kinderen, jezelf her op te voeden en daarmee de toekomst mede vorm te geven. Vertrouwen in jezelf vormt daarbij de basis van waaruit gewerkt kan worden. Het vernieuwen van de relatie met onszelf, ons leven en het vrouwelijke in ons levert een gezondere relatie op met ons lichaam.

 

Lichaam

De roerige invloed van zowel de 9-jarige 3-Hout cyclus, als de invloed van de twee Hout jaren die achter ons liggen, heeft veel zekerheden omgewoeld. De betrouwbare fundamenten van onze maatschappij blijken bij nadere beschouwing een stuk minder stabiel en sociaal betrouwbaar als we dachten. Systemen die aan de basis staan van het sociale bestaan van veel mensen zoals het PGB, de SVB, pensioenfondsen en ons politieke stelsel blijken rokende puinhopen van chaos, bedrog en onzekerheid te zijn. De verzorgingsstaat waar we ons lang op konden beroepen heeft zelf zorg nodig. Patient Nederland ligt aan een continue subsidie- of discussie-infuus. Een tendens die mensen doet beseffen dat we vanuit een persoonlijke relatie met elkaar deze zorg op kleinschalig niveau opnieuw vorm moeten geven, waardoor we onze eigen zekerheden kunnen creëren en daardoor weer meer vat krijgen op onze – sociale – werkelijkheid.

Aandacht voor het eigen lichaam en gezondheid hoort daarbij; als de medische wereld niet meer te vertrouwen is, als de farmaceutische industrie vanuit egoïstisch winstoogmerk patiënten in de kou laat staan door hun verstoken te laten blijven van hun medicijnen, dan wordt de noodzaak om te voorkomen dat je een beroep moet doen op deze lieden alleen maar groter. Waar we jarenlang ons enkel enige mate bewust waren dat we onze gezondheid op zijn minst in stand dienden te houden, wordt meer en meer de aandacht verschoven naar het voorkómen van ziektes. Preventie is de nieuwe gezondheidsnorm, ook van de grote logge institutionele verzekeraars. Ondersteunende diensten in de vorm van gezondheidscoaches, mindfulness opvoeders, voedingsdeskundigen, Feng Shui adviseurs en handige, slimme apps helpen op verschillende terreinen de kwaliteit van leven te verbeteren, het bewustzijn te vergroten, stress te reduceren en zo mensen te helpen het leven meer in eigen hand te nemen en daardoor te voorkomen dat zij ziek worden.

Aandacht voor het eigen lichaam en gezondheid is bovendien een goed startpunt om het brein nieuwe paden van denken aan te leren. Het is een methode die Tony Robbins, de bekende bewustzijn- en gezondheidsgoeroe graag propageert. Alleen al het veranderen van de eigen houding en de ademhaling, laat het brein anders reageren: “emotion is created by motion” (emotie wordt gecreëerd door beweging) zegt hij. We gaan meer en meer beseffen dat al die afzonderlijke factoren met elkaar samenhangen waardoor we onszelf ook eindelijk daadwerkelijk kunnen gaan zien als een totale micro-kosmos waarin elk onderdeel het totaal van het geheel beïnvloedt.

Vanuit die micro-kosmos gedachte gaan we meer en meer activiteiten ondernemen die we in onze macro-kosmopolitische wereld ook zien; we worden via AirBnB ons eigen mini-hotel, de ogenschijnlijk achteloze voetganger houdt via een buurtapp medebewoners in de wijk op de hoogte van de aanwezigheid van verdachte figuren en de moeder die vanwege de krankzinnig hoge kosten van de kinderopvang niet meer tegen de financiële klippen op wil werken, vangt in haar eigen huis liefdevol een paar kindjes op van moeders die zich in een verwante situatie bevinden. We gaan onszelf een actieve rol toebedelen in het zorgen voor onszelf en leveren daarmee, door wie we zijn, een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Daarbij bepaalt niet de samenleving wat we te doen hebben, maar vormen het kader daarvoor zelf vanuit de eigen kwaliteiten.

 

Kennis

We leren weer voor elkaar te zorgen, maar wel op basis van onze eigen voorwaarden en mogelijkheden. De tijd van de huissloof is echt wel voorbij! Daarmee scheppen we voor onszelf en onze directe omgeving nieuwe zekerheden, zekerheden die de achterlijk ingewikkelde regelgeving ons opgedrongen door een op hol geslagen overheid, omzeilen. Deze directe aandacht voor wat we wél kunnen vervangt de passieve overweldiging veroorzaakt door wat er op grote schaal allemaal mis gaat. Authenticiteit van het individu blijkt krachtiger dan de dubieuze objectiviteit van een ondoorgrondelijke maatschappij en van een door big commerce gecompromitteerde wetenschap die rapporten op maat fabriceert.

2-Aarde wil de werkelijkheid weer tastbaar maken, voelbaar en concreet. Dichtbij dus. We nemen de virtuele werkelijkheid een stuk minder serieus en alhoewel social media nooit meer zal verdwijnen, is de populariteit van de meest vluchtige onder hen, Twitter, tanende. 2-Aarde richt zich liever op het onderhouden van goede relaties dichtbij. Met je buren bijvoorbeeld waarmee je samen het bezit van een ladder deelt om de dakgoten schoon te kunnen maken. Of voor wie je een plekje in je schuur inruimt zodat zij daar hun fietsen kunnen stallen en deze niet meer op het trottoir hoeven te parkeren. Dit onderling organiseren van uitwisseling van producten en diensten brengt de al instabiele grote organisaties verder aan het wankelen en zal hen uiteindelijk op de knieën dwingen.

Dat grote winkelketens bij bosjes omvallen wordt mede veroorzaakt doordat zij onvoldoende aandacht hebben gehad voor de relatie met hun individuele klanten en voor het met zorg onderhouden van deze relatie. Daar is namelijk ook kennis voor nodig. Om te beginnen zelfkennis en zelfinzicht over die aspecten die verbetering behoeven; het bewust in ontwikkeling willen blijven kan beschouwd worden als het bereid zijn zelf in opvoeding te blijven en het persoonlijk micro-universum te blijven voorzien van goede, nieuwe mentale voeding. Kennis nemen van de kennis waar een ander over beschikt sluit daar eveneens op aan. Net zoals een ladder door buren gedeeld kan worden, is het niet meer noodzakelijk om alle kennis ook zelf te moeten verwerven; kennis is geen bezit meer en ervaring wordt gezien als een waardevolle bouwsteen van een kennisbank.

Daarop gaan we meer en meer vertrouwen; het hoeft niet meer allemaal gemeten en bewezen te worden. 2-Aarde wil graag zaken samenvoegen en daar samenhang in creëren, waarbij samen het sleutelwoord is en betekenis van het proces en aandacht daarvoor, het doel. Kennis, ervaring, kracht en inzicht worden de nieuwe ingrediënten van een gezonde relatie tussen mensen die willen dóen en de oeverloze discussies over ‘zeker weten’ willen afzweren. In het doen ontstaat de nieuwe waarheid die geen winnaar of verliezer kent. In het gesprek met de ander ontstaat inzicht zonder dat conclusies noodzakelijk zijn. De focus verschuift van de verschillen tussen mensen, naar de overeenkomsten die er tussen hen bestaan. Van de individuele targets die zij moeten halen, naar het bereiken van een gezamenlijk resultaat waar zij elk naar eigen kunnen aan kunnen bouwen en bijdragen.

De basis daarvoor vormt het vertrouwen dat we weer in onszelf en anderen moeten herstellen. Dat vraagt betrokkenheid en zuivere authenticiteit. Tarzaniaanse borstklopperij heeft zijn langste tijd gehad. Reden waarom Donald Trump het zeker niet zal schoppen tot eerste ‘oranje’ president van de Verenigde Staten van Amerika.

 

2-Aarde in 5-Aarde

2016 Wordt gedomineerd door 2-Aarde, het element dat dit jaar de middelste positie van de Ba Gua inneemt. Dit is een heel andere energie dan die van de elementen 3-Hout en 4-Hout die respectievelijk 2015 en 2014 domineerden. Deze hout elementen die zo extreem verbonden zijn met beweging en een hang hebben naar vernieuwing, heeft zich zeker afgelopen jaar laten zien in een massale volksverhuizing. Een ongekend aantal vluchtelingen heeft huis en haard verlaten en zoekt asiel in het veilige, warme, gezellige Europa. Vorig jaar schreef ik over de 1-Water die in de positie van 3-Hout een impuls gaf aan de kenmerken van 3-Hout: “Daarnaast zegt deze 1-Water in 3-Hout tendens iets over ‘het volk’ dat in beweging komt. Wie weet wacht ons een volksverhuizing, hoe het er uit gaat zien weet ik niet precies, wel dat er grotere groepen mensen zich zullen verplaatsen om elders wortel te schieten.”

De 2-Aarde energie van 2016 laat zoals gezegd een heel andere tendens zien; die van het beschermen van huis en haard en van het bouwen van aan een nieuwe samenleving. Dat wordt overigens nog een worsteling want 2-Aarde is ook de zorgzame huismoeder die haar huishouden graag op orde wil hebben en iedereen die er woont en te gast is, te eten wil geven, van een warm bed wil voorzien en een veilig en zeker bestaan wil aanbieden. Een dergelijke mater familias zal daarbij voorbijgaan aan de unieke behoeften van het individu; het ‘gezin’ als eenheid en de zorg daarvoor gaat voor. Dat staat haaks op de beweging van afgelopen jaar waarin er heel veel ruimte was voor autonomie van het individu, wat zich heel concreet heeft laten zien in bijvoorbeeld de individualistische opstelling van de Europese landen ten opzichte van het vluchtelingenprobleem. In de voorspellingen van 2015 schreef ik daarover: “Op politiek niveau kan deze tendens tot uiting komen doordat landen ook weer op zoek gaan naar hun eigen identiteit en niet langer bereid zullen zijn zich aan te passen aan de nukken en regels van grotere organisatiestructuren zoals een Europese Unie.”

2-Aarde vraagt om menselijkheid in de benadering van elk probleem. Of dat nu de vluchtelingen betreft of de mensen die in verpleeghuizen moeten verblijven. Hun rechten, hun zorg, hun waardigheid en verzorging en de bescherming daarvan worden belangrijke thema’s dit jaar, waarbij er vooral een focus komt te liggen op meer liefdevolle zorg en aandacht voor groepen mensen die wel wat ‘moederlijke’ toewijding kunnen gebruiken.

 

2-Aarde is het element dat het archetype is van de moeder, de vrouw en dat hoort bij het vormende en voedende principe. Dit element staat voor de vrouw en het vrouwelijke, barende, koesterende, beschermende, voedende en opvoedkundige principe. Er is een sterke verbondenheid met het lichaam en gezondheid, al met al belangrijke fundamentele aspecten van ons bestaan. Verder staat 2-Aarde voor alles wat onder de noemer ‘relatie’ te scharen valt. Of dat nu de relatie met je partner, je kind of met jezelf betreft. Het gaat over het nest waarin we geboren worden en en ons geborgen kunnen voelen. Alles rond deze principes komt dit jaar centraal te staan en dit was al enigszins merkbaar in de Nieuwjaarsnacht waarin we een voorproefje kregen op wat ons dit jaar te wachten zou kunnen staan; de aandacht gaat uit naar de positie van de vrouw en alle vrouwelijke principes die bij het archetypische vrouwelijke horen. Eén van de vragen die ten aanzien hiervan gesteld kan worden is of deze principes voldoende gerespecteerd en op waarde geschat worden.

 

2-Aarde brengt nieuw leven voort en gaat zorgend, verzorgend en vormend met dit nieuwe leven om. Net zoals nieuw leven dat in het lichaam van een vrouw vorm aanneemt en dóór haar geboren wordt, zo schept 2-Aarde voorwaarden voor het bestaan zoals dat er in de toekomst uit zal zien. Dat betekent ook dat de focus niet zozeer gericht moet worden op een individuele gebeurtenis, maar meer op wat dit in het grote geheel van ontwikkelingen voor invloed heeft. Je kunt als moeder met veel strengheid je kind het bordje eten leeg laten eten en daar nu het resultaat mee behalen dat het eten ook inderdaad opgegeten wordt. Vanuit een groter perspectief, dus naar het proces van ontwikkeling van het kind gekeken, leg je hiermee wellicht de voedingsbodem voor een eetprobleem. Zaaien en oogsten; iets vanuit het bijna niets laten groeien zodat je er later profijt van kunt hebben. Je zou bijna kunnen zeggen dat het nieuwe iets ontstaat uit het niets; wellicht dat er een economie en een samenleving gaat ontstaan die zich juist richt op het laten ontstaan van niets. Geen bezit, geen spullen, geen materie, maar enkel het (gemeenschappelijk) gebruik ervan. Iets dat niets is, maar ook vol potentie.

Veel van de 2-Aarde energie komt tot uitdrukking op terreinen als zorg, onderwijs, voeding en opvoeding. De sterk op vorming en zorg gerichte kracht van 2-Aarde kan overigens nog wel eens bedillerig overkomen; zoals een moeder soms al te betuttelend en overbezorgd met haar kinderen om kan gaan. 2-Aarde investeert in de toekomst zowel van zichzelf als in die van haar ‘kinderen’ door zorg te dragen, door te voeden en op te voeden en door zo langzamerhand zowel zichzelf als haar ‘kinderen’ in een vorm te boetseren. 2-Aarde is als de bakvorm waarin het deeg langzaam stolt tot een brood.

Zij doet dit naar beste eer en geweten, maar ook vanuit de beperkingen waaruit zij zelf is opgevoed en opgegroeid. Dit jaar laat een tendens zien in het op zoek gaan naar de vraag elke wetmatigheden voorwaardelijk zijn voor ons bestaan. Met andere woorden, hoe zijn wijzelf in het verleden gevormd waardoor we nu doen wat we doen en welke voorwaarden hebben we nodig om goed te kunnen leven. En, belangrijker, willen we deze vorm, deze wetmatigheden wel zo blijven volgen want zij bepalen immers ons handelen. Het besef dat we maar tijdelijk invloed kunnen uitoefenen op hetgeen we vormen en naar onze hand zetten, maar dat de imprint die dit nalaat, de consequenties hiervan blijvend zijn, helpt wellicht om andere vormende en opvoedkundige keuzes te maken die meer toekomstwaarde hebben, ook naar onszelf toe. Er ligt dit jaar een grote uitdaging te wachten voor zelfreflectie met name over onze relatie met onszelf en onze relatie met de rest van de wereld. Als gevolg daarvan kan het noodzakelijk zijn dat je je richt op het her-opvoeden van jezelf! Want hoe kun je het beste oogsten wat je eerder gezaaid hebt? En hoe kun je het geoogste het beste inzetten om er jezelf optimaal mee te voeden? De relatie tussen oorzaak, wat je ooit gezaaid hebt enerzijds, en de gevolgen, dat wat je kunt oogsten anderzijds worden nauwelijks nog overzien of herleid. Komend jaar biedt de kans te ontwaken uit ons kapitalistische coma en te zien hoe schaamteloos we als mensheid een ontwikkeling doorgemaakt hebben waarbij het oogsten de gedaante aan heeft genomen van plunderen. We roven moeder Aarde leeg, we misbruiken natuurlijke voorraden en vergeten dat er na ons nog meer mensen komen die op diezelfde moeder Aarde en van diezelfde voorraden moeten leven. Het is een grote aaneenschakeling van verkrachting van het vrouwelijke, zij dit moeder Aarde zelf, haar bronnen die zij voortbrengt of al die vrouwen wereldwijd die symbool staan voor dit archetypische principe!

Politiek gezien is Angela Merkel het prototype van een 2-Aarde vrouw; ze wil haar (politieke) huishouden op orde hebben en ook gastvrij iedereen voorzien van eten en een warm bed. Dan is er even minder aandacht voor individuele belangen zoals je ook in een groot gezin vaak ziet. De archetypische moederkloek reddert en zorgt, vult magen, plakt pleisters en troost egootjes maar heeft geen tijd en ruimte voor het individuele kind dat zijn eigen weg moet zien te vinden; het gezin als totaal organisme gaat voor en het regime binnen dat gezin wordt door de vrouw bepaald. Nee, niet gaan steigeren nu, we hebben inmiddels veel bereikt op het gebied van gelijke rechten, plichten en verworvenheden in de verdeling van de huishoudelijke en de zorgtaken tussen partners. Maar de energie van 2-Aarde is nu eenmaal verbonden met die archetypische vrouwelijke energie. De wereld is afgelopen jaar ernstig veranderd. We hebben te maken met invloeden uit culturen die de positie van de vrouw en de rolverdeling binnen het gezin heel anders op hun netvlies hebben dan wij westerlingen. De worsteling tussen al die invloeden van buiten enerzijds en het behoud van authentieke vrouwelijke waarden anderzijds, wordt duidelijk zichtbaar in de persoon Angela Merkel en in de functie die zij bekleedt.

Hoe je het ook went of keert, het komende jaar komen de kwaliteiten en functies die aan het archetypisch vrouwelijke toegeschreven worden, (weer) in het middelpunt van de belangstelling te staan.

2016 biedt op dit gebied overigens ook prachtige kansen! Bijvoorbeeld om de prestaties en posities van vrouwen meer aandacht te geven. Want wist je dat slechts een kleine twintig procent van de mensen die in het Nederlandse nieuws komen, van het vrouwelijk geslacht is? Kortom, het is tijd voor een tweede (seksuele) revolutie om de positie van de vrouw – zowel als maagd, als moeder, als amazone, als wijze vrouw en als godin – in ere te herstellen en de energie van het jaar 2016 zal hiernaar uit gaan.

 

Vrouwelijke revolutie

Elke vorm van revolte gaat gepaard met gedoe en chaos, met tegenkrachten die vanuit betutteling en overbezorgdheid – twee kenmerken van het archetypische vrouwelijke – graag het bekende willen behouden en deze willen behoeden voor verandering. Niet in de laatste plaats zullen deze tegenkrachten juist door vrouwen verwoord worden die anders hun eigen verworven (mannelijke?) positie en status in het geding zien komen. Een voorbeeld hiervan is de burgemeester van Keulen, Henriette Reker, die sprak van ‘gedragsregels voor vrouwen’ in de omgang met mannen.

Het lijkt de wereld op zijn kop om een dergelijke uitspraak te doen, maar raakt precies die energetische snaar waar het komende jaar de aandacht naar uit zal gaan en vragen daarover zal opwerpen. Wat is eigenlijk de positie van de vrouw? Denken we daar allemaal wel hetzelfde over? In hoeverre zijn wij ‘westerlingen’ niet ook ‘barbaren’ die laten zien de vrouw niet te respecteren door de pornografering van haar lichaam? Weten we de typische kenmerken van het archetypische vrouwelijke wel op waarde te schatten? Sterker nog, weten we ze wel als zodanig te herkennen en te erkennen? Het 2-Aarde jaar zal meer dan ooit over deze problematiek gaan en aandacht vragen voor de terugkeer van de waarlijk vrouwelijke principes.

Dit is in strijd met de beweging van IS, die predikt dat vrouwen een ‘sedentaire levensstijl’ moeten volgen. Met andere woorden: vrouwen zijn aangewezen op het huishouden en de verzorging van man en kinderen.

 

Thuis

In het verlengde daarvan wordt het huis waar we wonen en het thuis dat we weten te creëren onder de aandacht gebracht. ‘Home is where the heart is’ wordt op prachtig geschilderde plankjes achter ramen geplaatst en op deuren opgehangen. Maar woont het hart echt wel in je huis? Is je huis wel een thuis? In 2016 zullen wat schellen van de ogen vallen waardoor er een aanzet wordt gegeven tot stevige discussies over woningbouw, de kwaliteit van architectuur op het welbevinden van bewoners en gebruikers, en de ontheemding die slecht ontworpen woningen kan veroorzaken, met alle gevolgen van dien. Is het hebben van een dak boven je hoofd voldoende om je ergens thuis te voelen? Of kun je je thuis voelen op slechts vijf vierkante meter, als je maar autonoom over die vijf vierkante meter kunt beslissen en je er veilig kunt voelen?

Ook de waarde van ‘thuis’ in een verzorgingstehuis, een verpleeginrichting, een asielopvang, op scholen, in ziekenhuizen en andere openbare gebouwen wordt onder de loep genomen. Waar het tot nu toe veelal enkel geleid heeft tot discussies hierover, zal in het komende jaar er op deze terreinen ook daadwerkelijk hervormd gaan worden. Huisvesting in de breedste zin van het woord en de kosten daarvan komen bovenaan agenda’s te staan.

 

De invloeden van 2016 op elk van de elementen

 

2-Aarde (geboren in 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998 en 2007) in 5-Aarde

Vorig jaar schreef ik over het onderwijs, een aspect dat bij 2-Aarde hoort: “Ook in het onderwijs zal kennis en ervaring laagdrempelig gedeeld worden door particuliere initiatieven van mensen die het onderwijs voor hun kind zélf willen regelen. Onder voorwaarden wordt door de overheid toegestaan dat kinderen niet meer het reguliere onderwijs hoeven bezoeken.” Deze tendens is absoluut waargemaakt door de gemeente Amsterdam die een kraamkamer voor nieuwe onderwijsinitiatieven heeft ingericht en haar bewoners heeft opgeroepen hun ideeën voor nieuwe scholen in te brengen. Onlangs werd bekend gemaakt dat vier initiatieven door mogen en gerealiseerd gaan worden. Dit past helemaal in de tendens van dit jaar met het op (op)voeden en educatie gerichte 2-Aarde in de positie van 5-Aarde, het element dat alles graag concreet wil maken. De nieuwe onderwijsideeën van vorig jaar, worden dit jaar gemanifesteerd.

Op persoonlijk vlak kan deze tendens betekenen dat het idee dat je vorig jaar had om een (nieuwe) opleiding te gaan volgen, dit jaar ten uitvoer gebracht wordt. Vooral opleidingen op het gebied van opvoeding, voeding, onderwijs, wonen, landbouw en relatie zullen het goed doen dit jaar en zullen je geen windeieren leggen. Oud weten, oude kennis van en over Moeder Aarde wordt opnieuw opgeëist en in de praktijk gebracht.

 

5-Aarde (geboren in 1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004 en 2013) in 8-Aarde

5-Aarde is van alle aarde varianten het sterkst gericht op autonomie en autoriteit. Dit jaar staat dit element in de positie van broertje 8-Aarde, een verwant element dat echter op geheel eigen en revolutionaire wijze tegen de aarde thema’s aankijkt. 8-Aarde is het element dat alle opgedane indrukken, alle kennis en ervaring verteerd en verwerkt tot een eigen vorm van wijsheid. Zonder verwerking van (theoretische) kennis blijft integratie uit waardoor alles dat geleerd is, slechts gekopieerd kan worden omdat het niet eigen gemaakt is. 5-Aarde in 8-Aarde daagt dit jaar uit om alles wat we eerder gepredikt hebben over het in de eigen kracht gaan staan, over autonoom zijn, over gaan staan voor wie je bent nu daadwerkelijk in de praktijk te brengen en er niet langer alleen over te praten. Ook wordt de wijsheid die je laat zien beoordeeld op je (levens) ervaring; een fijne tendens voor de wat ouderen onder ons die tot nu toe veel te vaak aan de kant gezet zijn voor jonge, goedkope krachten. Ervaring gaat weer tellen en wordt op geheel eigen wijze gewaardeerd en erkend.

Mensen in belangrijke autoriteitsposities zullen hun authenticiteit moeten (aan)tonen. Alleen maar poeha verspreiden wordt gelogenstraft en hoogvliegers vinden snel hun weg terug naar de aarde. Dit thema werpt een interessant licht op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Begrijp me goed, ik stem per definitie op vrouwen, maar Hillary zal het heel zwaar krijgen in haar strijd om de kandidatuur. Bernie Sanders is wars van poeha, laat zich niet voorstaan op posities verkregen dankzij relaties en hoeft zich vooral niet te verontschuldigen over stomme, politieke fouten. Hij is zo authentiek als het maar kan en op dat punt loopt hij mijlenver voor op Hillary Clinton.

5-Aarde zorgt er voor dat kennis en wetenschap dit jaar nog belangrijker worden dan voorheen; er wordt een grotere en meer invloedrijke rol toebedeeld aan wetenschap. Er komt meer geld vrij voor allerhande onderzoek en onderbouwde argumenten zullen meer gewicht in de schaal leggen. Het kan wetenschappers een autoritair trekje geven en er bestaat een kans dat ze daardoor meer op hun strepen gaan staan. Op zich is het goed dat er onderzocht en bewezen wordt. Het gevaar echter is dat zonder ‘bewijs’ niets meer ondernomen en geaccepteerd wordt. Tot nu toe onverklaard gebleven fenomenen krijgen het onder deze tendens een stuk lastiger.

Vorig jaar stond het element 1-Water in de positie van 8-Aarde. Ik schreef daarover: “Je voelt hem al aankomen waarschijnlijk: de kans bestaat dat het volk in opstand komt. […] En masse. Tenminste, als dit volk niet vastloopt in de blubber van eigen onverwerkte emoties en de angst daarvoor.” De protesten tegen vluchtelingenopvang door de Pegida beweging, de massale bijeenkomsten om het maatschappelijk ongenoegen en bezorgdheid te uiten over de aanslagen door IS, protesten tegen het vrijhandelsverdrag TTIP, protesten tegen de Braziliaans president, protesten van politie, huisartsen en boeren, het is zomaar een handjevol voorbeelden van een jaar waarin het ene protest door het andere werd afgelost.

 

8-Aarde (geboren in 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001 en 2010) in 2-Aarde

8-Aarde had het lastig vorig jaar met het element 1-Water dat zijn stabiele positie ondermijnde. Nu 8-Aarde  zelf de positie 2-Aarde in mag nemen, krijgt dit element het een stuk eenvoudiger. Er bestaat geen enkele vorm van stress tussen beide aarde varianten waardoor het voor beide ook een aangenaam jaar zal worden. Waar 2-Aarde voor staat heb ik al uitgebreid beschreven. De 8-Aarde invloed voor dit element kan voor een belangrijke toegevoegde waarde zorgen in de wijze waarop 2-Aarde zich in de 5-Aarde positie kan laten zien. 8-Aarde, het element dat verbonden is met kennis en wijsheid, is in staat in het verleden te graven en daar oud weten op te diepen met betrekking tot het archetypische vrouwelijke. Het is goed mogelijk dat via oude geschriften (een nieuwe vertaling van de bijbel of koran?) of via archeologisch onderzoek informatie beschikbaar komt die van wezenlijk belang is voor de positie van de vrouw in onze huidige wereld. Deze informatie kan ook heel goed betrekking hebben op andere, aan 2-Aarde verbonden thema’s zoals voeding, gezondheid, genezing en relatie.

8-Aarde zorgt voor de nodige diepgang voor 2-Aarde die mogelijkerwijze daardoor veel over zichzelf te weten komt. Doordat 2-Aarde dit jaar in de centrum positie van de Ba Gua staat, gaat er sowieso een bovengemiddeld aandacht uit naar de bij 2-Aarde horende thema’s. 8-Aarde voegt hier kenniskwaliteit en zelfinzicht aan toe.

 

Nu deze aarde elementen op een rijtje staan, wordt duidelijk dat ze dit jaar onderling sterk met elkaar verbonden zijn en een eigen circuitje vormen. In geen enkele van de aarde posities is sprake van de aanwezigheid van een conflicterend element. Alle aarde elementen ondersteunen elkaar en brengen elkaar met liefde en vol zorgzaamheid verder op het eigen pad. Nergens vindt dus interventie plaats die in de wereld van de aarde elementen voor enig oproer zou kunnen zorgen. Enerzijds is het prettig dat er even een adempauze ontstaat in de hele reeks veranderingen en beweging die we al een aantal jaren achtereen doormaken. Anderzijds bestaat er het gevaar dat het een vals gevoel van rust en tevredenheid zal geven. Ja, het zal wat bezorgdheid wegnemen, maar dit mag zeker niet betekenen dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten. Aarde moet ook bouwen, bouwen aan wat de fundamenten van een nieuwe toekomst zullen zijn.

 

3-Hout (geboren in 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997 en 2006)[1]  in 6-Metaal

Dit is een belangrijke tendens die achter de schermen een grote rol kan gaan spelen. 3-Hout heeft vorig jaar duidelijk zijn geurvlag afgegeven. Er was volop onrust en ongedurigheid te bespeuren, maar er was ook een enorme sprong voorwaarts in vernieuwing van van alles en nog wat. Het is echter de wat negatieve kant van 3-Hout, de kant die nogal eens woede uitbarstingen laat zien, die me in combinatie met het strenge, militaristische en op grenzen en afbakening gerichte rationele 6-Metaal zorgen baart. Want de kwaadheid van 3-Hout zou ervoor kunnen zorgen dat het kritische 6-Metaal veel hardere eisen gaat stellen aan het leven en ook (letterlijk) grenzen op gaat werpen, bijvoorbeeld in het opvangen van vluchtelingen, die met wapengekletter (6-Metaal) nageleefd worden. De kinderlijke en naïeve onschuld (3-Hout) over hoe we gevluchte mensen kunnen helpen, wordt vermoord (6-Metaal).

Een interessante tendens zal te zien zijn op economisch vlak: enerzijds zal de invloed van 3-Hout in deze positie, die verbonden is met geld en de bijbehorende systemen, een ontwikkeling laten zien waarin er een herwaardering plaatsvindt van valuta. Dat kan gepaard gaan met de val van de euro of een ander belangrijk waardesysteem. De oorzaak zal liggen in het feit dat 3-Hout zal aansporen tot meer gelijkwaardigheid, bijvoorbeeld in gemaakte afspraken. Juist de euro drijft op afspraken die niet door alle aangesloten landen als gelijkwaardig zouden moeten worden beschouwd. Anderzijds wordt (economische) groei (3-Hout) door het disciplinerende 6-Metaal beperkt en gesnoeid, juist nu we denken dat het economische weer beter gaat. Althans, dat wil men ons doen geloven. De niet aflatende omwoeling van bestaande systemen, op de achtergrond veroorzaakt door de 9-jarige cyclus van 3-Hout, ondermijnt echter ook het bestaande economisch stelsel. Wishful thinking door economen wordt afgestraft. Een bijkomend probleem voor het geldsysteem is dat 6-Metaal dit jaar in de positie van 9-Vuur terecht is gekomen. Daarover verderop meer. Er gaat in ieder geval een vernieuwende invloed uit van 3-Hout op de levensgebieden en thema’s die bij 6-Metaal horen.

Er komt dit jaar echter ook aandacht voor een heel ander onderwerp: het effect dat je DNA heeft op bewustzijn, je mentale- en geestelijke gesteldheid, spiritualiteit, eenzaamheid, discipline en je omgang met geld. We kennen de uitdrukking ‘als je voor een dubbeltje geboren bent word je nooit een kwartje’. Er zijn veel mensen die daar het tegendeel van bewezen hebben. Wat door onderzoek nu echter zal worden aangetoond is dat het DNA van de bloedlijn waarin je geboren bent, een soort standaardwaarde neerzet voor je omgang met bovengenoemde thema’s waardoor het bij een ‘negatieve’ setting veel lastiger zal zijn daar verandering in te brengen. Het omgekeerde zal dan echter ook waar blijken: als je in staat bent familiaire rolpatronen en gedachtestructuren ten aanzien van deze levensthema’s weet te doorbreken, verander je daarmee het familie DNA.

En verder denk ik dat de teflon laag van onze premier Rutte scheurtjes gaat vertonen. Tegen de omwoelkracht van 3-Hout zal de onkreukbaarheid (6-Metaal) van onze eerste man niet bestand zijn. Wellicht dat dit leidt tot een val van het kabinet. In ieder geval lijkt het door deze tendens er op dat Rutte niet ongeschonden de eindstreep van deze kabinetsperiode zal halen. Hetzij omdat hij politiek gezien geen stand kan houden, hetzij omdat hij persoonlijk de draad (van het leven) kwijtraakt.

 

6-Metaal (geboren in 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003 en 2012) in 9-Vuur

6-Metaal hoort niet alleen bij geld, financiën, politiek en rechtspraak, maar ook bij spiritualiteit en religie. In 9-Vuur ondergaat 6-Metaal een ware transformatie. Afgelopen jaar is voor de kerk al een bijzonder jaar geweest. Achter de schermen is er hard gewerkt aan het doorbreken van een schisma binnen het christendom dat in 1054 tot het ontstaan van twee stromingen heeft geleid. Binnenkort vindt er een historische ontmoeting plaats tussen de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill en de katholieke Paus Franciscus. Vorig jaar schreef ik: “Door al die veranderingen die de paus wil doorvoeren binnen de kerk wordt er veel in beweging (4-Hout) gebracht binnen dit starre, religieuze (6-Metaal) instituut. Dat zou wel eens een ingrijpende revolutie binnen het Vaticaan teweeg kunnen brengen.” De geplande ontmoeting van de twee geestelijk leiders kan gerust als een revolutie gezien worden; tussen beide stromingen heeft in 1054 voor het laatst contact plaatsgevonden. Deze ontmoeting plaatst het christendom en de kerk (6-Metaal) niet alleen op geheel andere wijze in het daglicht (9-Vuur), maar zal wellicht ook leiden tot een andere zienswijze op elkaars geloofsvisie (9-Vuur). Het is in ieder geval een hartverwarmende ontwikkeling.

6-Metaal in 9-Vuur is echter niet alleen halleluja. Omdat 6-Metaal gerelateerd is aan geld, financiën en ook politiek, en het krachtige 9-Vuur dit metaal element tot smelten brengt, ontstaat, in combinatie met de onrustveroorzakende invloed van 3-Hout in de thuispositie van 6-Metaal, een scenario dat veel stress en chaos zal veroorzaken op deze gebieden. 9-Vuur brengt tevens verborgen regels en afspraken binnen de  financiële wereld aan het daglicht. Daarnaast staat 6-Metaal voor alles wat met energie te maken heeft. Deze tendens kan er heel wel toe leiden dat er vanwege een politieke oorzaak, een probleem ontstaat op het gebied van energievoorziening en/of -distributie, wat vervolgens zeer ingrijpende gevolgen zal hebben voor het financieel economisch stelsel. Als Rusland de gaskraan dichtdraait, of er in het Midden-Oosten vanwege de aanhoudende conflicten daar een probleem ontstaat in de olie toevoer naar het westen, gaat onze economie faliekant onderuit. De thema’s geld, financiën, politiek, rechtspraak en religie zullen hete (of warme?) hangijzers zijn dit jaar.

Nog even iets ten aanzien van het thema energie: duidelijk zal worden dat energie een veel grotere invloed heeft op het ontstaan en het bewegen van leven dan tot nu toe werd aangenomen. Wellicht dat er een nieuw energetisch fenomeen wordt ontdekt. Het kan ook zijn dat we zicht krijgen op hoe een bepaald energetisch fenomeen werkt of gebruikt kan worden.

Het mooie van deze tendens zou kunnen zijn dat er weer meer geld (6-Metaal) beschikbaar komt voor kunst en cultuur (9-Vuur).

 

9-Vuur (geboren in 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000 en 2009) in 3-Hout

Ondertussen is 9-Vuur zelf opgeschoven naar de 3-Hout positie, waar het heerlijk door al dat hout wordt aangejaagd en opgestookt. Dat zal enerzijds de spotlight (9-Vuur) zetten op alles waar 3-Hout voor staat zoals vernieuwing, netwerkverbindingen, gelijkwaardigheid, ontwikkeling van nieuwe ideeën en uitvindingen. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten doordat er prijsvragen uitgeschreven worden om oplossingen te vinden voor allerhande problemen waar we momenteel mee worstelen. Anderzijds krijgt elke vorm van transformatie (9-Vuur) een boost; hout stookt het transformatie vuurtje aardig op. 3-Hout kan dat doen op een vriendelijke manier door inderdaad met nieuwe ideeën en uitvindingen te komen of door mensen nog meer op basis van gelijkwaardigheid met elkaar te laten netwerken. Het zou me niets verbazen als we een nieuw social media fenomeen gaan verwelkomen waar de Mark Zuckerbergs van de wereld geen commercieel vat op hebben. Anderzijds is de keerzijde van 3-Hout dat de met dit element verbonden kwaadheid en agressie de gemoederen hoog op kunnen laten lopen, wat een explosief mengsel oplevert. Helaas wordt IS gedreven door de gedachte ook de wereld te willen transformeren en deze te ontdoen van alle, in hun ogen, onheiligheid zodat enkel een aan religie gewijd leven de norm zal zijn. Onderdrukking van de vrouw staat daarbij voorop (zie Vrouwelijke Revolutie hierboven). Het is een extreme vorm van transformatie die, zo vrees ik, dit jaar nog veel nare gezichten zal laten zien.

Ondertussen zal 9-Vuur het belangrijkste levensthema van 3-Hout, familie, ook aan een transformatie onderwerpen. Wat is eigenlijk ‘familie’ wanneer behoor je daar wel en wanneer niet toe? Interessante vragen die dit jaar aandacht zullen krijgen. Wellicht veroorzaakt door de behoefte van vluchtelingen om herenigd te worden met hun familieleden? Het is ook heel goed mogelijk dat er een creatieve (9-Vuur) oplossing gevonden wordt om de diverse leden van een samengesteld gezin toch een nieuwe, wettelijke familiestructuur te bieden, zonder dat hun afkomst verloochend wordt. Misschien wordt de mogelijkheid gecreëerd om een gemeenschappelijke achternaam aan de eigen achternaam toe te voegen zodat alle individuele leden van een gezin, toch als eenheid herkent kunnen worden.

 

4-Hout (geboren in 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996 en 2005) in 7-Metaal

Dit is een tendens die dit jaar haar aandacht richt op de noodzaak dat we ambassadeurs hebben die de rechten en belangen van het kind beschermen en vertegenwoordigen. Interessant is dat juist de kinderombudsman – nog onder invloed van 5-Aarde die vorig jaar in de 7-Metaal positie stond – de laan uit is gestuurd. 5-Aarde vertegenwoordigt in dezen de macht van de autoriteit van in dit geval de ‘gewone’ ombudsman die in een machtsspel met de kinderombudsman (7-Metaal) de laatste de deur heeft gewezen. En dat juist in een tijd waarin de rechten van de vele vluchtelingenkinderen ernstig bedreigd zijn. De tendens van dit jaar zal wellicht de ombudsman ertoe aanzetten om op zijn schreden terug te keren en ervoor te zorgen dat de kinderombudsman zijn positie weer in kan nemen.

Verder zal dit jaar overduidelijk worden wat de vruchten (4-Hout) zijn van het tot nu toe gevoerde beleid ten aanzien van kinderen. Denk daarbij aan de 1-kind politiek van China waarvan langzamerhand duidelijk gaat worden welke enorme invloed dit heeft op de verdere groei en ontwikkeling van het land en hoezeer dit heeft bijgedragen aan een ontwrichtende disbalans tussen de seksen. Aangezien het krijgen van een zoon de voorkeur genoot, is het een publiek geheim in China dat er veel moeite is gedaan om dat als ouderpaar ook te realiseren. Dat betekent dat meisjes babies het vaak niet gered hebben. Nu 2-Aarde in het centrum van de Ba Gua staat, en daarmee ‘vrouwen zaken’ centraal komen te staan dit jaar, zal dit ongetwijfeld ertoe bijdragen dat daar meer over bekend gaat worden. Ook de gevolgen van ons eigen beleid in Nederland, bijvoorbeeld ten aanzien van kinderopvang en gezondheidszorg (vaccinaties?) worden zichtbaar en die zullen niet altijd tot vreugde stemmen.

In de bedrijfswereld kunnen filialen beschouwd worden als de ‘kinderen’ van een bedrijf. Voor dit terrein geldt hetzelfde als voor de kinderen van vlees en bloed; de consequenties van gevolgd management beleid wordt zichtbaar in hoe goed of slecht de filialen van een concern functioneren.

 

7-Metaal (geboren in 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002 en 2011) in 1-Water

Dit is een geweldig gunstig aspect. Het karakter van 7-Metaal kan herkend worden in de speelse, creatieve en onschuldige denkwijze waarop kinderen de wereld benaderen. Dit element geeft zijn voedende kwaliteiten door aan het element 1-Water in wiens positie het dit jaar resideert. Het ‘voedende’ effect dat metaal op water heeft kan herkend worden in het vermogen het water te filteren, te ontdoen van onzuiverheden en daarmee weer te herstellen in zijn oorspronkelijke staat. Deze invloed wordt dit jaar op kinderlijk eenvoudige wijze aangedragen. Veel mensen worstelen met het ‘schoon’ houden van hun eigen energieveld en hun eigen emoties. Allerhande trucjes worden aangereikt, van het jezelf in een glazen bol plaatsen, tot rozen om je heen zetten, tot een super trooper op je kruin laten schijnen die je in een oogverblindend wit – of blauw, of roze – licht plaatst. Probleem met dit soort trucjes is dat het allemaal bedacht is en niet altijd past bij de persoon die het moet uitvoeren. Kinderen kunnen ons wat dat betreft nog wat leren. Mijn kleinzoon van zes bedacht, na een wat volle en emotionele dag, dat alles wat in zijn hartje zat en niet fijn was, door een houtversnipperaar gehaald werd en dat hij alleen maar fijne dingen inademde. De jeugd heeft de toekomst! Er lopen hordes kinderen rond die beter in staat zijn om hun gevoelens te duiden en daar op een heldere en duidelijke wijze mee omgaan dan wij, ‘volwassenen’. De 7-Metaal invloed in 1-Water geeft ons dit jaar de mogelijkheid onze bron op te schonen zodat we onszelf elke dag opnieuw kunnen verfrissen en verversen.

Tegelijkertijd geeft deze tendens aan dat komend jaar de mogelijkheid bestaat terug te gaan naar emotionele verstoringen die hun oorsprong vinden in de kindertijd. Ook dat is een vorm van reinigen van onze bron en oorsprong.

 

1-Water (geboren in 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999 en 2008) in 4-Hout

De cyclische beweging door de elementen heen, komt tot een einde bij de laatste tendens, die van 1-Water in 4-Hout. Een erg gunstige tendens die extra voeding geeft aan de kwaliteiten van het element 4-Hout. Immers een plant of een boom groeit als je hem water geeft waardoor een algemene toename van groei en beweging het gevolg zal zijn. Aangezien 1-Water het ‘volk’ vertegenwoordigt, is het heel wel mogelijk dat we dit jaar vruchten kunnen gaan plukken van de volksverhuizingen van afgelopen jaar en die overigens nog wel even door zullen gaan. Het is niet enkel kommer en kwel dat we zo overspoeld worden door zoveel mensen die op de vlucht zijn om hun vege lijf te reden; deze mensen brengen ook kennis, ervaring, talenten en vaardigheden mee die we goed kunnen gebruiken. Als we er maar ruimte aan geven om deze tot ontwikkeling te laten komen. Aandachtspunt daarbij is angst, de emotie die hoort bij 1-Water. Als we ons laten leiden door angst, sterft elke nieuwe loot aan de stam een wisse dood.

Samenvatting

We begeven ons in een opmerkelijk jaar met wonderwel heel erg weinig conflicten tussen de Nine Star Ki elementen enerzijds en de elementen van de posities anderzijds. Het wordt een jaar waarin veel gestabiliseerd wordt wat in de afgelopen twee jaar overhoop is gehaald. Maarrr, het is zeker geen jaar om op je lauweren te gaan rusten!! Het is zeer noodzakelijk om aan de fundamenten van je bestaand te werken, daar de nodige vernieuwing door te voeren, jezelf te scholen en te heropvoeden en te disciplineren zodat de basis gelegd wordt voor een mooi, glorieus en stevig bouwwerk dat tegen een stootje bestand is.

En, vergeet het belangrijkste niet, dit alles is niets waard als er geen sprake is van samenwerking! Dat maakt  en houdt elke vorm van persoonlijke ontwikkeling menselijk, aards en toegepast. Zonder dat bouw je aan een luchtkasteel.

[1] Voor alle geboortejaren geldt dat rekening gehouden dient te worden met het Chinees Nieuwjaar dat niet op 1 januari begint, maar elk jaar op een ander moment plaatsvindt tussen 20 januari en 21 februari. Ben je jarig vòòr 21 januari, dan geldt als geboortejaar het jaar voorafgaand. Ben je geboren tussen 20 januari en 21 februari, dan dient een tabel geraadpleegd te worden om het juiste, energetische geboortejaar vast te stellen.

4 gedachten over “Nine Star Ki voorspelling voor 2016”

  1. Hoi Mieke,
   Dit zijn nog wel de voorspellingen voor 2016. Die zijn (nogmaals) geplaatst als gevolg van een update.

   Zondag volgen die van 2017.
   Groetjes, Nina

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *