Nine Star Ki voorspelling 2020; de uitwerking op jouw element

familie, verbindingen, element hout, Nina Elshof

Nina Elshof wordt erkend als de master in Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki astrologie. Ze droomt, denkt, handelt en beziet haar leven en de wereld om zich heen vanuit deze filosofie en is auteur van onder meer het boek  ‘Huis & Ziel’ en grondlegger van de Feng Shui Academie; de enige volledig erkende opleider in Conceptual Feng Shui en Nine Star Ki in Nederland.

Naast haar maandelijkse Volle Maan blogs waarin ze de Nine Star Ki energie van een maan(d) beschrijft, deelt Nina haar Nine Star Ki voorspelling ook voor een heel jaar.

In Op Weg naar Individuele Spirituele Volwassenheid geeft ze een eerste inzicht in de energetische tendensen van 2020.

In dit blog, eerder verschenen op Inspirerend Leven, beschrijft ze de uitwerking daarvan op jouw element.

Lees ook: Nine Star Ki astrologie; de pincode tot jouw persoonlijke gebruiksaanwijzing.

Kosmische Stuwing

Een nieuw, energetisch jaar kan soms voelen als een enorme opluchting. 2019 is voor menigeen een jaar geweest waarin veel van wat veilig, zeker, vanzelfsprekend en vertrouwd was dat toch niet bleek te zijn. Grote basiszekerheden zoals je baan, gezondheid, relatie en woonplek zijn onder je vandaan veranderd; fundamentele zekerheden zijn op de schop gegaan. Het maakt allemaal onderdeel uit van een groot, kosmisch proces waarin we te maken krijgen met een kosmische stuwing die ons de komende twee jaar door de vernauwing van de zandloper zal dwingen waardoor we, althans diegene die er klaar voor is, een complete en ingrijpende shift in bewustzijn kunnen maken!

Een uitgebreide uitleg hierover vind je in de Nine Star Ki voorspelling 2020 course die je hier kunt bestellen.

Besef

Het afgelopen jaar heeft veel duidelijk gemaakt over waar we nu staan. Steeds meer dringt het besef door dat de wijze waarop het leven nu vorm aan heeft genomen en waarop we de maatschappij ingericht hebben, niet langer gerechtvaardigd kan worden en in dezelfde vorm voort kan blijven bestaan. Het zorgt voor een aftakeling van ondermeer het zorgstelsel dat in het na-oorlogse Nederland met zoveel zorgvuldigheid is opgebouwd. Nu echter zorgt het systeem ervoor dat de mens wordt gereduceerd tot onderdeel van een rekensom waarvan de uitkomst erop gericht is zoveel mogelijk winst te behalen voor de zorgverzekeraar. Hoe menselijk is zo’n systeem? Wat is de ethische en spirituele waarde van zo’n systeem? Het is een vraag waarin in 2019 bij menigeen het geweten is gaan opspelen.

Protest

Dat hebben we gemerkt afgelopen jaar. Het is een jaar geweest waarin nog nooit zo massaal en op zo veel verschillende terreinen geprotesteerd is als afgelopen jaar. Het Malieveld in Den Haag kon het nauwelijks bolwerken. Niet alleen het zorgpersoneel, ook de leraren, klimaatjongeren en boeren hebben hun verzet, herhaaldelijk en zeer indringend kenbaar gemaakt. Precies zoals het 8-aarde, het element van de revolutie, betaamt.

Toekomst

Ondertussen echter wordt er weinig aanstalten gemaakt om fundamentele veranderingen door te voeren en dat biedt weinig hoop voor de toekomst. Vooral gezien de veranderingen die ons te wachten staan als gevolg van grotere kosmische cycli, een kosmische stuwing, die regelrecht gaat ingrijpen op de structuren waarmee we Moeder Aarde in het gareel hebben trachten te houden. Er zijn structurele veranderingen noodzakelijk in en voor de wereld. Het aanpassen van normen in plaats van het aanpassen van individueel consumptiegedrag, alsmede het uitblijven van individuele verantwoording, is dus bijna een garantie voor een toekomst waarvan het fundament bij voorbaat al wankelt.

In het 7-metaal jaar 2020 wordt de uitkomst van verwerkingsprocessen uit de jaren daaraan voorafgaand, geïntegreerd en tot gemeengoed gemaakt. Maar als die fundamentele veranderingen niet vrijwillig in een 8-aarde jaar in gang zijn gezet, komt er een proces op gang dat eerst bestaande structuren, letterlijk of figuurlijk, neerhaalt om ze daarna weer op te bouwen.

 

2020: Op weg naar spirituele volwassenheid

2020 Wordt gedomineerd door het element 7-metaal. Dit element is te vergelijken met het kind dat zich in de Ba Gua tussen de positie van de archetypische moeder (2-aarde) en de archetypische vader (6-metaal) bevindt en door zijn komst en met zijn aanwezigheid de grenzen van de bestaande status quo met voeten treedt, deze overschrijdt en doorbreekt. Dat kind, dat wordt uitgebeeld door het element 7-metaal en de daarbij horende karakteristieke kenmerken, daagt uit om out of the box te denken, nieuwe wegen in te slaan en anders om te gaan met wat er al is. Het stelt eigen eisen die niet genegeerd kunnen worden en die je dwingen om je leven aan te passen aan een nieuwe identiteit die aan het ontstaan is in het proces van spiritueel volwassen worden.

Spiritueel volwassen worden is dat je leert je eigen stinkende sokken te wassen. Het gaat erom dat je het doet voor jezelf. Want de verbetering aan jezelf, is een verbetering aan het collectief.

Geankerde Spiritualiteit

Na een lange fase van fysieke bewustwording, verbonden met de Grote Moeder (2-aarde) en een lange fase van geestelijke bewustwording, verbonden met de Grote Vader (6-metaal) zijn we nu toe aan een volgende fase, los van de moeder en de vader. Een fase waarin we zèlf bewust kiezen om de kwaliteiten van die Grote Moeder, de natuur en het fysieke lichaam, en die van de Grote Vader, de kosmos en de geest, te integreren tot een in het lichaam en de intuïtie geankerde spiritualiteit.

Zelf

Dat vraagt je keuzes te maken op basis van wat jouw Zelf bedoeld heeft dat je met je leven moet doen en waar het wil dat je je naartoe beweegt. Keuzes die je maakt vanuit het bewustzijn dat èlke keuze invloed heeft op het geheel. Het is, kortom, een beweging waarin een vereniging plaats dient te vinden van duizenden jaren van grote processen die de ontwikkeling van de mensheid beïnvloed hebben. Een beweging waarin we vanuit de veilige moederschoot van de Grote Moeder, via de ontwikkeling van het zelfstandig en rationeel denken van de Grote Vader, nu zelf gaan bepalen wie we zijn en daar verantwoording voor nemen.

Dat vraagt om integratie van het eenheidsbewustzijn van de Grote Moeder, met het separatieve denken van de Grote Vader. Het is een integratie die je vraagt jezelf te zien als een zelfstandig denkend, verantwoordelijk mens dat verbonden is met zijn verleden en deze onvoorwaardelijk accepteert en bereid is om vanuit liefde voor het geheel en met hulp van het eigen ontwikkelde kritische bewustzijn, keuzes te maken voor de toekomst waarin het eigen welzijn zowel als dat van de grote natuur en de medemens, in betracht genomen wordt.

Binnenwereld

Dit jaar keert de beweging van de levensenergie zich om en richt zich niet langer naar buiten maar naar binnen, weg van alles buiten je. Want we zijn meer dan de buitenkant, ons werk en ons opgebouwde zelfbeeld. Deze beweging van terugtrekking in de eigen binnenwereld nodigt uit tot zelfonderzoek, zoals een puber die zich afkeert van de ouders en van datgene wat ‘gevestigd en normaal’ is, en op zoek gaat naar de eigen identiteit. Het is een proces dat uitnodigt om keuzes te maken die behouden wat goed is en die ruimte maakt voor wat anders en beter kan. Dat vraagt erom dat het noodzakelijk is dat je eerst duidelijk krijgt wat het dan is dat anders en beter kan.

Wat in jou voldoet niet aan de hoge eisen die jouw Zelf, je ziele-identiteit, aan je stelt? Op welk terrein heb je zonder zelf een afweging te maken, het voorgeleefde leven van je ‘ouders’ onvoorwaardelijk overgenomen? Waar heb je steken laten vallen, problemen genegeerd, ongenoegens onder het vloerkleed geveegd en gekwetstheden niet uitgesproken? Waar heb je je verantwoording voor jouw Zelf, voor jezelf, niet genomen waardoor je nu een stuk vrijheid in je spirituele ontwikkeling mist?

Om je daarmee verder te helpen heb ik per Nine Star Ki element in steekwoorden zijn die beschreven met welke tendens jij dit jaar te maken krijgt.

 

7-Metaal in 5-Aarde

7-metaal: geboren in 1930, 1939, 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011 en 2020

7-Metaal in de positie van 5-Aarde gaat over het verwerven van onafhankelijkheid en autonomie door het ontwikkelen van psychische en spirituele volwassenheid.

Comfort

Deze tendens geeft aan dat je teruggeworpen wordt op jezelf en op de identiteit die je voor jezelf ontwikkeld hebt tot nu toe. Het stelt je de vraag wie jij bent, wie jij Zelf bent. Ben je losgebroken van de dogma’s die door ouders, opvoeding, cultuur of maatschappij zijn opgelegd? Of wordt je leven nog steeds bepaald door deze factoren? Sta je spiritueel onafhankelijk op eigen benen? Of heb je je afhankelijk gemaakt van een spirituele stroming waar je je naar voegt en waar je comfortabel op mee beweegt?

Moraliteit

Volwassen worden gaat niet alleen gepaard met onderzoeken wie je zelf bent, maar ook wat je intrinsieke waarden zijn. Wat is voor jou nog ok en wat kun je niet (meer) accepteren? Volwassen worden vraagt om op individueel niveau je morele kompas te ijken en te toetsen aan wat voor jouw hart nog zuiver is en wat klopt. Niemand anders kan de weging maken van wat voor jou goed en zuiver is. Alleen jij kunt dat.

Hoe maak je het beste gebruik van deze tendens?

Je kunt gebruik maken van deze tendens door:

 • Je af te vragen wat in je leven anders moet en dat op een rijtje te zetten en daar naar te handelen.
 • Te onderzoeken wanneer je voor het laatst in je leven, in meerdere of mindere mate, een identiteitscrisis hebt meegemaakt en door die ervaring te analyseren.

In de Nine Star Ki voorspelling 2020 course vind je meer over de karaktereigenschappen van dit element en alle belangrijkeachtergrond informatie over de energetische tendensen van 2020.

 

8-Aarde in 6-Metaal

8-aarde: geboren in 1929, 1938, 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010 en 2019

8-Aarde in de positie van 6-metaal gaat over het op de kop zetten van de economische modellen die we als nieuwe goden zijn gaan verafgoden.

Verleden

8-Aarde is eigenlijk een ordenend principe dat heel sterk vanuit de dynamiek van het heen en weer bewegen tussen het yin en het yang een zeker spanningsveld oproept dat om ontlading en oplossing vraagt. Het zoekt naar een nieuwe balans in een nieuwe ordening. 8-Aarde in de positie van 6-metaal is een heilzame tendens omdat 6-metaal hierdoor dit jaar de mogelijkheid krijgt om het het eigen handelen uit het verleden te onderzoeken en er van te leren door er met 8-aarde ogen naar te kijken. Het krijgt de kans een ziekelijke disbalans te herstellen en te genezen.

Geld

6-Metaal is het element dat de ratio en onze geestelijke vermogens representeert. Het is het element dat onderscheidt, kiest, filtert, analyseert en begrenst. Het is het element dat de (ongeziene) wereld van energie beschrijft en hanteerbaar maakt. Dit is ondermeer de wereld van de wetten en regels, van de religie en spiritualiteit. Maar ook van het geld, de cijfers en de financiën. En juist over dat geld is veel te zeggen in relatie tot hoe daarin keuzes uit het verleden, het heden bepalen. In ieder geval stelt 8-aarde aan 6-metaal de vraag hoe gewetensvol het handelen tot nu toe is geweest. Bijvoorbeeld hoe gewetensvol heeft de kerk tot nu toe gehandeld in de affaires rond seksueel misbruik. Hoe gewetensvol hebben de banken en de politiek tot nu toe gehandeld in relatie tot manipulatie rond en misbruik van geld.

Dienstbaar

Geld is inmiddels verworden tot een loze belofte. Er is geen zekerheid meer behalve die van het vertrouwen dat wij in dat geld stellen. Wij zijn dus het geld op zichzelf gaan vertrouwen en niet meer als middel, als intermediair in een uitwisseling van beloftes. Geld is een autoriteit op zichzelf geworden en een eigen leven gaan leiden, los van ons mensen: het hoeft niet meer aan een belofte te voldoen. Geld staat ons niet langer meer ten dienste, maar heeft gemaakt dat wij dienstbaar zijn geworden aan het geld. We zijn slaven geworden van het geldsysteem, dat onverzadigbaar hongert naar meer.‘Het wordt steeds duidelijker dat een economisch systeem, gericht op korte termijn winsten en het via reclame verleiden van de consument tot massaconsumptie, zijn langste tijd heeft gehad’[1].

8-Aarde breekt dit oude systeem open, zet het op de kop en dwingt een verandering af. Dat kan betekenen dat er momenten gaan ontstaan waarop er geen geld meer uit de pinautomaat komt. Goed als je dan niet afhankelijk bent van digitaal, plastic geld alleen. Met contant geld blijven betalen zorgt er overigens ook voor dat deze vorm van betalen gehandhaafd moet blijven èn dat je betalen menselijk maakt: er moet altijd iemand achter de kassa zitten die jouw betaling in ontvangst neemt. Daarmee houd je banen van en voor echte mensen in stand.

Hoe maak je het beste gebruik van deze tendens?

Je kunt gebruik maken van deze tendens door

 • Jouw relatie met geld te onderzoeken.
 • En door te kijken naar je bestedingspatroon: komt jouw geld op goede, menselijke plekken terecht, of steunt het het groot-kapitaal?
 • Te onderzoeken wat jouw intrinsieke motivatie is om keuzes te maken in het leven, waarom doe je wat je doet? Welke gedachte, of welke (oude) emotie zit daar achter?

In de Nine Star Ki voorspelling 2020 course vind je meer over de karaktereigenschappen van dit element en alle belangrijkeachtergrond informatie over de energetische tendensen van 2020.

 

9-Vuur in 7-Metaal

9-vuur: geboren in 1928, 1937, 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009 en 2018

9-Vuur in de positie van 7-metaal laat zijn licht schijnen op de ontwikkeling van je geestelijke volwassenheid en de wijze waarop je je leven managed.

Jongeren

Jongeren zijn de toekomst. Dat zijn ze altijd al geweest, maar nog nooit eerder was de inbreng van jongeren in de ontwikkelingsverandering van een cultuur zo noodzakelijk als nu. Doordat het eigen element van het levensaspect ‘kinderen’, 7-metaal, nu in het centrum van de Ba Gua staat, is de energetische aandacht van dit jaar automatisch op hen gericht. 9-Vuur versterkt die tendens nog eens door ook op de thuispositie van 7-metaal de spotlight te richten. Het vraagt veel moed en veel bewustzijn om vuur goed te hanteren. En dat is precies de reden waarom veel mensen de spotlight liever mijden. Maar het is ook precies de reden waarom wij met z’n allen die jongeren in bescherming moeten nemen.

Ethisch

Hetzelfde geldt voor onszelf en ons eigen proces van spiritueel volwassen worden. We weten nog niet zo goed wie we zijn, maar moeten al wel ‘volwassen’ reageren op de intensieve dilemma’s van deze tijd. Op de vraag hoe ethisch het nog verantwoord is om dieren te laten lijden voor ons genoegen bijvoorbeeld. We weten dat er belangrijke zaken anders geregeld moeten worden. Maar hoe we er ons zelf toe moeten verhouden is nog in ontwikkeling. Daarin zijn wij, net als de jongeren, net zo kwetsbaar als zij en mogen we onszelf beschermen zodat het proces de ruimte krijgt om zich te voltrekken.

Hoe maak je het beste gebruik van deze tendens?

Je kunt gebruik maken van deze tendens door

 • Te beseffen dat er een belangrijke volgende stap van je gevraagd wordt in je persoonlijke ontwikkeling en door deze stap te aanvaarden.

In de Nine Star Ki voorspelling 2020 course vind je meer over de karaktereigenschappen van dit element en alle belangrijkeachtergrond informatie over de energetische tendensen van 2020.

 

1-Water in 8-Aarde

1-water: geboren in 1927, 1936, 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008 en 2017

1-Water in de positie van 8-aarde gaat over het op een nog dieper niveau verwerken van (collectief en onbewust) trauma.

Diep

Oud zeer, pijnlijk verleden en emotioneel traumatische gebeurtenissen roepen, in de vorm van 1-water, de hulp in van 8-aarde, de positie waarin 1-water dit jaar zijn intrek neemt. Water zelf is buitengewoon sensitief en tegelijkertijd ongrijpbaar. Het zoekt altijd het laagste punt en heeft daarom een voorliefde voor de diepte en het verborgene. Dat maakt het een element dat door mysterie omgeven is. Tegelijkertijd is water vormloos en heeft iets nodig dat helpt om vorm aan te nemen, een glas bijvoorbeeld, of een leiding of een bedding waarin het kan stromen.

Dit jaar staat 1-water in de positie van 8-aarde. Een element dat vorm heeft en dus de bedding kan bieden die water zoekt. De bedding van 8-aarde echter is er een die een zekere mate van verwantschap heeft met een karaktertrek van het element water: 8-aarde graaft diep op zoek naar de waarheid. De combinatie van die twee dit jaar laat 1-water daarom nog dieper voelen en 8-aarde nog dieper graven. En beide doen ze dat in het verleden.

Waarheid

8-Aarde baseert zich op onderzoek. 1-Water baseert zich op emoties. Samen leiden ze tot vertroebeling van feiten om zo emoties geen geweld aan te doen. Dus daarmee doen we met het grootste gemak de waarheid geweld aan. Ondertussen zijn we wel een kennis-maatschappij. Alles wat we nu doen is gebaseerd op wat we te weten zijn gekomen en niet (meer) op wat we voelen. Het is echter de grootste miskenning van een belangrijke menselijke-component ooit. Door die sturing op kennis, zijn we de emoties gaan verloochenen. Die zijn, zoals water het betaamt, diep ondergedoken en vormen een heftige onderstroom waar veel van de processen in politiek en maatschappij nu op drijven.

Discussies gaan niet over feiten die met compassie geïnterpreteerd en begrepen worden. Maar over emoties die een vertaling vinden in allerlei uitkomsten van onderzoek die bij voorbaat al vast stonden omdat de vraag van onderzoek niet integer en objectief was, maar voortgekomen door emoties, aannames en dogma’s. Rupert Sheldrake[2], een van de meest vooraanstaande onafhankelijke, vrijdenkende wetenschappers van dit moment, heeft er een TED-talk en boek aan gewijd. Onder de titel ‘The Science Delusion’ legt hij haarfijn uit wat er mis is in de wetenschappelijke wereld.

Lemniscaat

Deze tendens betekent kortom dat je zelf op onderzoek uit moet gaan en vooral moet praten met elkaar om kennis te toetsen aan de mening en inzichten van de ander zodat je zelf een helderder beeld kunt laten ontstaan van wat er gaande is. Het is een tendens die bedoeld is je te laten zien dat het klakkeloos overnemen van uitkomsten van onderzoek, desastreus kan zijn voor ons als mensheid en situaties ernstig kan vertroebelen waardoor we met maatregelen en oplossingen komen die helemaal niet oplossen maar wellicht juist de situatie verergeren. De vraag is dan natuurlijk wat je wèl kunt doen. Wel, in ieder geval is het zaak je echt te verdiepen in een situatie vòòrdat je voor jezelf een menig vormt.

Hoe maak je het beste gebruik van deze tendens?

Je kunt gebruik maken van deze tendens door

 • Je af te vragen waar je je mening op baseert. Uit welke bron haal jij je kennis?
 • Je af te vragen of je bereid bent een onderzoek of een mening van een ander, te toetsen aan die van jezelf en het weten van je lichaam. Want je lichaam liegt nooit en ondanks dat je misschien niet rationeel een gevoelde mening van je lichaam kunt onderbouwen, betekent dat nog niet dat je deze moet negeren omdat hij geen ‘waarde’ (aarde!) zou hebben.

In de Nine Star Ki voorspelling 2020 course vind je meer over de karaktereigenschappen van dit element en alle belangrijkeachtergrond informatie over de energetische tendensen van 2020.

 

2-Aarde in 9-Vuur

2-aarde: geboren in 1926, 1935, 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007 en 2016

 2-Aarde in de positie van 9-vuur gaat over gaat over liefde en relatie en de liefde binnen je relatie voor jezelf.

Struggle

Als je van jezelf houdt is het een stuk eenvoudiger voor anderen om ook van jou te houden. Een inkoppertje natuurlijk maar tegelijkertijd een niet te onderschatten opgave. Liefde voor jezelf vraagt je namelijk te weten wie dat zelf is, wie je Zelf is! En dat is ‘a struggle of a lifetime’. Dus slaan we het houden van onszelf nogal eens over. Te beginnen met de relatie die we hebben met ons fysieke zelf; ons lichaam.

Relatie

Doordat 2-aarde in de positie van 9-vuur staat, het element dat gaat over ondermeer transformatie en liefde, zorgt deze tendens ervoor dat om te beginnen de relatie die je hebt met jezelf, getransformeerd wordt. Althans, als je wilt kun je die tendens zo gebruiken. Die relatie die je hebt met jezelf komt nu dus in de spotlight te staan en dat is maar goed ook. Vooral vrouwen zetten alles en iedereen op de eerste plaats en degraderen zichzelf naar een plekje in de marge van het leven. Deze tendens echter geeft je de gelegenheid om veranderingen aan te brengen in die relatie zodat je jezelf wat meer op de eerste plaats zet, in plaats van de ander.

9-Vuur nodigt je uit om goed in verbinding te komen met jezelf want je kunt pas spiritueel volwassen worden als je een goede relatie hebt met jezelf en je lichaam. Deze tendens wordt versterkt door de werking van het Nine Star Ki profiel van de kosmische stuwing, 9-2-7, op de achtergrond.

Schuld

Collectief hebben we onszelf op meerdere fronten geweld aan gedaan. We hebben ons rollen aanmeten die ons niet passen. Normen en waarden gehoorzaamd die niet de onze zijn. Leiders geloofd die alleen het beste met zichzelf voor hadden en niet met ons. En we hebben gedaan wat gewenst was en geaccepteerd werd. En daarmee hebben we onszelf opgezadeld met een enorm gevoel van schuld. Het is belangrijk om te beseffen dat er echter maar èèn schuld bestaat die er toe doet en dat is de schuld die je voelt als je niet trouw bent aan jezelf. De tendens van 2-aarde in de positie van 9-vuur dit jaar, biedt je meer dan voldoende gelegenheid om daar wat aan te doen!

Hoe maak je het beste gebruik van deze tendens?

Je kunt gebruik maken van deze tendens door

 • Te luisteren naar je lichaam en de zes basisbehoeften te leren herkennen en daarnaar te handelen. Deze basisbehoeften zijn: vocht, voeding, rust, beweging, zuurstof en liefde.

In de Nine Star Ki voorspelling 2020 course vind je meer over de karaktereigenschappen van dit element en alle belangrijkeachtergrond informatie over de energetische tendensen van 2020.

 

3-Hout in 1-Water

3-hout: geboren in 1925, 1934, 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006 en 2015

3-Hout in de positie van 1-water gaat over de groei en vernieuwing vanuit de bron waar je uit put.

Water

Dit jaar staat 3-hout in de positie van 1-water en kan zich daar eindeloos laven aan het water. Nu is 1-water het element dat energie laat zien die nog geen vorm heeft aangenomen heeft. Dat betekent dat die energie niet concreet en tastbaar is, maar slechts in potentie aanwezig is. Dit jaar valt 3-hout de eer te beurt om dit water met zijn wortels op te zuigen en daarmee de loten aan de familiestamboom (3-hout) te laten groeien en vernieuwing toe te laten. Deze tendens maakt zichtbaar in welke emotionele bron jouw groei en vernieuwing wortelt. Het hout maakt de kwaliteit van het element water, van de bron waar het uit put, zichtbaar.

Onbewuste

Wat onder het wateroppervlak verborgen ligt, representeert het onbewuste en je schaduwwereld. Over het algemeen is dit de kant van jezelf die je niet meteen als eerste naar voren schuift bij een eerste kennismaking. We kunnen dat wat ongemakkelijk is, heel lang onder die oppervlakte verborgen houden, onzichtbaar voor de buitenwereld en vaak ook voor onszelf. De oppervlakte van het water weerkaatst immers het licht zodat je niet goed ìn het water kunt kijken. Pas als de oppervlakte in beroering gebracht wordt, kun je misschien een glimp van de onderwereld opvangen. Of als je je hoofd onder water steekt natuurlijk.

Angst

De tendens van 1-water in 8-aarde, in combinatie met 3-hout in 1-water zorgt er dit jaar voor dat de collectieve uitdaging is om individueel je eigen onbewuste zooi aan te pakken en schoon schip te maken, voordat er sprake kan zijn van een gunstige ontwikkeling van een nieuwe, andere stroming. Angst is de emotie die bij het element 1-water hoort en angst is een buitengewoon slechte raadgever natuurlijk. Door de tendensen die water tegenkomt dit jaar, waarbij er zoveel de diepte in gegaan wordt en gegraven wordt in de onderwereld van pijn, leed en trauma, wordt angst een leidende factor als je niet oppast.

De gunstige tendens van 3-hout in 1-water kan teniet gedaan worden wanneer hout die angst onder woorden gaat brengen en als basis gebruikt voor die nieuwe visie op de toekomst, of om het volk ermee op te ruien. Dus ook deze tendens vraagt weer om eerst naar jezelf te kijken en waar te nemen of iets dat je raakt en pijn doet, aanhaakt bij iets van jezelf en dus ook gaat over je eigen onbewuste pijn op een thema.

Hoe maak je het beste gebruik van deze tendens?

Je kunt gebruik maken van deze tendens door

 • Jezelf innerlijk diepgaand te onderzoeken zodat je een visie kunt opdiepen waarmee je de wereld kunt verrijken.
 • Woorden te geven aan je diepste wensen.

In de Nine Star Ki voorspelling 2020 course vind je meer over de karaktereigenschappen van dit element en alle belangrijkeachtergrond informatie over de energetische tendensen van 2020.

 

4-Hout in 2-Aarde

4-hout: geboren in 1924, 1933, 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005 en 2014

4-Hout in de positie van 2-aarde gaat over de botsing tussen normen en waarden en de vrijheid en onafhankelijkheid van het individu.

Norm en Vorm

Deze tendens is niet een eenvoudige. 2-Aarde heeft betrekking op de archetypische moeder en de normen en waarden waarmee zij haar kinderen, haar omgeving vormt. 4-Hout daarentegen gaat graag zijn eigen gang en zoekt de verbinding met andere mensen. 4-Hout wil ook heel graag mensen met elkaar in contact brengen, terwijl 2-aarde liever het eigen nest beschermt en vasthoudt aan eigenheid waaruit een veilige norm en vorm spreekt. Deze tendens laat zien dat het in verbinding treden met andere landen of met mensen uit een ander land, waar heel eigen normen en waarden de onderlinge relaties bepalen, de vraag opwerpt in hoeverre we iets mogen en kunnen zeggen over die normen en waarden. Vooral wanneer deze de mensenrechten geweld aan doen, kun je je afvragen of we met zo’n land nog wel handel moeten drijven (4-hout) of er naar toe moeten gaan om vakantie te vieren (4-hout).

Relatie

2-Aarde is het levensaspect dat betrekking heeft op ‘relatie’, te beginnen met de relatie met jezelf. 4-Hout in 2-aarde onderzoekt de vrijheid die er is voor het individu binnen de relatie. Hoeveel ruimte is er om ook binnen een relatie, vrij en onafhankelijk te functioneren. Het werpt echter ook de vraag op of je de ander wel voldoende ruimte en vrijheid geeft binnen jullie relatie. Want de archetypische 2-aarde moeder houdt het liefst haar gezin dichtbij zich, thuis en bij elkaar, terwijl 4-hout er lustig op los reist. Dat genereert een spanningsveld dat vooral draait rond het thema vrijheid.

Bedrijfscultuur

Omdat 2-aarde staat voor het eigen lichaam en het zorgdragen daarvoor, heeft het spanningsveld van deze tendens ook direct betrekking op de ruimte en vrijheid die je neemt voor het zorgen en verzorgen van je eigen lichaam. Geef je ruimte aan de behoeftes van je eigen lichaam of volg je de normen en waarden van de (plaatsvervangende) archetypische moeder die, in de vorm van bijvoorbeeld een heersende bedrijfscultuur of groepsdynamiek, jouw haar normen oplegt.

Hoe maak je het beste gebruik van deze tendens?

Je kunt gebruik maken van deze tendens door

 • Te onderzoeken hoe jij in je relatie met jezelf staat.
 • Daarna te onderzoeken hoe je vanuit de relatie met jezelf in de relatie met een ander staat.

In de Nine Star Ki voorspelling 2020 course vind je meer over de karaktereigenschappen van dit element en alle belangrijkeachtergrond informatie over de energetische tendensen van 2020.

 

5-Aarde in 3-Hout

5-aarde: geboren in 1923, 1932, 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004, 2013 en 2022

5-Aarde in de positie van 3-hout gaat over de autoriteit van de familie en de houvast biedende, of juist beperkende structuren binnen de familie.

Familie

5-Aarde is de natuurlijke autoriteit die als de spreekwoordelijke spin, in verschillende webben zijn invloed doet gelden. Het zijn natuurlijke leiders die ongelooflijk betrokken zijn op sociale processen en op het welzijn van mensen in het algemeen. Dit jaar neemt 5-aarde zijn intrek in de positie van 3-hout, het element van het levensaspect ‘familie’, en onderzoekt daar hoe het zit met de autoriteit van zowel de familie zelf, als binnen de familie. Het is een tendens die vragen opwerpt over de structurele houvast die jouw familie, ook de familie in overdrachtelijke zin, jou biedt en de houvast biedende structuren die er zijn.

Vrijheid

Deze tendens heeft, evenals de tendens van 4-hout in 2-aarde, betrekking op het thema vrijheid versus controle. Zijn het in 2-aarde nog de, veelal cultureel bepaalde, normen en waarden die iets doen met die vrijheid. In 3-hout is het 5-aarde die wil (over)heersen vanuit macht en controle. Op NPO-Start is momenteel de VPRO serie ‘Years and Years’ te zien. In deze serie, die begint met een herkenbare geopolitieke situatie zoals we die nu zien, ontwikkelt zich langzaam een dystopisch scenario waarin een toekomst wordt getoond, gebaseerd op keuzes die wij NU maken. Veel heeft betrekking op het thema vrijheid versus controle zoals dat in de tendensen van dit jaar twee keer te zien is. Het is juist ook die 4-hout in de 2-aarde positie en het conflict wat dat genereert, die de opkomst mogelijk maakt van ‘een extreemrechtse populistische partij, onder leiding van Vivienne Rook die voor verdeeldheid zorgt’[3].

Woorden

Een niet te onderschatten rol in het aan de kaak stellen van de vrijheden, of beter gezegd onvrijheden, rondom de machthebbende structuren in onze wereld (zowel in politiek als binnen de familie), is weggelegd voor iedereen die daar woorden aan weet te geven. Met name de onderzoeksjournalistiek verdient respect omdat zij het verhaal vertellen dat de macht niet verteld wil hebben.

Hoe maak je gebruik van deze tendens?

Je kunt gebruik maken van deze tendens door

 • Je zelf af te vragen hoe jij je verhoudt tot het thema macht.
 • Jouw macht in relatie tot anderen te onderzoeken en met name in relatie tot je familie.

In de Nine Star Ki voorspelling 2020 course vind je meer over de karaktereigenschappen van dit element en alle belangrijkeachtergrond informatie over de energetische tendensen van 2020.

 

6-Metaal in 4-Hout

6-metaal: geboren in 1931, 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012 en 2021

6-Metaal in de positie van 4-hout gaat over het op scherp zetten van (diplomatiek) verbindingen.

Grenzen

De financiële wereld is de wereld van 6-metaal. In de thuispositie van dit element, heeft dit jaar 8-aarde zijn intrek genomen: het geweten van het verleden dat graag de boel op de kop zet. Nu staat 6-metaal zelf in een positie van een element die een enorme hekel heeft aan de harde, op cijfers, regels en financiën gerichte opstelling die 6-metaal doorgaans laat zien. 4-Hout namelijk is het element van het levensaspect ‘weelde’ en dat gaat totaal niet over geld!

Omdat 6-metaal ook over grenzen gaat, en 4-hout over handel, zal deze tendens dit jaar zich kunnen laten zien in de vorm van restricties in regels met betrekking tot het handelsverkeer of het vrij reizen van mensen. Bijvoorbeeld om de eigen, binnenlandse economie en handel te beschermen tegen te grote invloed van buiten. Maar ook om te voorkomen dat binnenlandse bedrijven handel drijven met buitenlandse mogendheden die zo toegang krijgen tot specialistische kennis of apparatuur die in de toekomst wellicht tegen ons gebruikt kan worden. Het heffen van sancties hoort daarbij; een aspect wat zeer belemmerend zal werken op het vrije handelsverkeer. 6-Metaal zal zich ook laten zien door het onderzoeken van handelsbetrekkingen op integriteit en zuiverheid.

Energie

Energie is onzichtbaar en ongrijpbaar. Het bevindt zich ‘ergens’ maar is niet zomaar vast te pakken of concreet te maken. Bepaalde vormen van energie kun je wel meten en je kunt er ook iets mee doen, maar je kunt niet naar de supermarkt gaan om een zakje stroom te halen. 6-Metaal regeert deze onzichtbare wereld en voelt zich er uitermate goed in thuis. Juist omdat het onzichtbaar en ongrijpbaar is, snappen we nog steeds niet erg veel van energie en al helemaal niet hoe het onze wereld en werkelijkheid beïnvloed. Maar meer en meer wordt duidelijk dat elektriciteit en dan met name elektromagnetisme, veel belangrijker is voor ons leven en ons universum, dan gedacht[4]. David Bodanis heeft er een prachtig en zeer toegankelijk boek over geschreven: ‘Het Elektrisch Universum’[5].

Als we gaan beseffen dat we elektromagnetische wezens zijn die leven in een elektromagnetisch universum, zal het misschien langzamerhand duidelijk worden waarom bewegingen van energie in dat universum, een impact hebben op ons als mens en als mensheid. Precies wat Nine Star Ki, door middel van het beschrijven van energetische tendensen, duidelijk wil en kan maken.

5G

Maar goed, we zijn dus heel gevoelige, energetische typetjes die binnenkort geconfronteerd gaan worden met een vernietigend systeem dat op ons wordt losgelaten: het 5G netwerk. Elke vorm van netwerk hoort bij 4-hout. Een energetisch (6-metaal) netwerk (4-netwerk) zoals 5G is een uitwerking van deze tendens.

Ondanks dat uit meerdere hoeken van onderzoek en wetenschappers vanuit verschillende disciplines al jarenlang waarschuwen voor de nadelige gezondheidseffecten van dit netwerk[6], gaan de grote jongens onder leiding van onder meer Elon Musk/Space X, Amazon, FaceBook, Roscosmos en Telesat vrolijk door met het introduceren van iets dat hen op terrein wellicht wel eens strafbaar zou kunnen maken aan doodslag. Beslist geen gunstige tendens dus, want de introductie van het 5G netwerk, heeft een vernietigend effect op het gevoelige netwerk dat er tussen mensen onderling en tussen mens en natuur bestaat. Het tast in ernstige mate onze fysieke, persoonlijke integriteit aan.

Ook hier zie je dus een dominantie en overheersing, net zoals in 3-hout, vanuit het element dat zijn intrek neemt in de thuisposities van 3- en 4-hout. En juist hout is het element dat ons weer kan verbinden met de natuur en natuurlijke cycli! Hout biedt, als vijfde element[7], juist een uitweg uit de impasse van het gevangen zitten in een materiële werkelijkheid die, in zichzelf, geen uitzicht biedt op groei en ontwikkeling. Dus ja, we hebben het vijfde element dringend nodig, maar niet in de vorm van 5G! Deze tendens brengt onze ontwikkeling kortom in een kritische fase.

Regie

De kanskracht van deze tendens is dat je regie voert over je onafhankelijkheid en vrijheid. Door dat vanuit persoonlijke integriteit te doen geef je de ander de vrijheid en ruimte hetzelfde te doen!

Hoe maak je het beste gebruik van deze tendens?

Je kunt gebruik maken van deze tendens door

 • Ten aanzien van alles wat er gebeurt een kritische houding aan te nemen.
 • Te werken aan het je verbinden met anderen vanuit je eigen integriteit en zuiverheid.

Samenvattend

Dus wat brengt 2020 ons? In ieder geval geen voortzetting van dat wat oud, vertrouwd, veilig en bewezen is.

2020 Wordt een jaar waarin de energie zich als een recalcitrante puber tegen zijn ouders keert en schoon schip maakt met de in het verleden gecreëerde illusies en zoethouderijtjes.

Ondanks dat de stemming onder bijvoorbeeld ondernemers nog steeds (gematigd) positief is over de ontwikkelingen voor 2020, en ook financieel adviseurs vertrouwen hebben in bijvoorbeeld de beursontwikkelingen van het nieuwe jaar, is de situatie te vergelijken met de ouders die (nog) niet in de gaten hebben dat hun kind zich langzamerhand aan hun zorg aan het onttrekken is, lak heeft aan waar de ouders hun zekerheden aan ontlenen en vreselijk de beest uithangt in het proces van grenzen verleggen en ontdekken wie het zelf is.

Enige voorbereiding om dit nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet te zien, is dan ook zeker op zijn plaats.

 

Doe mee aan het gesprek!

Ik ben heel benieuwd wat mijn schrijven bij je oproept en losmaakt.

Doe mee aan het gesprek en deel het in de reacties hieronder. Ik vind het leuk om van je te horen en samen leren we van elkaar!

Nina

 

 


© Nina Elshof. Neem dat wat voor je werkt en laat de rest voor wat het is. Als je dit werk wilt delen, dan als citaat en met link naar dit blog op deze website. Dank je wel voor je steun, ik waardeer het zeer en jou ook! Dank je!

 


[1] Han van Straaten, astro-econoom, astrologische nieuwsbrief januari 2020

[2] https://www.sheldrake.org/books-by-rupert-sheldrake/the-science-delusion-science-set-free

[3] https://www.vpro.nl/cinema/lees/artikelen/specials/series/2019/Nieuwe-serie-Years-and-Years.html

[4] http://electric-cosmos.org

[5] https://web.tue.nl/cursor/bastiaan/jaargang47/cursor28/rubrieken/c_3.html

[6] https://magdahavas.com/international-experts-perspective-on-the-health-effects-of-electromagnetic-fields-emf-and-electromagnetic-radiation-emr/

[7] https://ninaelshoffengshui.nl/het-vijfde-element-als-oplossing-uit-de-crisis/

 

1 gedachte over “Nine Star Ki voorspelling 2020; de uitwerking op jouw element”

 1. Marga van den Boom

  Bizar hoe het klopt, hoe ik als 2-9-7 veranderingen onderga, niet gestuurd, maar die gewoon gebeuren. Ondanks dat ik al een tijd ervan overtuigd ben door inzichten, onderzoeken en bewust werd dat hebben zijn werd, bleef ik maar eerst aan anderen denken. Het is nu me-time en kan mijn leven, die niet iedereen hoeft te begrijpen naar mijn eigen inzichten gaan vormgeven waar ik me goed bij voel, waar ik energie van krijg en bij me past. Wie Sera Sera als de tijd rijp is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *