Nine Star Ki voorspellingen voor 2014

Algemeen                                                                                                                                       

Op 1 februari begint het Chinese nieuwe jaar. Wat voor ons ligt is een jaar vol nieuwe kansen en mogelijkheden. Een jaar waarin de verbindende kwaliteit van het hart zijn best zal doen zich meer te manifesteren. Er zal sprake zijn van wat meer Yang in de energie-kwaliteit van het jaar en dat zal merkbaar tot wat meer verlichting van de tot nu toe gevoelde zwaarte leiden. Een jaar dat voelt als een opluchting!

Het jaar dat achter ons ligt                                                                                                     

De Nine Star Ki cyclus van de Chinese astrologie omvat een periode van negen jaar waarin telkens een ander element de centrale positie van de Ba Gua inneemt. Deze centrale positie is van groot belang omdat van daaruit invloed wordt uitgeoefend op alle gebieden van de Ba Gua en daarmee van het leven. Op alle levensaspecten dus waar we mee te maken hebben. Het element dat deze centrale positie inneemt, bepaald de tendens van het jaar.

de Basis Ba Gua © Nina Elshof Feng Shui 2014
de Basis Ba Gua
© Nina Elshof Feng Shui 2014

Vorig jaar werd deze tendens bepaald door het element 5-Aarde dat centraal stond. Daarmee keerde dit element terug in zijn thuispositie. Ook alle andere elementen schoven hierdoor terug in de positie waarin ze thuishoren. Elk van die elementen heeft in 2013 daardoor de kans gekregen om weer in contact te treden met zijn eigen oorspronkelijke energie. Echter, negen jaar van bewegen, veranderen, door de Ba Gua heen schuiven, contact maken met thuisposities van andere elementen en het leerproces dat daarmee gepaard is gegaan en dat aan dit thuiskomen vooraf is gegaan is geen van die elementen in de koude kleren gaan zitten. Elk element is afgelopen jaar dus weliswaar teruggekeerd in zijn eigen, vertrouwde huis, toch bleek niets meer hetzelfde en alles blijvend veranderd. Vanuit die blijvende en voor velen ingrijpende verandering wordt de overstap gemaakt naar het nieuwe jaar.

4-Hout in 5-Aarde

Het nieuwe jaar dat gedomineerd wordt door 4-Hout die de middelste positie van de Ba Gua heeft ingenomen. Hout energie is, voor de traditionele astrologen onder ons, verbonden aan de planeet Jupiter. Dat betekent ondermeer dat we de energie van een nieuw begin kunnen omarmen en ervaren dat we weer naar voren en naar boven zullen kunnen bewegen.

Ba Gua voor 2014
Ba Gua voor 2014
©Nina Elshof Feng Shui 2014

Oh jee, zul je misschien denken, daar gaan we weer met dat gegroei. Waren we niet net op een punt aanbeland dat we tot het inzicht waren gekomen dat de tomeloze economische groei van afgelopen decennia, mede geleid heeft tot de crisis waarin we ons bevinden?

Ja, helemaal waar, het is daarom goed om je te realiseren dat we met 2013 een jaar achter ons laten waarin de wereld – soms letterlijk – op zijn kop werd gezet en geen steen op de andere bleef.  Hiermee is de basis van ons bestaan, het fundament van onze maatschappij blijvend veranderd en ook het vertrouwen dat we in deze maatschappij hadden. Nee, Vadertje Staat komt ons niet meer redden, maar wil ons daarentegen wel op de vingers tikken als we ons niet aan de regels houden, overigens en passant zelf deze regels aan de laars lappend. De sociale bedding is verworden tot een corrigerend en onbetrouwbaar keurslijf. Ook in het privéleven heeft menigeen fundamentele keuzes moeten maken of heeft te maken gekregen met ingrijpende en grondige veranderingen op gebieden die normaal gesproken als vanzelfsprekend aanwezig werden ervaren. Velen ervaren nu nog het laatste staartje van de energie van 2013; het energetische jaar loopt immers door tot 1 februari. Het zijn de laatste loodjes…

Het nieuwe 4-Hout dat nu opnieuw aanzet tot groei, ontwikkeling en voornamelijk vernieuwing, wortelt daarmee in een totaal andere aarde en ontvangt daarmee geheel andere voeding! Dat zal tot uiting komen in een heel ander soort groei dan we tot nu toe ervaren hebben. Door de duidelijk fundamentele veranderingen van afgelopen jaren – maar zeker van het afgelopen jaar – zal 2014 niet gekenmerkt worden door groei om het groeien alleen; geen groei omwille van economische belangen. Een zeer wezenlijk verschil zal zijn dat deze groei een veel socialer karakter zal dragen: niet noodzakelijkerwijze enkel nog omhoog, naar het ‘licht’ maar juist ook de breedte in, het netwerk opzoekend, zich vertakkend. De groei zal ook door de Hout kwaliteit, een veel organischer vorm aannemen.

De positie van 5-Aarde echter, zal het enthousiaste 4-Hout eraan herinneren dat er nog veel oude structuren uit de oude wereld bestaan die weliswaar hun macht en hun geloofwaardigheid verloren hebben – wie gelooft nu bijvoorbeeld nog een politicus op zijn woord? – maar die ondertussen nog wel aanwezig en actief zijn. Domweg omdat er zich nog geen nieuwe structuren hebben gevormd, of omdat de vernieuwende structuren die al wel in aanzet aanwezig zijn, nog onvoldoende zijn uitgegroeid en nog op te kleine schaal opereren. Dat betekent ondermeer dat we het komende jaar weliswaar veel groei van onderaf zullen herkennen, maar ook zien dat deze groei nog belemmerd wordt door deze oude structuren. Bijvoorbeeld in de vorm van beperkende regelgeving opgelegd door autoriteiten die zich trachten vast te grijpen aan de laatste strohalmen van hun macht.

De uitdaging die 4-Hout het komend jaar zal ontmoeten, zal dan ook ondermeer bestaan uit het zoeken naar nieuwe vormen van structuren, van samenwerken en samenleven. Vormen die soms al wel in aanzet aanwezig zijn, maar nog in hun kinderschoenen staan en nog moeten groeien om daarmee de oude structuren definitief uit hun macht te zetten. Het zal nog een klus zijn om die gevestigde kaders te doorbreken, maar gelukkig is het karakter van 4-Hout van dien aard, dat het geen moeite heeft om grenzen op te zoeken en zich daarover heen te bewegen door bijvoorbeeld bestaande regels in twijfel te trekken en gewoon op eigen houtje zijn weg te zoeken en te vinden. Het vraagt echter ook om het inzetten van bewustzijn om de juìste weg te vinden! En met name op het terrein van zelfinzicht, bewustwording en bewustzijn, zal daarom de grootste groei waar te nemen zijn in het komende jaar. Groei door verdieping in plaats van vlucht in verlichting! Dergelijke groei bereik je enkel en alleen door diep te wortelen, door je te verbinden met datgeen wat menigeen in de zucht naar verlichting juist wilt ontvluchten; moeder Aarde als basis van ons bestaan. Het betekent een terugkeer naar de natuur, een terugkeer naar moeder Aarde, naar het vrouwelijke principe en het gehoorzamen aan de organische wetten van de natuur. “Je komt niet ver als je niet dichtbij begint” zei Krishnamurti. Een uitspraak die in deze zeer gepast is.

Het karakter van 4-Hout

4-Hout is van nature een vriendelijk element, voortdurend op zoek naar verbinding en vernieuwing en ook groei inderdaad. Een element dat eveneens gekenmerkt wordt door altruïstische motieven die voortkomen uit de wens om uit te delen zonder daar meteen iets voor terug te verlangen, iets dat we overigens als mens van nature graag doen. 4-Hout vertrouwt op het principe van de wederkerigheid. Dit principe van wederkerigheid kan echter alleen op een juiste wijze werkzaam zijn, als groei en het uitdelend vermogen niet plaatsvinden in een lineair proces, maar juist zijn ingebed in een cyclisch proces van geboorte, groei, verval, dood en wedergeboorte. Precies zoals de natuur laat zien. Een dergelijke groei gehoorzaamt daarmee aan de natuurwetten van het circulaire principe en zal nooit harder of hoger kunnen groeien dan de wetten en de grenzen van die cyclus toestaan. Een dergelijke groei kan dan ook geen uitputting veroorzaken! Dat is een prachtige vorm van zelfregulatie die in een lineair proces totaal ontbreekt. Het karakter van 4-Hout snapt ook dat er een wereld van mogelijkheden bestaat (4-Hout gedraagt zich graag onbegrensd) maar dat deze mogelijkheden nooit allemaal (tegelijk) benut kunnen worden omdat je, zeg maar, als boom nu eenmaal je beperkingen hebt nietwaar. De eerste aanzetten tot deze vorm van groei zullen dit jaar gegeven worden, waarna ze in de volgende jaren verder tot wasdom en bloei zullen komen.

Uiteraard is er al langere tijd sprake van een tendens waarbij er gezocht wordt naar vernieuwing van bestaande structuren vanuit de wens om meer gelijkwaardiger verbindingen tot stand te brengen. Verbindingen die niet gericht zijn op uitbuiting of op creëren of vergroten van macht, maar op delen als het nieuwe vermenigvuldigen. Deze grotere tendens wordt veroorzaakt door een grote, negen-jarige cyclus waar we ons in bevinden en waarin het element 3-hout aanzet tot dit soort veranderingen. Binnenkort zal ik hier een uitgebreid artikel aan wijden.

Een prachtige kwaliteit van 4-Hout is dat het alles vanuit authenticiteit wil doen, vanuit het hart. Anders hoeft het niet. Daarin kan het Hout ook behoorlijk pietluttig zijn – je mag het ook koppig noemen -; als de voedingsbodem niet goed bevonden wordt, groeit er geen spriet. Ook daarin gehoorzaamt het 4-Hout principe aan de wetten van de natuur. Als de voedingsbodem waarin geworteld wordt niet van goede kwaliteit is, zal dat in het gewas tot uitdrukking komen. Het komende jaar zal 4-Hout in belangrijke mate streven naar het creëren van de juiste voorwaarden voor ontwikkeling in de toekomst en daarbij mag de kwaliteit van Liefde (met een hoofdletter inderdaad) niet ontbreken. Altruïsme gedijt bij een open hart chakra!

De invloeden van 2014 op elk van de elementen

4-Hout (geboren in 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996 en 2005¹) in 5-Aarde

Groei en vernieuwing staan centraal. Letterlijk! Maar wel geworteld in ervaring en in het stevige fundament van de 5-Aarde positie en die ook in intentie zuiverder en authentieker is dan voorheen. Hierdoor wordt nieuwe wildgroei, evenals het tomeloos alle kanten op schieten zoals we dat tot nu toe hebben ervaren in maatschappij en economie, voorkomen. De groei die zich dit jaar voor een 4-Hout persoon toont, zal meer ingetogen en gecontroleerd zijn en daardoor meer gericht op de kwaliteit van de toekomstige vruchten van die groei.

Alle gevestigde structuren (5-Aarde) worden door het 4-Hout element uitgedaagd hun status quo te vernieuwen en aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen die zich niet meer tegen zullen laten houden. De eerste voorzichtige schreden op het pad van verandering van het establishment, zullen dit jaar gezet worden, want 4-Hout, evenals 3-Hout overigens, vindt het heerlijk om het voor de hand liggende in twijfel te trekken en daar nieuwsgierige vragen over te stellen. Met name of met het oude en wellicht ingesleten gedrag, niet anders zou kunnen. Hout vindt het namelijk leuk om zich af te vragen of de wijze waarop we tot nu toe iets gedaan hebben, niet vernieuwd zou kunnen worden.

De vraag die 4-Hout aan 5-Aarde zal stellen, is of 5-Aarde er wel eens over heeft nagedacht om de autoriteit, die van nature bij het 5-Aarde element hoort, eens op een wat minder hiërarchische wijze ten toon te spreiden. Ook is 4-Hout er veel meer op gericht om over de grenzen van het nu, verder te kijken dan de eigen neus, het eigen belang, lang is en om besluiten te nemen die wellicht over 10 of 20 jaar pas hun vruchten af zullen werpen. 4-Hout is gewend om het geduld op te brengen om zo lang te wachten op resultaat. Het mooie is dat 4-Hout ook het element dat het vertrouwen in zich draagt dat dat resultaat ook zal komen, onderwijl gestaag verder werkend en nog een takje aan de stam, nog een blaadje aan de tak, nog een vrucht in de knop. Dat betekent dat de 4-Hout energie het 5-Aarde element ook uitdaagt om gewoon wel praktisch te blijven en nù de handen uit de mouwen te steken.

Deze tendens kan zich dit jaar in je leven laten zien als een behoefte om meer te gaan samenwerken. Om niet overal als een geldwolf meteen harde pecunia te verlangen voor werk dat je verricht om daar weer meer materiële welvaart te vergaren. Je wordt je bewust dat het doen van een investering nu, vruchten oplevert op de lange termijn. Het vertrouwen dat hiervoor nodig is wordt dit jaar verder ontwikkeld of – indien nodig – op de proef gesteld. Het is in ieder geval een jaar waarin je bereid bent om meer risico te lopen om de verbindingen met anderen te voeden met energie vanuit je hart; belangeloos, met liefde en compassie. Voor diegene die nu werkt op een wijze waarin het eigen hart nogal verwaarloosd wordt, wordt 2014 het jaar waarin je dat kunt veranderen als je dat wilt.

5-Aarde (geboren in 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004 en 2013¹) in 6-Metaal

5-Aarde ondertussen, vindt al dat nieuwe gedoe maar fratsen van voorbijgaande aard. 5-Aarde heeft soms de neiging om zich een beetje te vaak te beroepen op datgeen wat in het verleden gedaan of geleerd is, op structuren die altijd werkzaam zijn geweest en die in de ogen van 5-Aarde nog steeds geldig zijn en waarop autoriteit is gebaseerd. Dat het 4-Hout ondertussen zijn wortels tussen de fundamenten van de thuispositie van 5-Aarde wroet en daarmee deze positie aan het wankelen brengt, ziet de autoritaire 5-Aarde graag over het hoofd. Dit jaar kan dat ook nog. Doordat 5-Aarde zijn intrek neemt in de thuispositie van 6-Metaal, kan 5-Aarde zich nog steeds blijven beroepen op regels, wetten, afspraken en richtlijnen en daaraan de nodige autoriteit ontlenen. Nogmaals, 5-Aarde heeft (nog) niet in de gaten dat ondertussen aan de fundamenten van zijn bestaan gerommeld wordt, want op de achtergrond is een grote 81-jarige cyclus actief die gedomineerd wordt door 9-Vuur, een element dat uit is op versnelling en op transformatie. Binnen deze 81-jarige cyclus is ook een 9-jarige cyclus actief die gedomineerd wordt door 3-Hout, inderdaad het broertje van 4-Hout, dat lustig aan de stoelpoten van het aarde fundament zaagt, een proces dat dit jaar ondersteunt wordt door 4-Hout. Dat betekent dat 5-Aarde zich dit jaar nog heel comfortabel zal kunnen voelen, maar tegelijkertijd een knagen zal voelen dat zich niet makkelijk zal laten negeren. De zekerheden van het bestaan worden tot op het scherpst van de snede, onder invloed van de 6-Metaal energie, geanalyseerd en aan een onderzoek onderworpen.

De invloed van 6-Metaal zal vooral ook zichtbaar worden doordat het de 5-Aarde energie een nieuwe richting wijst en een nieuwe koers uit laat zetten. 5-Aarde zal hierop kunnen reageren door zich ook daarin weer als autoriteit op te stellen door die nieuwe koers op te willen leggen aan anderen. Ondertussen kijkt de rest van de wereld toe en denkt wellicht; ‘Het zal mijn tijd wel duren’. Inderdaad, tijd hoort eveneens bij 6-Metaal en het is nog maar de vraag of en voor hoelang 5-Aarde dit autoritaire gebral nog kan laten horen. Het zullen overigens met name de bankiers zijn, de mensen in de financiële wereld, die deze combinatie van energieën zullen gebruiken voor een laatste oprisping van een systeem dat zijn geldigheid allang verloren heeft.

De grote kans voor 5-Aarde ligt besloten in het feit dat het de relatie met de 6-Metaal positie kan omdraaien en er zijn voordeel mee kan doen door de vereniging van beide krachten te gebruiken om, vanuit een zuivere en juiste intentie, een nieuwe, sociale koers uit te zetten voor de mensheid en de wereld als zodanig. Ja, ja 5-Aarde denkt graag groot, dus huppetee! De 5-Aarde die dit kan, profiteert van de vernieuwingsdrang van 4-Hout in zijn thuispositie. Voor 5-Aarde zelf ongemakkelijk, voor de mensheid en de wereld een grote kans!

Het betekent dat 5-Aarde er dit jaar nog steeds trots en fier bij zal staan, als een Poetin die de wereld zijn regels (6-metaal) oplegt en daarmee de vrijheid (4-Hout) van menigeen beperkt en wil beheersen, waarmee hij zich ondertussen onsterfelijk belachelijk maakt. Ben je een 5-Aarde let dan op dat je de beweging in je basis niet gebruikt om te vluchten in de veiligheid van het opleggen van regels aan anderen.

6-Metaal (geboren in 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003 en 2012¹)      in 7-Metaal

6-Metaal houdt het eenvoudig dit jaar; het verhuist naar de thuispositie van 7-Metaal, een positie die door 6-Metaal beschouwd wordt als zijn tweede huis. Het is zeer verwante energie, alleen net even wat speelser, net even iets minder rigide, net even iets minder analytisch dan het karakter van 6-Metaal laat zien zodat er meer ademruimte ontstaat. Het is een heel gelukkige combinatie overigens, omdat de vereniging van beide Metaal krachten het beste in hen beide naar boven kan brengen. Dat zou zich kunnen laten zien door een verruimd bewustzijn over het toepassen van regelgeving. Het karakter van 7-Metaal kan namelijk vergeleken worden met het nog maagdelijke denken van een klein kind, dat zich totaal nog niet bewust is van grenzen en belemmeringen. Alles is mogelijk in de denkwereld van een kind; vandaag lig je in bed, morgen is datzelfde bed een boot en overmorgen een vliegend tapijt. Deze vrijheid in denken, het onbelemmerd ervaren van mogelijkheden, vormt een verademing voor het toch wat strengere 6-Metaal. Wellicht dat dit ertoe zal leiden dat heel strikte en strenge regels op een wat meer coulante en meer speelse wijze zullen worden toegepast. Ook kan deze combinatie van elementen ervoor zorgen dat de onbevangenheid van de 7-Metaal positie, het 6-Metaal ertoe aanzet om een specifiek probleem eens op meer speelse wijze op te lossen in plaats altijd dezelfde vorm van analyse te volgen.

6-Metaal in 7-Metaal kan echter omgekeerd er ook toe leiden dat het 6-Metaal het organiserende vermogen van 7-Metaal aanzet tot een meer striktere handelswijze. Management en organisatie zijn levensaspecten die bij 7-Metaal thuishoren. Zo langzamerhand hebben we in Nederland, eigenlijk in de hele wereld, te maken gekregen met een management cultuur die als een eigen koninkrijk is geïnfiltreerd in de levensprocessen van andere organisaties en de doelstelling van die organisaties soms zelfs heeft overgenomen. Het 6-Metaal kan dit een halt toeroepen door grenzen aan te geven en door ook op naleving daarvan toe te zien. Dat zou door menigeen als een verademing ervaren kunnen worden. Als gevolg daarvan kan het zijn dat managers, management teams of mensen die leiding hebben gegeven aan een organisatie (allemaal 7-Metaal) te maken krijgen met het moeten afleggen van verantwoording over hun daden  voor een rechter (6-metaal). Het zou me ook niets verbazen als het alom geprezen, maar o zo fout toegepaste principe van het Nieuwe Werken, dit jaar onder het vergrootglas van menig criticus wordt gelegd, waarbij ontdekt wordt dat het een goed middel is dat oneigenlijk ingezet is. Ook weer om de management laag te verrijken en en passant te bezuinigen op degene die het werk verricht.

Breng als 7-Metaal daarom de organisatie van je leven op orde, maar wel op een beheerste en beschaafde manier. Zelfverrijking en een organisatievorm die niet vriendelijk is voor anderen zal aan het kortste eind trekken. Goed jaar inderdaad om te werken aan het verkrijgen van inzicht en helderheid over hoe je je leven georganiseerd hebt.

7-Metaal (geboren in 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002 en 2011¹) in 8-Aarde

7-Metaal schuift dit jaar door naar de thuispositie van 8-Aarde. Daar zal de van nature wat meer speelse energie van 7-Metaal de contemplatieve aard van 8-Aarde wellicht wat in verwarring kunnen brengen. 8-Aarde is van nature een denker, iemand die altijd alles van alle kanten wil bekijken en daar over na wil denken, op het eindeloze af. Daardoor krijgt 8-Aarde soms zicht op aspecten die anderen volledig over het hoofd zien. Heel filosofisch en beschouwend! Het is een beetje Johan-Cruijff-denken dat menigeen verrast door een buitengewoon onverwachte en verrassende invalshoek voor een probleem te formuleren. Maar soms zit 8-Aarde ook vol twijfel; al maar wikkend en wegend niet in staat zijnde om tot een besluit te komen en maar piekerend in kringetjes rond blijven denken. Voor de buitenwereld ziet dat er soms uit als een wat sombere houding van waaruit eigenlijk alleen de vele bezwaarlijke aspecten van een situatie benoemd worden en waarin men dan ook graag blijft hangen. Vooral dat wat minder positieve proces zou door 7-Metaal wel eens lekker opgefrist kunnen worden omdat het 7-Metaal een verrassend andere kijk op zaken kan aanreiken. Bij de kwaliteiten van 8-Aarde horen ook de aspecten van kennis en wijsheid. Wellicht dat een heel verrassende 7-Metaal kijk op deze aspecten ertoe kan leiden dat deze kennis en wijsheid op meer kinderlijk eenvoudige wijze wordt uitgelegd en toegankelijk wordt gemaakt.

Wellicht ook dat je als 7-Metaal mens dit jaar in de gelegenheid komt om kennis te maken met een fundamenteel andere wijsheid dan volgens welke je tot nu toe je leven hebt ingericht. Deze tendens draagt ook de mogelijkheid in zich de kennis, wijsheid maar ook de ervaringen waar je over beschikt, op een andere wijze te organiseren of in te brengen in een organisatievorm. Heb je ooit ervaring opgedaan binnen een bepaalde werkkring en dat nooit meer gebruikt? 2014 Kan mogelijk een kans aanreiken om dit hernieuwd in te zetten en hiervan te profiteren. Uitdaging is dat je deze kans niet uitlegt als een herhaling van iets dat je al kent en al eens gedaan hebt, maar dat je je er opnieuw met kinderlijk enthousiasme aan overlevert. Iets dat absoluut tot verdere verdieping van je persoonlijke wijsheid zal leiden.

8-Aarde (geboren in 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001 en 2010¹) in 9-Vuur

Oude kennis, wijsheid en ervaring van 8-Aarde neemt zijn intrek in de 9-Vuur positie zodat deze alle aandacht krijgt die het verdient. Gelijktijdig zorgt de kwaliteit van 8-Aarde ervoor dat de al te explosieve kanten van 9-Vuur enigszins gedempt en beter hanteerbaar gemaakt worden.

8-Aarde zal in de positie van 9-Vuur de spotlight op zich gericht voelen en komt vol in de belangstelling te staan. Dit kan een revolutie op het gebied van al bekende kennis teweeg brengen omdat 8-Aarde het element is dat van nature zich graag bezighoudt met het beschouwen van de wereld op een welhaast filosofische manier, waarna het na een proces van wikken en wegen tot soms verrassende inzichten kan komen. Dit gecombineerd met het feit dat 8-Aarde over buitengewoon veel (oude) kennis en zeer veel ervaring beschikt, opgedaan niet alleen in dit, maar zeker ook in vorige levens, geeft een beeld van een element dat letterlijk zaken aan het licht kan brengen waar tot nu toe weinig mensen aandacht aan hebben besteed.

Het zou zomaar kunnen zijn dat 8-Aarde feiten aan het licht brengt die een ander beeld laten zien over het ontstaan van de mensheid. Maar ook feiten en kennis die tot een doorbraak kunnen leiden in hoe we met onze energievoorziening omgaan, hoe we gebruik maken van medische kennis, hoe we denken dat het heelal functioneert en over het al dan niet bestaan van buitenaards leven.

Als je geboren bent onder de invloed van 8-Aarde wordt 2014 een jaar waarin jouw kennis, jouw weten, jouw ervaringen ineens in het middelpunt van de aandacht komen te staan. Dat is een schrikken voor de van nature bedachtzame 8-Aarde die liever niet in het middelpunt van de belangstelling staat. Maar het is een buitengewone uitgelezen kans om dat wat al langer bekend was over het voetlicht te krijgen en voor een breder publiek toegankelijk te maken. Over welk oud weten dat gezien mag worden beschik jij?

9-Vuur (geboren in 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000 en 2009¹)       in 1-Water

Spektakel! Vuur en water geeft in het gunstigste geval stoom! In het ongunstigste geval ontvouwt zich een strijd die zijn weerga niet kent en alleen verliezers zal laten zien.  9-Vuur neemt dit jaar zijn intrek in de positie van zijn grote counterpart 1-Water. Het kan beschouwd worden als de archetypische clash of the Titans die overigens geenszins gewonnen hoeft te worden door het Water dat normaliter het 9-Vuur blust. In de juiste verhoudingen en met de nodige omstandigheid toegediend, kunnen 1-Water en 9-Vuur zichzelf opofferen en tot een nieuwe staat van zijn transformeren: stoom. Een heel nieuwe energetische kwaliteit, die vanuit het samengaan van 1-Water en 9-Vuur zich als een enorme drijvende kracht kan laten zien.

Maar, voorzichtigheid is geboden! Het sensitieve, overgevoelige en intuïtieve maar ook alles verwoestende 1-Water, moet langzaam zover gebracht worden dat het de transformatie met behulp van het vurige 9-Vuur kan ondergaan en kan toestaan dat het de koele stilte van zijn oorsprong verlaat en tot stoom wordt.

Omgekeerd zal het heftig gepassioneerde en altijd in beweging zijnde 9-Vuur dat het liefst het toneel voor zichzelf heeft, zich moeten leren beheersen en bereid moeten zijn om vanuit deemoedigheid de relatie met 1-Water tot een nieuwe kracht te transformeren waarin het niet meer alleen de aandacht kan opeisen.

Dit is een staaltje alchemie bij uitstek en een grote uitdaging! Lukt het beide elementen om vanuit respect voor elkaars krachten een samenwerking, zeg maar een samengaan te bewerkstelligen, dan vindt voor beide een transformatie plaats naar een nieuwe staat van zijn. Een staat waarin de beperkingen van de eigen geaardheid overwonnen worden, het ego wordt beslecht en een nieuwe dimensie geopend wordt.

Het wordt een beetje een uitdaging voor 9-Vuuren onder ons. Hoogmoed komt ten val dit jaar, dus als je lichtende voorbeeldigheid gebaseerd is op het bevredigen van het eigen ego, dan wordt dat komend jaar met harde hand geblust. Koninklijke arrogantie die door 1-Water (het volk) op de knieën gedwongen wordt. Naar ik mag hopen ben je als lezer van dit blog minder begaan met het lot van je persoonlijk ego en heb je al de nodige transformatie op dat thema ondergaan. In dat geval ligt de weg tot omvorming naar stoom voor je open; transformatie naar een echt nieuwe staat van zijn! Een overwinning op jezelf die een nieuwe bron van zijn aanboort. Maar het is niet eenvoudig om in dit proces de gevoeligheid voor kritiek, en de lange tenen die 9-Vuur zo eigen zijn, weten te beheersen en te voorkomen dat ontploffingen voor ontlading zorgen. Matigheid is de deugd die redding kan brengen.

1-Water (geboren in 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999 en 2008¹) in 2-Aarde

De thuispositie van 2-Aarde wordt dit jaar ingenomen door 1-Water, een lastige combinatie en het wordt 2-Aarde daarmee niet makkelijk gemaakt. Immers, Water gemengd met Aarde geeft modder. Bovendien zal 1-Water in het gunstigste geval rond de fundamenten van 2-Aarde kabbelen en daaraan knabbelen. In het ongunstigste geval zal 2-Aarde ervaren dat het 1-Water het fundament onder zijn bestaan vandaan slaat, waardoor dit bestaan ineens op drijfzand gebouwd blijkt te zijn, waardoor je de boel niet meer droog kunt houden. Als een tsunami kan 1-Water de positie van 2-Aarde overspoelen, dat zich zou kunnen laten zien als zaken, vooral trauma’s en emoties, uit het verleden die hun intrek nemen in de 2-Aarde positie.

Dat leidt ongetwijfeld tot een hoop onzekerheid, mede ook over de eigen identiteit. Het kan zijn dat thema’s en issues die uit het verleden plotseling boven komen drijven, maken dat je jezelf in een ander daglicht gaat plaatsen. Dat kunnen zaken zijn die te maken hebben met je moeder of met moederschap.

Het kan ook zijn dat er iets boven komt drijven uit een vorig leven waardoor je je relatie met jezelf kunt of moet veranderen en als gevolg daarvan ook met anderen waarmee je een intieme relatie onderhoudt. Dat hoeft overigens geenszins negatief te zijn!! Misschien boor je wel een oude bron van kennis aan waarmee je anderen, geheel in stijl volgens de kwaliteiten van 2-Aarde, kunt gaan voeden!

Als 1-Water voel je je niet zo thuis in de 2-Aarde positie. Het kan wat benauwd en beklemmend voelen om zo met je 1-Water-neus op de verzorgende en moederende kwaliteiten van 2-Aarde gedrukt te worden. Want 1-Water is erg goed in het omgaan met emoties, ook met die van anderen. Met zo’n beetje alles dat in het collectief onbewuste is opgeslagen, maar om daar uiting aan te geven door met aandacht voor een ander te zorgen vraagt om een actie en handelen dat het van nature inactieve 1-Water vreemd is. Het dobberende 1-Water dat komend jaar vaste grond onder de voeten gaat voelen. Emoties die landen en concreet worden. Het verleden dat manifest wordt. Dat wordt even wennen voor het ongrijpbare 1-Water.

2-Aarde (geboren in 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998 en 2007¹) in 3-Hout

2-Aarde is verbonden met de traditie van de moeder en met het principe van de relatie. Deze 2-Aarde, die zo graag de stevigheid en veiligheid van het thuisfront koestert om van daaruit voor alles en iedereen te zorgen, deze 2-Aarde komt in de thuispositie van 3-Hout wiens kwaliteit er ondermeer uit bestaat om zich te verbinden met zijn roots en zijn stamboom; zijn oorsprong. Een van de tendensen die hierdoor dit jaar zichtbaar wordt is ondermeer het onderzoeken van de 2-Aarde van het zelf met zijn eigen roots. Op grotere schaal zou dit een onderzoek kunnen zijn naar de relatie die er bestaat tussen de mensheid als geheel en waar wij van afstammen. Waar komen wij werkelijk vandaan? Waarin ben jij, als 2-Aarde werkelijk geworteld? Hoe verzorg je je relatie met die roots? Hoe is die relatie eigenlijk? 2-Aarde vindt dat maar akelig al die vragen en opteert bij voorkeur voor gekende zekerheden gebaseerd op ervaring en traditie. Dat zal dit jaar niet lukken. In de positie van 3-Hout, wordt 2-Aarde uitgenodigd zich nieuwsgierig en minder behoudend op te stellen dan voorheen. Sterker nog, 2-Aarde wordt zowaar uitgedaagd zijn ideeën over de eigen relatie vooral met de moeder, met het feminine, te onderzoeken en – als een jong kind dat zijn ouders tot wanhoop drijft – vooral veel ‘waarom’ vragen te stellen. Want de op vernieuwing gerichte energie van 3-Hout impliceert dat je vraagtekens plaatst bij hoe het tot nu toe is gegaan. In 2014 plaatst 2-Aarde vraagtekens bij elke vorm van relatie; met zichzelf, met de eigen partner, maar bovenal met moeder en het archetypische moederlijke.

Wellicht dat je als 2-Aarde dit jaar de kans krijgt aangereikt om de relatie ook met het moederlijke in jezelf aan een vernieuwing te onderwerpen. Hoe goed zorg je voor jezelf? Hoe is je relatie met voeding en is daar voldoende aandacht voor? Leer je wel voldoende van alles dat je meemaakt? Tijd om voor deze thema’s de oude en gebaande paden te verlaten en een stukje vernieuwing en groei toe te laten.

3-Hout (geboren in 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997 en 2006¹)  in 4-Hout

Als altijd zijn er mensen die voorop lopen, die zich manifesteren als de wegbereiders voor alles wat na hen komt en die het mogelijk maken dat vernieuwing zich kan manifesteren. Het zijn de 3-Hout mensen die geboren zijn om vernieuwing te initiëren en hun nek uit te steken. Gewaagd, ja. Gedurfd, zeker. Willekeurig, nooit! Hout kent maar èèn richting: groeien naar het licht. Het zoekt altijd de juiste richting, ook al zou je het – bij wijze van spreken – op de kop zetten.

Toch blijft Hout altijd geworteld in de stevigheid van Moeder Aarde, waar het zijn steun aan ontleend en zijn voeding uit haalt. Het 3-Hout dat als een boom naar de hemel uit reikt, maar daarbij nooit de aarde loslaat. Deze ook niet los kan laten: dan valt hij om.

Dit 3-Hout staat dit jaar in de positie van 4-Hout, een zielsverwant, een positie die door 3-Hout herkend wordt als vertrouwt. Het is immers eenzelfde soort energie dat hier thuishoort. Ten opzichte van 3-Hout is 4-Hout echter meer volwassen, minder onstuimig en nog meer gericht op het delen van wat er is en het bouwen aan vernieuwende netwerken. 3-Hout heeft een broertje dood aan hiërarchie en door het innemen van een positie die de eigen talenten en kwaliteiten op een volwassen manier versterkt, zal 3-Hout dit in zijn vernieuwingsdrift tot een belangrijk speerpunt maken en waar nodig ook autoriteiten of gevestigde instituten, ontwijken en mijden. 2014 Is het jaar waarin 3-Hout op eigen houtje aanzet tot ontwikkelingen waar de hele mensheid de vruchten van zal plukken.

En ja, 3-Hout bevindt zich dus het komende jaar in een riante positie; veilig in een vertrouwde Hout positie, maar wel in een volgende fase van persoonlijke ontwikkeling. Een meer volwassen fase die al netwerkend en uitdelend het vernieuwende 3-Hout laat gloreren.

Samenvatting                                                                                                                              

Het 4-Hout jaar dat voor ons ligt is het voor het eerst sinds 2010 een jaar waarin weer een belofte voelbaar wordt; de belofte van een betere wereld. Een wereld van mogelijkheden. Een wereld waarin het weer om mensen gaat in plaats van geld. Een wereld waarin weer ruimte gaat ontstaan voor creativiteit en persoonlijke ontwikkeling en waarin we bereid zijn om het keurslijf van protocollen en rigide regelgeving gewoonweg te omzeilen door onze eigen weg te gaan; de weg van het hart.

 • ¹) Voor alle geboortejaren geldt dat rekening gehouden dient te worden met het Chinees Nieuwjaar dat niet op 1 januari begint, maar elk jaar op een ander moment plaatsvindt tussen 20 januari en 21 februari. Ben je jarig vòòr 21 januari, dan geldt als geboortejaar het jaar voorafgaand. Ben je geboren tussen 20 januari en 21 februari, dan dient een tabel geraadpleegd te worden om het juiste, energetische geboortejaar vast te stellen.
 • Er zijn verschillende vormen van Chinese Astrologie, maar de Nine Star Ki hanteert de negen transformatieve stadia van Yin en Yang zoals deze zich tonen in de cyclus van de Vijf Elementen, om de tendensen in een jaar te duiden. Dit betreft dan energetische tendensen die zich zowel in een Yin als Yang vorm kunnen laten zien. Een energetische tendens van stilstand kan zich in zijn Yin vorm als ‘rust’ laten zien, terwijl de Yang vorm ‘blokkade’ is. Beide vormen echter horen bij elkaar zoals de twee zijden van de medaille. En beide, Yin en Yang, zijn in het Oosterse denken onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 • Vorig jaar schreef ik: “Door de achterliggende grote cycli zal 2013 een interessant jaar worden waarin sterke transformatieve krachten enorm zullen kunnen botsen met de heersende krachten. Een clash of the titans die de mensheid op zijn grondvesten zal doen schudden, letterlijk overigens, want een 5-aarde jaar wil zichzelf nog wel eens opschudden en hier en daar wat tektonische plaatjes her-schikken.” In dit kader is het interessant om eens naar de volgende cijfers te kijken van geregistreerde aardbevingen met een magnitude groter dan 4.5 (Europees) en 5.5 (wereldwijd) op de schaal van Richter waarin zichtbaar wordt dat het jaar 2013 met kop en schouders boven de voorliggende jaren uitsteekt.
   • 2006 11.399
   • 2007 14.618
   • 2008 15.614
   • 2009 16.810
   • 2010 19.527
   • 2011 27.420
   • 2012 33.857
   • 2013 36.720   Bron: European-Mediterranean Seismological Centre
 • Lees voor meer informatie over het cyclische principe, mijn artikel “Het Vijfde Element als oplossing uit de Crisis”. Je vindt dit artikel hier.

Bewaren

Bewaren

13 gedachten over “Nine Star Ki voorspellingen voor 2014”

 1. Dank je wel Nina voor de voorspellingen en voor je duidelijke uitleg wat dit voor een ieder betekent! Heb het weer met veel interesse gelezen. Groetjes Tineke

 2. Lieve Nina, ….. dikke kus voor 2013 én 2014….. waarin “een 4” en “een 5” gevoed door “vuur” in liefde een nieuw bestaan opbouwen. En idd…… no mountain to high no river to deep. Thanks voor het tot op de snede verwoorden van zowel the past als the future.

  1. Dank je wel lieve Lisa. Het is echt zo waardevol om dit soort reacties te lezen: mensen die zich herkennen in de beschrijving van de beweging van energie! Veel dank voor je open en lieve woorden! xxx Nina

 3. Dag Nina .
  je site weer eens tegen gekomen en herlezen wat bijzonder ben wel veel wijzer geworden ..
  1939 oct. ook nog eens een hout konijn, kraai en raaf, vlinder . .
  gewweldig gewoon .
  lieve groet Mies ..

  1. Dag Mies,
   Bijzonder, zo’n dierentuin :-). Fijn dat je mijn blog weer hebt gevonden. Ik hoop dat je hier nog vaker terecht zult komen en dat de posts een bijdrage kunnen leveren aan inzicht en inspiratie.
   Harte groet, Nina

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *