Nine Star Ki voorspellingen voor 2011

Algemeen                                                                            Alhoewel het feest van Oud & Nieuw alweer een paar weken achter ons ligt, ligt de viering van het Chinese Nieuwjaar nog in het verschiet. Dit jaar valt deze, voor Chinezen belangrijkste, feestdag op 3 februari. Goed moment om met behulp van Nine Star Ki (Chinese Astrologie) het komende jaar eens in kort bestek onder de loep te nemen.Er zijn verschillende vormen van Chinese Astrologie, maar de Nine Star Ki hanteert de negen transformatieve stadia van Yin en Yang zoals deze optreedt in de cyclus van de Vijf Elementen om de tendensen in een jaar te duiden. Elk jaar staat een ander element centraal in het Ba Gua schema van het jaar en dit jaar valt de eer te beurt aan het element 7-metaal. Een 7-metaal is een jaar dat gekenmerkt wordt door het element 7-metaal dat in de positie staat van 5-aarde, het centrum, en daarmee de energie van het jaar bepaald.

7-Metaal in 5-Aarde                                                        De energie van 7-metaal is die van het spelende, lerende kind dat ongehinderd door (teveel) kennis het pad van ontwikkeling op gaat en nieuwsgierig is naar de wereld en het leven.  Het kind -in jezelf- aan de macht. Een 7-metaal jaar is dan ook een jaar dat gekenmerkt wordt door leerprocessen, door het oefenen met nieuwe ‘lesstof’ en het in de praktijk brengen daarvan. Zoals een kind op de lagere school elke keer nieuwe lesstof krijgt aangereikt om daarmee vaardigheden aan te leren en deze te vergroten door te oefenen, zullen we dit jaar met de nieuwe kennis die ons vorig jaar is aangereikt, gaan oefenen en proberen deze kennis te integreren in ons bestaan. Het wordt een jaar van spelen met nieuwe mogelijkheden en het onderzoeken en uitproberen hiervan en zeker ook van hetgeen aan nieuwe kennis in 2010 toegankelijk is geworden. 7-metaal is ook het element van organisatie. Het lijkt weliswaar alsof een kind in zijn ontwikkeling maar wat doet en alle kanten op schiet, maar niets is minder waar. In het leer- en ontwikkelingsproces dat een kind doorloopt, zijn duidelijke fases zichtbaar waarin een bepaald type vaardigheid wordt ontwikkeld. Rond het eerste levensjaar bijvoorbeeld, worden verwoede pogingen ondernomen om te kruipen en te gaan staan en tussen het derde en vierde levensjaar ontwikkeld zich een ik-bewustzijn waar heel erg mee geoefend wordt door nee te zeggen en daarmee een eigen wil te tonen.  In 2011 kan de 7-metaal invloed leiden tot veranderingen in organisaties en met name op het niveau van de normen, waarden en regels. Het kinderlijk naïeve van 7-metaal biedt namelijk de mogelijkheid om onbevangen om te gaan met de heersende normen, waarden en regels en deze te onderzoeken op bruikbaarheid en toepasbaarheid, wat kan leiden tot een hele andere kijk op en omgang met eerder opgestelde regels. Het zal zeker een ander licht werpen op organisaties en met name op organisatieprocessen. Vorig jaar is hier en daar al voorzichtig gezocht naar nieuwe resources, zijn er nieuwe bronnen aangeboord en is er al meer gepraat over het belang van het ontwikkelen van meer aandacht voor emotionele intelligentie. Dit jaar zal dat binnen organisaties transformaties op gang brengen die baanbrekend en trendsettend kunnen zijn, maar ook ingrijpend en chaotiserend.In dit proces zal zichtbaar worden dat we ons graag willen verbinden met ‘hogere’ en meer spirituele waarden. Hierdoor ontstaat de behoefte aan nieuwe leiders, aan nieuwe rolmodellen die ons leren en voordoen hoe we ons het beste kunnen ontwikkelen. Dit zullen dus geen leiders en rolmodellen zijn die denken en werken volgens oude patronen en structuren, maar eerder zullen het mensen zijn die beschikken over een spiritueel charisma en onder wiens leiding we veilig kunnen oefenen met al dat spirituele gedoe en een nieuwe mindset krijgen aangereikt. Het zal dit jaar ook gaan over de vraag wie jijzelf erkent als leider en autoriteit in je leven en of je deze wilt volgen. Nieuw leiderschap betekent ook dat dit jaar de kans heel erg groot is dat Koningin Beatrix afstand doet van de troon en Prins Willem-Alexander eindelijk aan mag treden als koning; het kind aan de macht. Helaas kan de 7-metaal invloed van dit jaar ook leiden tot gedoe en affaires rond hormonen en chemicaliën. Wellicht dat er sprake zal zijn van het bekend worden van ernstige chemische vervuilingen van de aarde of een ramp waarbij chemie een rol speelt. Kwesties met hormonen, vaccinaties en misbruik daarvan hebben ook grote kans dit jaar op de agenda te komen.

9-Vuur in 7-Metaal                                                          Ondertussen staat de ‘thuispositie’ van 7-metaal onder druk doordat het element 9-vuur daar dit jaar resideert. 9-vuur is erg yang en heeft van nature het vermogen om het karakter van 7-metaal te vernietigen. Staat ons nog meer vernietiging van de kinderlijke onschuld te wachten? Komen er nog meer kinderporno-schandalen en seksueel misbruik van kinderen aan het licht? Waarschijnlijk zullen hoge autoriteiten hierin een belangrijke rol gaan spelen. Hetzij doordat zij ontmaskert worden, hetzij doordat zij hard durven op te treden tegen deze excessen in de samenleving. Ondanks dat het kind, en dus ook ons innerlijk kind, dit jaar in een lastige positie zit en er wellicht -persoonlijke- kindertrauma’s aan het licht komen waar we zeer geschokt door zullen zijn, bestaat er tevens de mogelijkheid om de rol van kinderen eens heel anders te bezien. Algehele transformatie is op dit punt mogelijk dit jaar, of dat nu de zienswijze op kinderen betreft, hun rol in onze samenleving, of onze omgang met kinderen. Wellicht dat hierdoor de ingrijpende transformatie van het onderwijssysteem in gang gezet zal worden, waarover nu al geluiden te horen zijn. Het zou mooi zijn wanneer daarbij ruimte ontstaat om yoga en meditatie standaard op te nemen in het lesprogramma voor kinderen.Het vraagt in ieder geval om veel zorgzame en liefdevolle aandacht om deze heftige processen in goede banen te leiden waarna het -innerlijk- kind als een phoenix uit de as kan herrijzen. Niettemin gaat het om gevoelige processen waar menigeen zijn vingers aan kan branden. Wat hierbij nodig is is de interventie van ‘de moeder ‘. Het element 2-aarde, dat ‘de moeder ‘ representeert, is namelijk in staat om het conflict tussen het vuur en het metaal om te buigen naar een harmonie. Dat wil niet zeggen dat het per sé een vrouw moet zijn die tussen beide komt; het gaat meer om interventie met behulp van het inzetten van moederlijke eigenschappen en kwaliteiten. Dat kan dus net zo goed door een man gebeuren, als het maar gebeurt vanuit een zorgzame, liefdevolle toewijding voor het kind.

2-Aarde in 9-Vuur                                                            De behoefte aan het hebben van een gepassioneerde relatie neemt toe. Liefdevolle omgang met één partner krijgt de voorkeur boven pluriforme en vluchtige verbindingen. Commitment en warme zorg voor elkaar krijgt meer aandacht en zal ook meer belicht worden. Voor velen brengt dit echter ook de nodige spanning met zich mee; wil ik wel aandacht en zorg besteden aan deze partner? Immers, het netwerk aan contacten groeit en uiteraard is het voor de hand liggend dat er zo nu en dan met deze of gene vonken van passie over zullen slaan. Is de bestaande relatie daartegen bestand? Je liefdevolle betrokkenheid bij je relatie zal dan ook dit jaar een vuurproef moeten doorstaan. Hier laat de 9-vuur invloed zich gelden doordat het transformatie in de relatie wil bereiken; de liefde òf de strijd verdiept zich!

4-Hout in 2-Aarde                                                            Relaties die vorig jaar hun fundament op orde hebben gebracht, die zich hebben vernieuwd en aan zichzelf gewerkt hebben, ontwikkelen knoppen en komen tot bloei. Dit is prachtig om te zien en zal ook op anderen af stralen. Zijn er nog wat punten van aandacht, of bestaat er nog wat relationele stress, dan helpt de energie van dit jaar om daar op diplomatieke wijze mee om te gaan en er oplossingen voor te vinden waardoor een relatie over de conflicten heen kan groeien. Steekwoorden daarbij zijn respect, gelijkwaardigheid en altruïsme; je moet bereid zijn zelf iets op te offeren ten behoeve van de groei en bloei van de relatie. Blijf je op je strepen staan, dan wordt het een uitputtingsslag. In dat geval bestaat juist de kans dat er met iemand anders een nieuwe verbinding wordt gelegd waardoor vervolgens de eigen, bestaande relatie wordt uitgeput. 4-Hout wil altijd graag op reis en in dit jaar ook graag samen met de partner. 2-Aarde echter wil liever thuis, bij de haard blijven zitten. Alles draait daarbij om het wederzijds respect en elkaar de ruimte gunnen om vrijelijk in gebondenheid te bewegen.

6-Metaal in 4-Hout                                                          Aan reizen en handelsbetrekkingen worden grenzen gesteld of regels gaan zorgen voor beperkingen in vrij reizen en vrij handelsverkeer. Wellicht dat de  samenwerking tussen de EU-landen gaat veranderen en minder vrij zal gaan verlopen als tot nu toe. De financiële druk die gelegd wordt op handelsbetrekkingen kan ook te maken hebben met nieuwe heffingen of verhoging van belastingen.Ook zal er sprake zijn van strengere controle op naleving van regels die te maken hebben met de reiswereld en met handelsbetrekkingen. Er zal echter veelvuldig diplomatiek overleg zijn over het beslechten van deze grenzen zodat groei in handelsbetrekkingen wel mogelijk blijft en in een duidelijke richting gestuurd kan worden. 

8-Aarde in 6-Metaal                                                        Een ander thema dat dit jaar nadrukkelijk zal spelen is het thema grenzen. De roep om het (her) stellen van grenzen zal toenemen of dat nu is aan groepen binnen de samenleving of tussen landen onderling. Het zal daarom moeilijker worden voor bepaalde groepen mensen om vrij te reizen of zich vrij te bewegen. De controle van de overheid hierop zal stevig toenemen. Zozeer zelfs dat sommige mensen zullen ervaren dat ze beperkt worden in hun bewegingsvrijheid. Overheden zullen ook de privé-grens van de voordeur willen beslechten en meer en meer te zeggen willen krijgen over hoe wij ons privé leven organiseren. Er zullen snel nieuwe technieken beschikbaar komen op het gebied van controle, bewaking en ook op het terrein van betaalmethoden. Deze tendens maakt het echter ook mogelijk om juist grenzen te beslechten, misschientussen arm en rijk? Wellicht ook dat landen in staat zijn om onderlinge conflicten te beslechten en nieuwe, sociale verbindingen aan te gaan en de strijdbijl te begraven.De nieuwe technieken die ter beschikking komen om mensen te controleren, kunnen eveneens ingezet worden voor positieve redenen. Mogelijk dat door middel van dit soort systemen onderdrukking van en geweld tegen mensen zichtbaar gemaakt wordt waardoor er paal en perk aan gesteld kan worden. Dat is ook een vorm van begrenzen, maar dan van het ‘kwaad’.Daar staat gelukkig tegenover dat er nieuwe mogelijkheden tot onze beschikking komen om ons, via computer en internet, met elkaar te verbinden en nieuwe toepassingen gevonden zullen worden van bestaande technologieën. Nog een virtual social network? Ook andere grenzen zullen beslecht worden; grensverleggend onderzoek ontdekt nieuwe patronen in het universum en op cellulair en DNA-niveau. De ontdekking van het Higgs deeltje? Dit zal op zijn beurt tot baanbrekende en grensoverschrijdende inzichten leiden. Wellicht dat juist hierdoor kennis en inzicht ontwikkeld zal worden die een revolutie teweeg kan brengen met betrekking tot religie en de diverse religieuze stromingen. De relatie met, en de positie van, God zal hierdoor in een ander daglicht komen te staan en ook erkend worden door de hogere geestelijke leiders, alhoewel misschien niet meteen door iedereen met evenveel compassie. Interessant is dat er nog steeds een tendens zichtbaar is die aangeeft dat financiële structuren aan verandering en transformatie onderhevig blijven. Nu echter niet op een manier die geld laat verdampen als sneeuw voor de zon, maar op een wijze die er op gericht is sociale misstanden aan te pakken en te veranderen. In dit kader is het niet ondenkbaar dat er drastisch gesneden wordt in de management-lagen die zwaar drukken op de financiële organisatie van zorg- en andere sociale-instellingen. Doel is om de vrijgekomen gelden daar in te zetten waar ze voor bedoeld zijn: de mens die hulp en zorg nodig heeft. Ook sociale misstanden waardoor mensen begrenst worden in hun vrijheid door regels of financiële beperkingen zullen aan de kaak gesteld worden. Uiteindelijk zal dit jaar de rekening worden gepresenteerd van hoe men tot nu toe met de financiële crisis is omgegaan en welke maatregelen men daarin genomen heeft.Thema dit jaar is ook verandering in het energie-veld van de aarde en veranderingen ten aanzien van energie in het algemeen. Natuurlijk zijn er wereldwijd al geruime tijd tendensen gaande die zich richten op het beperken van het energie gebruik en het ontwikkelen en toegankelijk maken van andere, duurzame energiebronnen. Maar komend jaar zullen vanuit dit groeiproces vruchten zichtbaar worden die gedeeld kunnen worden met iedereen. Ik kan me ook voorstellen dat veranderingen in het energie-veld van de aarde, ineens bespreekbaar worden en op politieke agenda’s komt te staan. Geestelijke gezondheidszorg wordt aan kritisch onderzoek onderworpen, ook geestelijke normen en waarden staan in het middelpunt van de belangstelling. Want, wanneer is iemand geestelijk gezond? Als je tijdens een zwangerschap onbedwingbare lust krijgt op augurken met slagroom, dan zal menigeen meewarig hoofdschuddend dit gedrag verklaren door de hormonale veranderingen. Maar als je de pech hebt om niet zwanger te zijn en toch zin te hebben in augurken met slagroom, heb je een probleem en wordt dit gezien als gedrag dat afwijkend is van de norm en geestelijk niet gezond.

1-Water in 8-Aarde                                                          Veel van de processen die door 8-aarde in 6-metaal zijn ingezet, krijgen te maken met vertragingen en verblubbering. Niet alles is meteen helder en scherp, maar soms juist troebel en traag. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat al deze processen meteen van een leien dakje zullen verlopen. Er moet de nodige weerstand overwonnen worden. Toch luidt 1-water in 8-aarde de start in van een nieuw tijdperk in de wetenschap. Er worden nieuwe kennisbronnen aangeboord, alhoewel ze dit jaar misschien nog wat versluierd kunnen zijn.Een andere tendens die zich afgelopen jaar al heeft laten zien is dat veel mensen zich zullen moeten beraden op hun carrière en hun levensloop. Het kan zijn dat de tot nu toe gevaren koers in heroverweging genomen moet worden. Het jaar daagt uit om na te denken over de eigen carrière en het beloop van het leven. Doe je wat je moet doen, is daarbij de belangrijkste vraag. Een vraag die gaat over zingeving. Misschien dat het tijd wordt voor een nieuw woord (3-hout in 1-water) dat het nodige aanvult: zinneming. Je kunt zin geven aan je leven, maar je kunt er ook voor kiezen de zin van je leven te nemen. Het is mogelijk dat er bij je een veranderend inzicht ontstaat ten aanzien van de eigen gevoelens en kennis over -eigen- seksualiteit. Dit kan ofwel verhelderend werken of juist meer vertroebelen. Degene die het proces toelaat en er in onder durft te duiken, die de moeite neemt om daarin tot de bodem te gaan, komt er absoluut wijzer uit te voorschijn. 8-Aarde heeft te maken met de fundamenten van het bestaan. 1-Water kan deze fundamenten aantasten en ondermijnen, waardoor je leven, of delen daarvan, plots op drijfzand blijken te zijn gebouwd. Grondig onderzoek doen naar de eigen fundamenten en de eigen, dieper liggende beweegredenen, kunnen voorkomen dat je voor verrassingen komt te staan.

3-Hout in 1-Water                                                            Het is gelukkig niet alleen kommer en kwel dit jaar. ‘Horizontale’ verbindingen groeien en krijgen een enorme boost. Denk hierbij aan sociale -virtuele- netwerken als Hyves, Facebook, LinkedIn etc. Ook zullen ‘familie’-betrekkingen en verwante verbintenissen nieuw leven ingeblazen worden. Wellicht dat, naast al die virtuele familie, we meer gaan beseffen hoe belangrijk het is om ook je met ‘echte’ mensen te verbinden. Als tegenhanger van alle virtuele families, zouden daarom nieuwe groepen kunnen ontstaan die in real time dingen met elkaar gaan doen. Het individu als onderdeel van de ‘grote familie’ zal daarbij een thema zijn. Daar zullen ook nieuwe woorden bij gevonden worden die ervoor zorgen dat ‘horizontale’ communicatie anders gaat verlopen. Gevoel en emoties worden daarin belangrijker.Er is ruimte om op een nieuwe manier te communiceren over sex, over gevoel en emoties en de carrière en levensloop. Na het nadenken (8-aarde) over deze levensaspecten is er ruimte voor nieuwe ideeën en vernieuwing ten aanzien van deze thema’s. Dan kan de stap naar persoonlijke groei gemaakt worden. Bewustwording over je roots en je afkomst, en helderheid daarover kan een nieuwe bron van informatie aanboren, maar even zo goed emotionele trauma’s blootleggen.

5-Aarde in 3-Hout                                                            Groei, ontwikkeling en vernieuwing zullen sterker gecontroleerd worden door autoriteit (zelf) en overheid. Er worden weliswaar geen grenzen opgelegd, maar er zal wel verantwoording over afgelegd moeten worden. Groei, ontwikkeling en vernieuwing kunnen op zich echter ook autoriteit afdwingen waardoor ze een leidraad vormen voor niet hiërarchische, maar horizontale, verbindingen en ontwikkelingen. 5-Aarde zorgt wel voor stabiliteit van groei, meer gecontroleerd en minder willekeurig. Dat is voor 3-hout soms lastig te accepteren, maar zal wel zorgen voor meer stevigheid in de groei en minder chaos en wildgroei. Er kan dus sprake zijn van frictie tussen spontane groei en ontwikkeling en controle daarop. De overheid zal zijn best doen om meer controle te krijgen op familie en gezin en willen ingrijpen achter de voordeur. Het lijkt er op alsof je voor beslissingen binnen het gezin toestemming moet gaan vragen aan de sterker controlerende overheid. Het zou zomaar kunnen dat er gesprekken gaande zijn of ideeën besproken worden die gaan over geboortebeperking en het invoeren van beleid hierop. Enerzijds zal dit jaar een jaar worden waarin er meer nieuwe uitvindingen worden gedaan, maar anderzijds zal er een tendens aanwezig zijn vanuit de overheid om macht en controle hierop uit te oefenen. Er bestaat dan ook het gevaar van machtsmisbruik.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *