Herhaling – NineStarKi energie Volle Maan december

Herhaling_BLOG_NinaElshofFengShui

Herhaling

Het einde van het jaar biedt een herhaling. Ondertussen laat het Nine Star Ki profiel van de volle maan van december zien dat 2020 met een klap de voordeur achter zich dicht trekt. Maar voor dat dat gebeurt geeft 2020 zich echter niet zomaar gewonnen en biedt nog even een herhaling, een soort van samenvatting, van alle gebeurtenissen van het hele jaar. Reden waarom deze volle maan blog langer is dan je van me gewend bent. En misschien daardoor ook wel interessanter, wie zal het zeggen. 

Vanaf volgend jaar ga ik nog meer tijd en aandacht besteden aan de volle maan blogs omdat ze op heel praktische wijze inzicht geven in de gebeurtenissen van het moment en deze tegelijkertijd in een grotere context plaatst. Ik vul ze in de online Nine Star Ki community aan met een maandelijkse Nine Star Ki-live meeting en praktische en concrete tips om gebruik te maken van de energie van dat moment. Maar nu eerst de ‘bang’ waar 2020 zich mee uit de voeten maakt. 

Herhaling

Een jaar loopt ten einde en menigeen zal er opgelucht over zijn, in de hoop dat het nieuwe jaar iets beters voor ons in petto heeft. Reikhalzend wordt uitgezien naar de nieuwe kansen die het nieuwe jaar naar verwachting met zich mee zal brengen. Het principe van een nieuw jaar draagt de mogelijkheid in zich van iets nieuws dat het oude kan vervangen; iets dat het oude jaar kan vervangen. Op dit moment zijn er ongetwijfeld veel die niet heel kritisch zullen zijn over hoe die vervanging er uit zal zien, als we maar niet met een herhaling van het afgelopen jaar te maken krijgen.

Fijn

Het Nine Star Ki beeld laat iets anders zien. Namelijk, dat we komend jaar -voor een deel- een herhaling te zien krijgen van het afgelopen jaar. Alleen nu niet verpakt in het 7-metaal jasje, maar in het 6-metaal jasje. Die laatste heeft de neiging om alles wat scherper te stellen. Dat is fijn, want daardoor ontstaat meer duidelijkheid en helderheid. Het is ook niet fijn omdat dat ook vraagt om voor jezelf meer duidelijkheid te krijgen over je intenties en de zuiverheid waarmee je die intenties in de praktijk brengt. Wat je waarschijnlijk confronteert met alles waar je niet helder, niet integer en onduidelijk over bent. Naar jezelf en naar anderen toe.

7-Metaal

Dat brengt me terug bij dit jaar en de laatste volle maan van dit jaar, op 30 december. In het Nine Star Ki profiel van de volle maan van december staat het element 7-metaal centraal. Het profiel is namelijk  7-7-5, dat is 7-metaal, 7-metaal, 5-aarde. 

7-Metaal is het element dat de energie van het hele jaar 2020 heeft gedomineerd. Het is een element dat vanuit zijn aard het hele jaar druk bezig is geweest om onze aandacht en energie gericht te krijgen op spirituele groei en het spiritueel volwassen worden. 5-Aarde in dit profiel representeert de ouder of de autoriteit buiten je die op die ontwikkeling toeziet en je wil behoeden voor misstappen door je in je vrijheid in te perken. Maar hoe kun je zo ontdekken wie je bent? 

Been

7-Metaal is het element dat hoort bij het levensaspect ‘kinderen’. Kinderen zijn speels en authentiek. Ze zitten nog niet gevangen in de regels en dogma’s van volwassenen. Tegelijkertijd zijn ze een beetje egoïstisch; op zichzelf gericht volgen ze hun eigen impulsen. Ze kunnen ook niet altijd even goed de consequenties van hun handelen overzien. Dus als een koekje op het aanrecht binnen je bereik kan komen door op je peuterzusje te gaan staan, dan ziet een kind daar geen been in. 

Spel

Eigenlijk zijn kinderen een beetje autistisch: een kind kan helemaal in zijn spel opgaan en de beleving die het heeft, ook tijdens dat spel, bloedserieus nemen. Het element 7-metaal laat ook dergelijke trekjes zien. Afgelopen jaar is dat een tendens geweest die zich duidelijk en op veel verschillende manieren tot uitdrukking heeft gebracht. Maar in dat spel en die beleving ontstaat een moment waarop het kind, waarop 7-metaal, tegen de grenzen aanloopt van wat je als kind en vanuit je spiritueel onvolwassen kinderlijkheid kunt begrijpen, kunt beheersen en naar kunt handelen. Want 2020 was geen spelletje, maar een bloedserieuze fase in de ontwikkeling naar integratie van lichaam, geest en ziel. Voorwaar geen sinecure!

Voordeur

Goed, op zeker moment kun je je dus niet meer verschuilen achter dat kind-zijn en de kinderlijke onschuld van het niet weten en niet bewust zijn, en maak je de stap naar adolescentie. Sterker nog, op zeker moment word je ofwel het veilige nest uitgeschopt, of je wordt zo gefrustreerd door al die goedbedoelde veiligheid en zorgzaamheid dat je, luidkeels roepend ‘Bemoei je met je eigen zaken, ik maak zelf wel uit wat goed voor mij is’ de voordeur met een klap achter je dichttrekt en op eigen benen de wijde wereld gaat verkennen. Dan maak je de stap naar volwassenheid. Spirituele volwassenheid hebben we het, in relatie tot de Nine Star Ki van 2020, dan over. Het Nine Star Ki profiel van de volle maan van december laat zien dat 2020 met een klap de voordeur achter zich dicht trekt; in 2021 word je geacht op eigen (spirituele) benen te gaan staan.

Geankerde Spiritualiteit

In de introductie van de Nine Star Ki tendensen voor 2020 heb ik het volgende geschreven: 

‘Geankerde Spiritualiteit

Na een lange fase van fysieke bewustwording, verbonden met de Grote Moeder (2-aarde) en een lange fase van geestelijke bewustwording, verbonden met de Grote Vader (6-metaal) zijn we nu toe aan een volgende fase, los van de moeder en de vader. Een fase waarin we zèlf bewust kiezen om de kwaliteiten van die Grote Moeder, de natuur en het fysieke lichaam, en die van de Grote Vader, de kosmos en de geest, te integreren tot een in het lichaam en de intuïtie geankerde spiritualiteit.

Zelf

Dat vraagt je keuzes te maken op basis van wat jouw Zelf bedoeld heeft dat je met je leven moet doen en waar het wil dat je je naartoe beweegt. Keuzes die je maakt vanuit het bewustzijn dat èlke keuze invloed heeft op het geheel. Het is, kortom, een beweging waarin een vereniging plaats dient te vinden van duizenden jaren van grote processen die de ontwikkeling van de mensheid beïnvloed hebben. Een beweging waarin we vanuit de veilige moederschoot van de Grote Moeder, via de ontwikkeling van het zelfstandig en rationeel denken van de Grote Vader, nu zelf gaan bepalen wie we zijn en daar verantwoording voor nemen. Dat vraagt om integratie van het eenheidsbewustzijn van de Grote Moeder, met het separatieve denken van de Grote Vader. Het is een integratie die je vraagt jezelf te zien als een zelfstandig denkend, verantwoordelijk mens dat verbonden is met zijn verleden en deze onvoorwaardelijk accepteert en bereid is om vanuit liefde voor het geheel en met hulp van het eigen ontwikkelde kritische bewustzijn, keuzes te maken voor de toekomst waarin het eigen welzijn zowel als dat van de grote natuur en de medemens, in betracht genomen wordt.’

Herhaling_BLOG_NinaElshofFengShuiJaren des onderscheids 

We krijgen dus te maken met de jaren des onderscheids. Jaren waarin we zelf leren het onderscheid te maken tussen wat goed is en wat kwaad is. Tussen wat werkelijk belangrijk is en wat niet. Spiritueel volwassen worden vraagt namelijk van je dat je je bewust wordt van wie je bent, wat de consequenties van je handelen en je keuzes of niet-keuzes zijn, en dat je daar verantwoording voor neemt. Afgelopen jaar hebben we al een beetje kunnen oefenen, niet in de laatste plaats in het maken van onderscheid in berichtgeving over de ontwikkelingen in de wereld en specifiek natuurlijk wat Covid-19 betreft. Wat is waar en wat niet. Maar vooral ook, wat is belangrijk en wat niet. Welke keuze maak je wel, welke stel je uit, in welke volg je het voorbeeld van anderen en waarin juist niet? Kortom, welke keuze maak je niet? Niets doen, geen mening hebben is namelijk ook een keuze: de keuze van niet. Ben jij een niet? Of ben je iemand? En wie ben je dan?

Grenzen

Ondertussen komen er een aantal lijnen bij elkaar deze volle maan. Deze volle maan bereiken een aantal beeldbepalende en invloedrijke organisaties en bedrijven die een zeven of 2 zevens in hun profiel hebben, het einde van hun ‘kindertijd’. De Europese Unie (EU oprichtingsdatum 25 maart 1957, 7-7-5) en de World Health Organization (WHO oprichtingsdatum 7 april 1948, 7-6-6) zijn daar twee van. Ook Greta Thunberg (3 januari 2003) is een 7-7-5. Deze profielen, en dan vooral die van de EU, hebben de grenzen van hun kinderlijke en lichtelijk autistische en egoïstische ontwikkeling bereikt en worden uitgedaagd nu ook volwassen te worden. Wat zoveel wil zeggen als dat ze nu uitgedaagd worden om ook empathie toe te laten in hun overwegingen en in de keuzes die ze maken en een moraliteit te ontwikkelen over het goed en het kwaad van hun handelen. 

Grow up

Time to grow up, tijd om verantwoording te nemen. Tijd om het onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Bijvoorbeeld door te laten zien hoe je als EU omgaat met een land dat het spel niet meer mee wil spelen zoals het Verenigd Koninkrijk. Of hoe je als EU omgaat met gevluchtte en getraumatiseerde mensen die opgevangen worden op een plek waar het er mensonterend aan toegaat; het vluchtelingenbeleid van de EU schittert in gebrek aan mede-menselijkheid. Het afgelopen jaar heeft onomwonden duidelijk gemaakt waar een op economische grondslag gebaseerde organisatie als de EU tegen haar eigen onvolkomenheden aanloopt. Ook de WHO, goed bedoeld opgericht om te helpen, blijkt onbeholpen en eigenlijk helemaal niet empathisch maar juist bureaucratisch. 

Toets

De paradox is dat een ‘kind’, iets of iemand die aan het opgroeien is, zodra het zich richting volwassenheid begint te ontwikkelen, tegen de structuren, de regels en de systemen aanloopt die er in eerste instantie voor gezorgd hebben dat dit kind in veiligheid kon opgroeien. Want structuren, regels en systemen zijn er niet voor niets. Ze hebben nut. Totdat ze geen veiligheid meer bieden, maar gevangen houden. Totdat ze geen leiding meer geven, maar keuzevrijheid beperken. En totdat ze geen ordende houvast meer aanreiken, maar individuele ontwikkeling onderdrukken. Elke bureaucratische vorm van organisatie was ongetwijfeld ooit bedoeld om mensen, de maatschappij, te helpen en te ondersteunen. Maar bureaucratie is niet empathisch, waardoor het kan uitgroeien tot een monster dat menselijke emoties verslindt zoals we in de toeslagen-affaire hebben kunnen zien en zijn onmenselijke kant laat zien.

Keuzes

Door de keuzes die organisaties als de EU en de WHO, ongetwijfeld goedbedoeld maar ook vanuit het wat eenzijdig egoïstisch denken van een ‘kind’ in ontwikkeling en gericht op economisch belang, in het verleden hebben gemaakt, zien we nu dat de culturele verschillen tussen landen, toch weer leiden tot het (her)activeren van grenzen en reisbeperkingen. Wat ook logisch is: het ene land heeft nu eenmaal een ander karakter, een andere opvatting over fundamentele zaken dan een ander land. Het ideaal van een vrij verkeer van personen tussen een aantal landen, is een eufemisme gebleken op het moment dat een virus een economische dreiging blijkt te vormen. Het ideaal van het ‘kind’ blijkt de toetst van volwassenheid nog niet aan te kunnen.

Begrijpen

Op een zeker moment ontstaat daarom de noodzaak om dat wat aan veiligheid, wat aan structuren, regels en systemen wordt aangereikt te toetsen aan de eigen, individuele behoefte. Dat gebeurt in het klein bij elk kind dat opgroeit. Maar dat gebeurt ook in het groot bij de mensheid die opgroeit. Alles wordt in die ontwikkeling tot volwassenheid aan een kritisch onderzoek onderworpen. Het wordt ook verlaten om zelf nieuwe grenzen te verkennen, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en om daardoor kennis te maken met de eigen, volwassen identiteit. We zijn als mensheid aangekomen op het punt dat we niet meer onvoorwaardelijk doen wat ons opgedragen wordt en we niet meer onvoorwaardelijk geloven wat ons verteld wordt. De verborgen agenda’s worden ingezien, de waarheid achter eufemismen blootgelegd. En dat botst, knalt, schuurt en tergt. Het zorgt voor spanning die ontlading zoekt. Maar het zorgt ook voor de behoefte om elkaar te willen begrijpen en om de noodzaak van de verandering te kunnen begrijpen. 

Praktijk

Het is makkelijk om tegen het onrecht in de wereld te fulmineren en met je betaalapp een donatie te doen om je schuldgevoel af te kopen: de moderne aflaat. Het leven ziet er echter heel anders uit als je breedbeeld je wordt afgenomen, de kroeg geen toevluchtsoord meer kan zijn en je betaalapp niet meer werkt wegens gebrek aan saldo op je rekening. 

Ons kinderlijk idealistische beeld van naastenliefde, individuele onafhankelijkheid en allesomvattende lichtheid ziet er toch anders uit als je het ineens in de praktijk moet brengen en de onvolkomenheden, van jezelf en van anderen, onder ogen moet zien. Een virus legt onomwonden de vinger op de enorm zere plek. 

Billen

Dus herhaalt de energie van het Nine Star Ki profiel van de volle maan van december, nog een keer het energetische moment van de intelligente lockdown van dit voorjaar (19 maart 2020, 7-7-5). Dit is niet alleen een herhaling van die lockdown. Het is ook een kans er dit keer anders mee om te gaan. Bewuster, intelligenter, verantwoordelijker… Door bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan over zaken die het hart aangaan, die raken. Zaken die om empathie vragen in plaats van ratio. Zaken die om zelfonderzoek vragen en je uitdagen je af te vragen wat jij er persoonlijk eigenlijk van vindt. En om vervolgens de durf te vinden om dat te communiceren. Met respect, voor jezelf en voor de ander. Vanuit integriteit, want iedereen doet naar eer en kunnen zijn best (mag je aannemen).

De herhaling biedt je de kans, om zo op de valreep van het jaar, met de billen bloot te gaan. Dat doe je door te delen hoe en waar je geraakt bent door dit jaar. Door dat te doen geef je de ander de gelegenheid hetzelfde te doen. En dat is een prachtige vorm van kosmische heling! De zegen van de energie van het Nine Star Ki van de volle maan van december heb je mee!

Zandloper

2020 Is het jaar waarin de energie van het Nine Star Ki profiel 9-2-7 van het jaar een kosmische stuwing heeft veroorzaakt die ons niet bepaald zachtzinnig door die vreselijk nauwe opening van de zandloper, een andere wereld, een andere werkelijkheid in heeft geduwd. Een andere en onbekende wereld waarin alles wat vertrouwd was, door elkaar is geschud en alles daardoor onherkenbaar heeft veranderd. Inclusief wijzelf. We zijn het warme nest uitgeschopt en hebben de comfortzone verruild voor een onzekere toekomst en dito werkelijkheid. Dit jaarprofiel van 9-2-7 is naadloos opgepakt door maar liefst twee keer een 7-7-5 en twee keer, direct achter elkaar zelfs, een 7-5-7 profiel aan te reiken via de energie van de volle maan. De significantie ontgaat je hopelijk niet! Weet dat de stappen die je nu durft te zetten in je persoonlijke ontwikkeling, een lang en blijvend effect zullen hebben!

Deel

Daarom nog even dit, beslist niet onbelangrijk: deel wat je weet, deel wat je ontdekt, deel wat je inspireert. Wellicht zijn de vruchten van jouw proces precies de voeding die een ander nodig heeft om verder te komen in zijn of haar proces. En ook, vervang het geven van cadeautjes door het geven van kennis. Bijvoorbeeld in de vorm van een boek of van een ticket voor het Onlive Nine Star Ki 2021 Event!

Ik wens je van harte een mooi, warm en inspirerend nieuw jaar toe! Vol mooie kansen en uitdagingen. Vol mogelijkheden om je verder te ontwikkelen tot je ware zelf; tot een waarder zelf.

Harte groet,

Nina

5 gedachten over “Herhaling – NineStarKi energie Volle Maan december”

 1. Lieve Nina! Jouw inzet heeft mij zo veel gegeven dit jaar, en absoluut bijgedragen aan het geestelijk gezond blijven (voor zover dat nog niet te laat was):
  De heftige energie in context plaatsen
  Aandacht te richten op persoonlijke groei en ontwikkeling
  Uitzoomen zodat het minder persoonlijk wordt en daardoor ruimte ontstaat
  Mede door jouw de moed te hebben uit te komen voor mijn mening, dat is nog steeds spannend, maar lukt steeds beter
  Ik dank je van hart tot hart voor de fb lives, de humor en knipogen, maar vooral de universele waarheid die jij toegankelijk maakt voor ons!

  1. Lieve Sonja, Dank je wel voor je lieve woorden! Ik doe het graag…. eigenlijk kan ik niet anders. 🙂 Dank je wel dat je je ervaring deelt. Van harte wens ik je een goed nieuw jaar toe!
   Harte groet, Nina

 2. Lisette Rommens

  Beste Nina,

  ik herhaal wat Sonja al zei . Ben namelijk iedere week erg dankbaar geweest voor de inzichten die het (achteraf) beluisteren van de Facebook Lives mij brachten.
  Ik heb de inzichten tot me genomen , tijd genomen, en naar mijn hart geluisterd waar ik iets mee moest doen.
  Ik kon me echt niet meer verschuilen en heb verantwoordelijkheid genomen voor datgene waar wat diende te gebeuren en daar keuzes bij gemaakt. Vooral de laatste december maand kwam er een stroom versnelling en was er geen weg meer terug.
  Ik merk dat er nu al meer rust en helderheid komt,
  er is vertrouwen voor de nieuwe weg die ik ga bewandelen. Dank Nina, jouw woorden hebben hun steentjes in mijn proces bijgedragen!

  Met vriendelijke groet, Lisette

 3. Huiswerk gedaan:
  2020 – looking back and formulating resolutions for 2021
  A lot can be said and has been said about 2020, facts, fables, conspiracies, language of war by politicians as if a virus could be obliterated, humans were scared into viewing each other as threats, great strain was put on relationships and friendships, a different opinion will mark you as a selfish, conspiracy minded idiot who refuses to be indoctrinated by main stream media.
  For me personally the year was dominated by sadness.
  Sadness that basic human rights like:
  • breathing freely
  • greeting each other with a handshake or a hug
  • being in close contact
  • seeing each other smile and laugh
  • determining who or what we allow to invade our bodies
  • teaching our children that it’s ok to be different
  • allowing our elderly to choose for themselves
  • inviting and welcoming people into our homes
  • travelling to visit friends and relatives
  … have vanished. And we seem to be ok with that. We even seem to feel safe with that. As long as the leaders of our countries keep dangling the carrot in front of our noses.
  Well, I have news for you, news that the main stream media will never publish: we as people will NEVER reach that dangling carrot. No matter how many rules we follow, how often we let ourselves be tested, how many shots of vaccine we need to take, how much distance we keep, how long we lock ourselves into our homes and how little oxygen we dare to breathe, that carrot cannot be reached.
  Why? Because there are 2 facts of life, of nature, that we are not willing to face and accept, or have been manipulated into believing that we can control:
  • If we are born, we are going to die. Nobody knows when or how.
  • Viruses have been around longer that humans and cannot be eradicated.
  And there are things we can control up to a certain level:
  • How to support our innate intelligent immune system
  • Where we focus our attention
  • To grow and develop personally
  For 2021 I have set a few goals for myself:
  • I will not give up my basic human rights, no matter how much shaming, blaming and manipulation governments will bestow upon me.
  • I will not be scared into cowering into a corner and not voice my concern about things that are wrong.
  • I will honour the fights our ancestors have fought for our freedom by not giving in to bullying by politicians.
  • I will focus on growing and developing into a responsible citizen of this world.
  • I will keep trying not to judge people who think different.
  • I will find ways to gather people around me to form communities who want the world to be a place where children can grow up without fearing to be in contact with other people, where they can see laughter and happiness, where old people have a say in how they want to spend their time left in this world, where the emphasis lies on being human and treating each other as human beings.
  I do not believe in violence, and if 2020 taught me something it is that violence has many forms. What I do believe in is that we need to stand up for humanity, peacefully, but with our head held high and straight backs.
  What I wish for everybody is the courage to stand up for your values, the wisdom to differentiate between manipulation and ethics and, last but not least: cast-iron balls to stay human. May your force be peaceful, your energy clear and your heart loving.

 4. Hi Sonja,
  Beautiful reply! Yes, if we are born the one thing we can be certain about is that one day we’ll gonna die. Being aware of that puts everything else in context. It enables to stand up for yourself, your values, to discriminate what is worth fighting for and what not. Thanks for sharing your review of 2020 and resolutions for 2021!
  Harte groet, Nina

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *