Nine Star Ki voorspellingen voor 2012

Algemeen                                                                                                                                      Het is zover. Het voelt spannend, dat wel, maar ook als een opluchting; we hebben het lang verwachte, veel besproken jaar 2012 bereikt. Wordt dit het jaar van het einde der tijden? Houdt de wereld op te bestaan zoals ons aan de hand van  interpretaties van de Maya kalender wordt voorgespiegeld? Of is het alleen de energetische blauwdruk die verandert? Dit zijn slechts een paar van de vele vragen waar menigeen mee rondloopt. Goed moment om met behulp van Nine Star Ki (Chinese Astrologie) het komende jaar eens in kort bestek onder de loep te nemen. Alhoewel het feest van Oud & Nieuw alweer een paar weken achter ons ligt, ligt de viering van het Chinese Nieuwjaar nog in het verschiet. Dit jaar valt deze, voor Chinezen belangrijkste, feestdag op 23 januari.

Er zijn verschillende vormen van Chinese Astrologie, maar de Nine Star Ki hanteert de negen transformatieve stadia van Yin en Yang zoals deze optreedt in de cyclus van de Vijf Elementen om de tendensen in een jaar te duiden. Elk jaar staat een ander element centraal in het Ba Gua schema van het jaar en dit jaar valt de eer te beurt aan het element 6-Metaal. Een 6-Metaal is een jaar dat gekenmerkt wordt door het element 6-Metaal dat in de positie staat van 5-Aarde, het centrum, en daarmee de energie van het jaar bepaald.

6-Metaal in 5-Aarde                                                                                                                 Het jaar 2011 werd gedomineerd door het element 7-metaal in de centrum positie 5-aarde, de centrum positie. De energie als van het naïeve, spelende, vragende en lerende kind dat overal de kop opstak in de vorm van de occupy-beweging. Deze beweging heeft, net als het kind dat zich ontwikkeld, in overdrachtelijke zin de ‘Waarom’-vraag aan ons medemensen en aan de maatschappij gesteld of het zo verder moet en of het ook anders kan. Dit vragen stellen zonder meteen een oplossing te hebben, is de ware aard van de occupy-beweging en ook van het zich ontwikkelende kind dat ook lastig in de weg kan zitten tot het een antwoord heeft. Dit jaar wordt deze tendens voortgezet maar wordt de toonzetting veel kritischer. 6-Metaal, dat de centrum positie van 7-metaal overneemt, is veel directer en draagt meer autoriteit in zich die verlangt dat er regels opgesteld worden die scherp en helder zijn en consequent worden nageleefd. De vraagstelling wordt ook analytischer en dwingender. Dit kan ertoe leiden dat de nog onschuldige vraagstelling van de occupy-beweging van afgelopen jaar, dit jaar op de spits gedreven wordt en inzicht eist en probeert af te dwingen in allerlei zaken en processen. Metaal is namelijk het element dat het graag hard speelt en zaken op het scherpst van de snede uitgevochten wil zien. Deze energie domineert de positie van 5-aarde die juist gaat over de algemene autoriteit, over overkoepelende organisaties zoals regeringen, ECB en eurozone maar ook over autonomie. Je voelt het al; dat zou wel eens voor problemen kunnen zorgen. Immers, 6-metaal wil dolgraag grenzen stellen en regels opleggen en in de autoritaire positie van 5-aarde kan dat, door bestaande autoriteiten, uitgevoerd worden met de nodige dwang en sancties. Maar gelijktijdig wil 5-aarde zijn eigen autoriteit blijven en zich beroepen op zelfbeschikkingsrecht, in ultieme vorm uitgekristalliseerd als autonomie en autarkie. De autoriteit van het individu zal dit jaar op gespannen voet komen te staan met strengere regels, eisen en wetten die door ‘grotere’ autoriteiten zoals de regering worden opgelegd. Dat kan leiden tot het nog verder inperken van de mens als individu, grote kans dat de regering meer belastingen gaat heffen die de -financiële- vrijheid van de burger beperken en zijn bestaansfundament aantasten. Een andere vorm van de beperkende invloed van 6-metaal, kan zijn dat onze grote, politieke autoriteit, de regering, belemmerd wordt in de uitoefening van zijn functie, bijvoorbeeld doordat de democratische werking wordt teruggedrongen en toegankelijkheid van het parlement wordt beperkt, waardoor de kiezer de grip op de politiek verliest en er wetten doorheen gejaagd worden waar we niet op zitten te wachten. Metaal is ook terug te vinden in de rechterlijke macht, die, in het centrum geplaatst, speerpunt kan worden van spanningen tussen rechtspraak enerzijds en politiek anderzijds. Die rechtspraak in het middelpunt van de belangstelling

Metaal is echter naast grenzen, wetten en regels, ook het element van het geld. Geldzaken zullen dit jaar absoluut in het centrum van de belangstelling blijven staan. De grootste clash kan dan ook verwacht worden op het gebied van afspraken die betrekking hebben op geld en financiële structuren. Gaat het ‘individu’; Griekenland, Italië, Nederland, de ‘kleine’ burger, zich voegen naar de dwingende en beperkende regels en wetten die door ECB en eurozone worden opgelegd? Of breken deze individuen uit de beperkende ketens (metaal!) op weg naar bevrijding van opgelegde tirannie, op weg naar autonomie en zelfverwerkelijking?                                                                                            Met andere woorden, het wordt een jaar waarin de spanning tussen behoud van wat er is, de conservatieve krachten, en de behoefte aan doorbreken van ingesleten patronen en aan vernieuwing,  de vernieuwende krachten, tot grote hoogten zal stijgen.                          Verder zal er nog meer gesnoeid en bezuinigd worden. Met name de bouwwereld, die gedomineerd wordt door aarde-energie, zal het zwaar te verduren krijgen.                       Ook in de aarde zelf zal de spanning oplopen. Doordat 5-aarde in de 4-hout positie staat zal de beweging van de aardkorst toenemen of versnellen, waardoor de kans op een grote aardbeving niet ondenkbaar is. In combinatie met de 1-water in 9-vuur spanning, zou dit zichtbaar kunnen worden als een vulkaanuitbarsting in een van de oceanen, gekoppeld aan een tsunami.

Een ander thema dat bij het element 6-metaal hoort, is de dood. Niet zo’n leuk onderwerp misschien en ik wil zeker geen dood en verderf voorspellen! Dat is niet aan de orde. Wat wel aan de orde is is het meer in de belangstelling komen van zaken de dood aangaande. Dat kan zijn in de vorm van hernieuwde discussies over omgang met euthanasie of zelfdoding. Maar kan ook zich ook laten zien in een nieuwe vorm van stervensbegeleiding of een alternatieve manier van ‘begraven’.

Het wordt nog spannend en die spanning zal dit jaar nog verder oplopen. Misschien dat de andere elementen wat meer laten zien over hoe het allemaal zou kunnen uitpakken. In ieder geval zal pas in 2013, wanneer alle elementen weer in hun oorspronkelijke positie terecht komen, sprake zijn van ontlading. Dan overigens zal de kans op een grote oorlog ook veel groter zijn. Dit jaar is er wel sprake van het nodige wapengekletter, het getrek en getorn aan grenzen, maar dat zal niet direct tot een oorlog leiden.

7-Metaal in 6-Metaal                                                                                                                 De energie van het lerende, spelende kind verhuist dit jaar naar de positie van 6-metaal waar het leert omgaan met de beperkingen van regels en wetten. Zie het als het bijbrengen en het ontwikkelen van discipline waardoor er meer richting en duidelijkheid in de ontwikkeling kan ontstaan. Hierdoor ontstaat meer focus in de -eigen- ontwikkeling; we leren nog duidelijker dan afgelopen jaar, nee te zeggen. Gelijktijdig is het geschenk van 7-metaal aan 6-metaal het vermogen om onbevangen met de metaal thema’s om te gaan. Deze thema’s gaan naast grenzen, wetten, regels en geld, ook over spiritualiteit. Meer onbevangen met spiritualiteit omgaan zou op dit moment een zegen zijn voor de mensheid, lijkt me, waardoor het als vanzelfsprekend wordt dat we méér zijn dan alleen wezens van vlees en bloed. Dat er algemeen aangenomen gaat worden dat we ook spirituele wezens zijn, die reageren op energie, die zelfs bestaan uit energie! Ha, en laat energie nou toevallig ook bij het element metaal horen! Metaal zorgt er namelijk voor dat energie zich kan verplaatsen van A naar B, dat er verbindingen gelegd worden waardoor energie getransporteerd kan worden, zowel intern in de verbinding van lichaam, geest en ziel, als extern in de verbinding van aarde met kosmos.

Kortom, zowel de 6-metaal in 5-aarde, als de 7-metaal in 6-metaal laten zien dat het in 2012 gaat over geld versus energie. Over grenzen versus bevrijding. Over afgescheidenheid (grens) versus verbinding. Over de aarde met zijn bewoners versus de kosmos met zijn bewoners. In welke hoedanigheid zij zich zullen laten zien, weet ik niet, maar 2012 wordt beslist het jaar waarin we contact leggen met buitenaards leven en hun bestaan ook bevestigd wordt! Ik voorzie echter ook dat de autoriteiten hier nogal manipulatief mee om zullen of kunnen gaan. Wellicht dat via het middel van angst getracht zal worden ons nog meer te controleren (6-metaal in 5-aarde).

Banken en organisaties die met geld en geldsystemen te maken krijgen, zullen dit jaar ingrijpend gaan re-organiseren. Ook andere vormen van sanering van het bedrijfsleven en van geldstromen zal dit jaar een rol blijven spelen. Hierin wordt de werking van 7-metaal (organisatie) in 6-metaal (geldwereld) zichtbaar. Dus er wordt verder bezuinigd. Een belangrijke groep die hier het slachtoffer van zal worden zijn kinderen en de kinderopvang. Kinderen horen met hun energie thuis bij het element 7-metaal, maar kunnen zich helaas niet zelf te weer stellen tegen maatregelen die de overheid neemt en waar zij de dupe van worden. In verband met het thema kinderen is het interessant om te zien dat de 7-metaal in de 6-metaal positie een indicatie kan zijn voor gedoe met medicijnen (Ritalin??) of vaccinaties in relatie tot kinderen.

8-Aarde in 7-Metaal                                                                                                      Ondertussen wordt de thuispositie van 7-metaal ingenomen door 8-aarde. Dit element gaat over kennis, wijsheid en het verkrijgen van inzicht. Zoals hierboven al omschreven is 7-metaal te vergelijken met de energie van het spelende, lerende kind. Dat ‘kind’, wij mensen in ontwikkeling dus, krijgt dit jaar extra kennis, wijsheid en inzicht aangereikt. Dat zal zeker gepaard gaan met de nodige twijfel, want 8-aarde is ook een enorme twijfelkont. Deze twijfel kan zich uiten door vraagtekens te plaatsen bij die nieuw aangereikte en ontdekte kennis. Een eerste kennis-making met buitenaards leven bijvoorbeeld, kan hierdoor in twijfel getrokken worden. Maar ook nieuwe ontdekkingen en kennis ten aanzien van alternatieve energiebronnen zullen niet spoorslags aangenomen of overgenomen worden. De twijfel van 8-aarde heeft overigens niets met scepsis te maken, maar met oprechte twijfel: kan het wel, kan het niet, is het goed, is het niet goed. Het is meer een wikken en wegen. Dat betekent dus ook dat kennis die beschikbaar komt ten aanzien van ons monetaire systeem in eerste instantie in twijfel getrokken zal worden. Dat komt een voorspoedige ontwikkeling uit de huidige impasse niet ten goede! Het ge-emmer over goede en heldere afspraken tussen de Euro-zone landen, blijft nog een thema dit jaar.

9-Vuur in 8-Aarde                                                                                                                      Nog een indicatie dat er op het gebied van kennis het nodige gaat veranderen, is het innemen van de thuispositie van 8-aarde door het element 9-vuur, de grote transformator, de chaoot die de boel op zijn kop zet, oude schepen achter zich verbrandt en als een Phoenix uit de as kan herrijzen. Dit zal zich laten zien in de vorm van oud weten, oude kennis, die weer opnieuw aan het licht gebracht wordt en toegepast zal worden. Als ik dit koppel aan de metaal-tendensen die het energie vraagstuk centraal stellen, moet ik meteen denken aan Nicola Tesla en de toenemende belangstelling voor zijn leven en werk. Tesla heeft vreselijk veel vernieuwend en baanbrekend werk verricht op het gebied van energie en elektriciteit, dat door de ‘main stream’ wetenschappers en organisatie lang onder de pet gehouden is. Hij ontdekte onder meer het principe van de draadloze energie-overdracht, dat het Tesla-effect genoemd wordt. In het her-ontdekken van zijn werk wordt het principe van 9-vuur (zichtbaar maken, transformeren en inspireren) in 8-aarde zichtbaar. De volgende stap is dit werk ook te gaan toepassen.

9-Vuur in 8-aarde heeft ook te maken met de rol van media (9-vuur) ten aanzien van kennisoverdracht (8-aarde) aan het grote publiek. Dit kan nog wel eens voor gedoe zorgen. De 8-aarde energie heeft de neiging dingen op zijn kop te zetten: vandaag is het zus, morgen is het zo. Vertaald naar uitwerking op het gebied van de media, kunnen we dit jaar behoorlijk last gaan krijgen van elkaar tegensprekende berichtgeving. Zou heel goed gekoppeld kunnen zijn aan de berichtgeving over contact met of bezoek van buitenaards leven dat op het ene moment bevestigt en op het volgende moment volledig ontkend wordt. Diezelfde 9-vuur energie in relatie tot 8-aarde, kan zorgen voor het, letterlijk, op de kop zetten van de aarde in de vorm van een flinke aardbeving of vulkaanuitbarsting.

De kracht van 9-vuur zal zich ook kenbaar maken door het opnieuw onder de aandacht brengen van oude, verborgen kennis. Wordt dit het jaar waarin de vermaarde Hall of Records ontdekt worden? Of dat de Dode Zee Rollen anders geïnterpreteerd gaan worden? Of dat het Thomas Evangelie omarmt gaat worden door de kerk? Grote kans in ieder geval dat er nieuw licht geworpen wordt op oude kennis en informatie.

1-Water in 9-Vuur                                                                                                                 Water is het element dat bij de energie van de Maan hoort. In de astrologie staat de Maan onder andere voor het volk. Het element 1-water dat komend jaar zijn intrek neemt in de positie 9-vuur geeft aan dat het volk de druk zal opvoeren om transformatie te bewerkstelligen. Het wordt echter wel een water – vuur situatie die gepaard gaat met veel stoomontwikkeling, verhoging van temperaturen en gemoederen die hoog oplopen. Op zo’n situatie waarin druk wordt opgebouwd, zal altijd een heftige, explosieve ontlading volgen. Volksopstanden behoren daarom nog niet tot de verleden tijd, sterker nog, ze zullen toenemen en meer en meer een explosief en agressief karakter gaan krijgen. 1-Water in 9-vuur is ook een ultiem yin-yang conflict tussen het vrouwelijke en mannelijke principe. Doordat het het yin is dat de thuispositie van het yange 9-vuur ondermijnt, duidt dit tevens op het begin van de definitieve omslag van het patriarchaat, dat natuurlijk wild zal tegenstribbelen. Een voorbeeld hiervan wat al op de energie vooruitloopt is het absurde plan om alle vrouwen op de wereld in te enten met het HPV-vaccin. Hierbij hoort ook de tendens dat er wereldwijd sprake zou kunnen zijn van de ontdekking en verspreiding van een nieuw seksueel (1-water) overdraagbaar virus (9-vuur).

Het mooie van dit aspect is de mogelijkheid van transformatie (9-vuur) van de bron (1-water). Als je wilt kun je jezelf opnieuw uitvinden dit jaar, of hernieuwd in contact komen met je bron, je oorsprong. Een duik in het diepe!

2-Aarde in 1-Water                                                                                                                    Dit wordt een lastig jaar voor de ontwikkeling van een eigen carrière en voor het creëren van voldoende doorstroom daarin. Het loopt een beetje vast. Met name de terreinen van educatie, gezondheidszorg en landbouw zullen het zwaar krijgen. Het onderwijs strandt in de blubber van zijn eigen organisatie en gebrek en focus op het thema inhoudelijke educatie. Gezondheidszorg loopt eveneens vast in de tragiek van de eigen organisatie. De landbouw krijgt het zwaar te verduren doordat ontwikkelingen stagneren en er een vertraging in de verschillende systemen van distributie zal ontstaan. Maar ook het toenemend gebruik van antibiotica zal zorgen voor wantrouwen bij het grote publiek over de betrouwbaarheid van landbouwproducten. Een ongunstige interactie tussen deze sectoren is zeker ook denkbaar. De invloed van het gebruik van antibiotica op de gezondheid van mensen staat al een tijd ter discussie. Ook de overdracht van allerlei ziektes vanuit landbouw en veeteelt op de kwaliteit van gezondheidszorg (MRSA, infectieziektes) zal om aandacht vragen. In al deze sectoren zullen de emoties hoog oplopen.

3-Hout in 2-Aarde                                                                                                                 Relaties die vorig jaar tot bloei zijn gekomen, krijgen dit jaar de kans om te verjongen en te vernieuwen. Bijvoorbeeld letterlijk, doordat er kinderen geboren worden. De tendens die vorig jaar is ingezet door het 4-hout in deze 2-aarde positie en die de mogelijkheid met zich meebracht om op diplomatieke wijze met eventuele relationele problemen om te gaan en deze op te lossen door de kracht van hout -respect, gelijkwaardigheid en altruïsme- in te zetten, is nog steeds aanwezig, maar neemt een meer ongeduldige houding aan. 3-Hout is de ongeduldige, ongedurige hout-variant van de twee die niet langer uitstel of afstel wil, maar nu oplossingen vraagt. Maar dat gaat dus niet zonder slag of stoot. 2-Aarde wil namelijk houden wat hij heeft en zonodig op het betuttelende af de status-quo bewaken en beschermen. 2-Aarde is ook wat traditioneler ingesteld als 3-Hout die meer het element is van love & peace. Dat kan dus leiden tot een flower-power aanslag op je relatie. Dit jaar gaat het er om dat echte liefde vanuit het grote hout-hart, in staat is een door de partner gemaakte misstap te vergeven. En omgekeerd dat de behoudende 2-aarde energie, die op èèn partner is gericht, de wilde flower-power manen van 3-hout weet te temmen en aan zich weet te binden. Maar niet te strak vastleggen; daar krijgt hout het erg benauwd van!

Deze tendens wil ook terug naar de eigen roots (3-hout), terug naar het eigen nest. Zelf weer bakken en koken en voor het gezin zorgen, in plaats van dit door een ander te laten doen. Een hernieuwde groei en ontwikkeling van huiselijkheid dus. Maar wel in een nieuwe vorm (3-hout). Dus met z’n allen aan de huisvlijt en die tendensen zijn al zichtbaar. Denk aan kerstballen breien, bomen voorzien van een gehaakt bandje en de schier onmetelijke stroom aan muffin bakkers en baksters die als paddestoelen uit de grond ploppen. Een ander vorm van vernieuwing op het 2-aarde front kan zich laten zien in de educatie. Juist nu we in een jaar terecht komen waarin de bestaande vorm van educatie vastloopt (2-aarde in 1-water), is er gelijktijdig een tendens die grote vernieuwing mogelijk maakt. Als we dat willen.

4-Hout in 3-Hout                                                                                                                           Dit is een mooi aspect dit jaar! Zij die daar hard aan gewerkt hebben, kunnen dit jaar de vruchten plukken van hun vernieuwing en ontwikkeling die ze de afgelopen jaren doorgemaakt hebben. Vooral vernieuwingen die gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid en nieuwe vormen van samenwerking, gaan oogsten. Gaat Mark Zuckerberg Facebook verkopen?

Ook zal dit aspect er voor zorgen dat er een toename te zien zal zijn in de handel uit en met het Oosten. Dat betekent tevens dat handel met Amerika, in het westen gelegen, zich niet gunstig zal ontwikkelen en misschien wel een afnemende tendens zal laten zien.

5-Aarde in 4-Hout                                                                                                                       Dat mooie aspect van 4-hout in de 3-hout positie wordt nog versterkt doordat 5-aarde, het element van de autoriteit, zijn energie verstrekt aan de thuispositie van 4-hout. Het wordt daarmee voor de vernieuwers niet alleen oogsten wat gezaaid is, maar daarmee ook een leidende positie verwerven waardoor invloed en autoriteit wordt afgedwongen.

Ook is dit een aspect wat de tendens in zich heeft dat mensen graag meer groente uit eigen tuin willen hebben. We willen zelf weer met de handen in de aarde wroeten en de vruchten plukken van dit naarstige werk. Daar zullen ook allerlei nieuwe vormen in gaan ontstaan; groentetuinen op daken, in parken in de stad, tegen gevels etc., want de hout-energie wil dit ook wel op een vernieuwende manier doen.                                                                     Overigens is dit mede een reden waarom de landbouw het moeilijker gaat krijgen dit jaar. Maar, net als de vernieuwing ten aanzien van het thema educatie, bestaat tevens de mogelijkheid om bestaande vormen van landbouw de vernieuwen.

Misschien dat ons fysieke wezen meer en meer aan grenzen en beperkingen onderworpen wordt. Maar dit jaar wordt -eindelijk- ook zichtbaar en merkbaar, dat we daar met onze geest aan kunnen ontsnappen. De spirituele bevrijding is nakend! Helaas worstelt de fysieke structuur daar nog wat langer mee en zal het ook zeker nog even duren voordat dat in de materiële wereld zijn beslag gaat krijgen, maar dit jaar wordt de hoop voelbaar en zichtbaar. Houd moed, zou ik zeggen, we zijn op de goede weg!

6 gedachten over “Nine Star Ki voorspellingen voor 2012”

 1. Dank je wel voor deze inzichtelijke beschrijving en hoewel het niet zo florissant zal zijn, ben ik toch blij dat we in deze tijd mogen transformeren naar onze krachtbronnen met veel tam tam, maar dat maakt het ook spannend.

  1. Nina Elshof Feng Shui

   Dank voor je reactie Yoke. Het is inderdaad een beetje spannend en een beetje te vergelijken met barensweeën. Kwestie van gewoon doorademen dus.
   Nina

 2. Geweldig, Nina, dank je wel. Maak er een mooi jaar van.
  De creativiteit van hout zal zeker gewaardeerd worden en een richting verbonden aan duurzaamheid en gelijkwaardigheid is heilzaam voor mens en natuur. Zaaien en oogsten in vertrouwen vanuit ons hart en onze energie, lijkt me een mooie basis voor groei en transformatie.
  Zonnige tuingroet, Mariëtte > http://www.feng-shui-tuin.nl > Alles is energie!

  1. Nina Elshof Feng Shui

   Ha Mariëtte, ja er groeit van alles. Maar het moet nog een beetje vorm krijgen en gestroomlijnd worden. Nu is het nog niet helemaal helder welke vorm de ‘boom’ aan gaat nemen. In 2013 echter, staan alle elementen weer in hun eigen positie en valt alles op zijn plek. groetjes, Nina

 3. Pingback: 2012 Feng Shui Astrology « Rode Hemelwandelaar

 4. Ik vind dit een heel inzichtgevend blog over 2012. Heb het uitgeprint, zodat ik het dit jaar nog een paar keer kan lezen. Er staat zoveel waardevolle informatie in. Nina, ik geef je hierbij de Liebster Blog Award voor jouw blogs over Feng Shui en Nine Star Ki. Wat dat precies betekent kun je lezen op mijn blog http://www.heldermeer.wordpress.com.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *