Feng Shui, Feng Shui en nog meer Feng Shui

Lees hier alles wat je weten moet

Feng Shui is een eeuwenoude studie die inzicht geeft in de relatie en interactie tussen de mens en zijn omgeving. Feng Shui laat de verbazende invloed ervaren die kleuren, indelingen, materialen, functies en de juiste plaatsing van het meubilair op je leven hebben. Alles, van stedenbouwkundige planning tot ogenschijnlijk onbelangrijke kleine details, kan met Feng Shui in een beter gebalanceerd en harmonieuzer geheel getransformeerd worden. Resultaat: harmonie in je huis of op je werkplek en in jezelf!
Feng Shui helpt om keuzes te maken die gebaseerd zijn op inzicht en bewustzijn en die voorbijgaan aan trends en mode maar deze juist overstijgen.

Historie

Feng Shui betekent letterlijk ‘wind en water’. De oorsprong van Feng Shui ligt in Azië, waarbij China als land van oorsprong wordt beschouwd. De eerste aantekeningen en verwijzingen naar dit begrip zijn enkele duizenden jaren oud; de vroegste vermelding van Feng Shui voert zo’n 4.000 tot 5.000 jaar terug. Grondlegger van deze leer is Fu Xi of Fu Hsi, een van de ‘Drie Verhevenen’ die in een periode voorafgaand aan de Xia Dynastie de bevolking stapsgewijs elementen van de Chinese beschaving hebben bijgebracht. Fu Xi was onder andere de uitvinder van de acht trigrammen die als basis dienen voor de 64 hexagrammen waarop de I Ching is gebaseerd. Hij regeerde van 2952 tot 2836 voor Christus en bereikte de meer dan respectabele leeftijd van 197 jaar. Men moet hierbij overigens niet uit het oog verliezen dat het gaat om de beschrijving van een mythologische figuur die als half-god werd beschouwd.

Het toepassen van Feng Shui behoorde in China als vanzelfsprekend tot de dagelijkse praktijk maar was echter slechts voorbehouden aan ingewijden in deze filosofische leer. De heersers van de opeenvolgende dynastieën, die liever niets aan het toeval over wilden laten vooral niet daar waar het de onaantastbaarheid van hun macht betrof, lieten zelfs uitgebreide begraafplaatsen aanleggen volgens de leer van de Feng Shui om het lot van hun keizerlijke nakomelingen positief te beïnvloeden. Men geloofde namelijk dat dit afhankelijk was van het gunstig stemmen van de voorouders in het hiernamaals. Alle grote bouwwerken van China, zoals de Verboden Stad en de Chinese Muur, werden volgens exact vastgestelde Feng Shui criteria opgetrokken. Zelfs de locatie werd door middel van de Feng Shui bepaald waardoor een duidelijke positie ten opzichte van gunstige windrichting, bezonning, beschutting en dergelijke, in het beschikbare landschap ingenomen kon worden. Zo is in de loop van duizenden jaren een onschatbare bron aan kennis en ervaring ontstaan die tot op de dag van vandaag bewaard en toegepast is gebleven.

De Grote Culturele Revolutie bracht een grote verstoring teweeg. In die periode was de toepassing van Feng Shui ten strengste verboden omdat een dergelijk ‘achterhaald en op bijgeloof gebaseerd systeem’ ogenschijnlijk niet in een modern communistisch staatsbestel zou passen. Het is in dit verband echter opmerkelijk dat zelfs Mao Ze Dong, hoewel hij Feng Shui verboden had, zelf een expert van deze verheven kunst was die hij heimelijk maar met veel geestdrift toepaste. Veel Chinezen hebben door het verbod de toegang tot deze oude kennis verloren. Door de naar het buitenland gevluchte Feng Shui meesters kon de traditie echter overleven. In Japan wordt de Feng Shui (daar wordt het Kaso genoemd) enthousiast toegepast. En via Amerika, door leermeester als Yes Lin, Lilian Too, Stephen Devine en Denise Linn  heeft het inmiddels zijn weg naar Europa gevonden.

Om het begrip Feng Shui nu verder te ontcijferen, is het noodzakelijk er naar te kijken vanuit deze historische en Oosterse context. Het Oosterse denken gaat uit van een ons omringde, onzichtbare kracht of levensenergie die alom aanwezig is, ook in de mens zelf. Aangezien Feng Shui beschrijft hoe deze, voor de mens noodzakelijke, levensenergie of Chi door uiterlijke invloeden van de leefomgeving wordt gevormd en beïnvloed, koos men als symbool twee van de belangrijkste verschijningsvormen van de natuur: wind en water. Zowel wind als water vertegenwoordigen zeer machtige natuurverschijnselen, tomeloze energieën, die vaak moeilijk te beteugelen zijn. Derhalve moest men ermee op goede voet komen te staan. De wijze waarop deze twee verschijnselen zich in onze (woon) omgeving voordoen en verhouden is sterk van invloed op onze stemming en gezondheid. De wind wordt in dit verband beschouwd als de zacht waaiende hemelbode. Hij blaast de zegenrijke wolken naar ons toe en voert daarbij het vruchtbaarheid schenkende water mee.

Een andere verklaring voor de keuze voor ‘wind en water’ is gebaseerd op de gedragingen van de Chi:  “Chi rides the wind and scatters, but is retained when encountering water” zoals omschreven in ‘The Book of Burial’.

Met Feng Shui werd echter vooral  uitgedrukt dat alles wat ons in de zichtbare en onzichtbare wereld omgeeft, net als wijzelf, uit energie bestaat en ons beïnvloedt.

Conceptual Feng Shui

Conceptuele Feng Shui maakt gebruik van de interne energetische organisatie van een gebouw. Het brengt deze organisatie op orde zodat er een gezond organisme ontstaat. Van daar uit kan gekeken worden naar de relatie met de grotere omgeving. Zonder een gezond en goed functionerend eigen ‘lichaam’, zoals je je huis kunt beschouwen, is het in harmonie brengen met de omgeving nutteloos. De disharmonie van het eigen ‘lichaam’ huis zal deze snel weer teniet doen.

Conceptuele Feng Shui is daarnaast een vorm die teruggrijpt op de oorspronkelijk Feng Shui zoals deze ooit bedoeld was, zonder onbegrijpelijke strikte en rigide regels die elke vorm van beweging van levensenergie niet bevordert maar deze juist beperkt. Binnen de Conceptuele Feng Shui is er juist ruimte en aandacht voor mogelijkheden; er bestaat geen rigide zwart-wit of goed-fout denken. Het belangrijkste onderdeel van Conceptuele Feng Shui is de mens. Deze wordt in alle gevallen centraal gesteld en vormt het uitgangspunt van werken. De omgeving moet dienstbaar zijn aan de mens en deze in zijn authenticiteit ondersteunen.

Balans en Harmonie - Nina Elshof Feng Shui

Conceptuele Feng Shui is vrij van onbegrijpelijke strikte en rigide regels die elke vorm van beweging van levensenergie beperkt. Dit is Feng Shui zoals het bedoelt was, met ruimte en aandacht voor mogelijkheden waarbij de mens centraal staat.

Consult_Nina-Elshof-Feng-Shui_600x400

Bewaren

Ba Gua

De Ba Gua wordt toegepast binnen de Feng Shui om de energetische structuur van een gebouw, een stad of een land te interpreteren. Daartoe wordt de Ba Gua over de plattegrond gelegd. De richting waarin de Ba Gua gelegd wordt is van groot belang. Het lijkt ridicuul om deze Ba Gua te oriënteren op de positie van de voordeur, maar wanneer je beseft dat de voordeur de belangrijkste opening is van een gebouw, is het heel verklaarbaar dat deze voordeur als startpunt wordt beschouwd van de interne energiestroom van een gebouw. Het is ook de plek waar buiten en binnen in elkaar overvloeien en waar deze contact met elkaar maken. De voordeur geeft daarmee toegang tot jouw domein, jouw persoonlijke koninkrijk.

Een voordeur die niet gebruikt wordt heeft invloed op de kwaliteit van de energie die je huis binnenkomt. Daarnaast ontneemt een niet gebruikte voordeur je als bewoner de invloed die je kunt uitoefenen op wie en wat je huis binnenkomt en ook wanneer. Daarmee verdwijnt ook in belangrijke mate de invloed die je uit kunt oefenen op je leven en op de kwaliteit van levensenergie ín je huis. Achter de voordeur heerst de energie van de gebruikers of bewoners van het betreffende gebouw en gelden eigen normen en regels. In de openbare ruimte gelden juist de algemene en ook wettelijk aanvaarde normen en regels die niet noodzakelijkerwijze altijd overeenstemmen met de normen en regels zoals die binnen de eigen vier muren gelden.

De Ba Gua heeft altijd vier hoeken van 90° en kan derhalve geen andere vorm aannemen dan die van een vierkant of rechthoek. Ook wordt de Ba Gua in negen delen van gelijke grootte verdeeld. Het is dus niet mogelijk om een aantal posities binnen de Ba Gua groter te maken dan andere posities.

De Conceptuele Feng Shui gaat uit van de hoofdingang, de voordeur, van een gebouw of ruimte waarop de Ba Gua  georiënteerd wordt. Dat vormt de basis voor een analyse.

Vijf-Elementen_Nina-Elshof-Feng-Shui_600x400

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Vijf Elementen

Yin & Yang zijn grote en grootse krachten die niet licht te begrijpen zijn. De vijf elementen verkleinen de stap tussen Yin & Yang waardoor deze makkelijker te begrijpen worden. Ze zijn een  belangrijk middel binnen de Feng Shui om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de energie in een huis.
Deze vijf elementen verbeelden de kwaliteit van de energie. Bijvoorbeeld de energie van het element hout komt overeen met de energie die je in de lente kunt waarnemen. Je kunt het je voorstellen door een typisch lente-plaatje voor ogen te nemen: een wei vol fris, groen gras waarin de eerste voorjaarsbloemen te zien zijn. In de wei lopen schapen en dartelende lammetjes. Aan de bomen ontspruiten (ogenschijnlijk) willekeurig groeiende groene scheuten. Hout energie kun je dan ook omschrijven als snel, impulsief, ongeduldig, dartel, speels, willekeurig, wispelturig, snel groeiend en doelgericht. Het is een omhooggaande energie. Elk van de elementen kent zo zijn specifieke kwaliteiten. Meer over de vijf elementen lees je op de pagina Inspiratie.

Vuur
Vuur staat voor zomer, warmte en licht. De kleuren die bij dit element passen zijn rood en purper. Vuur komt overeen met het hart, het getal negen en de richting zuid.

Aarde
Aarde staat voor elke derde maand van een seizoen, oogst en voeding. De kleuren die bij dit element passen zijn geel en bruin. Aarde komt overeen met maag en milt, de getallen twee, vijf en acht en de richting centrum.

Metaal
Metaal staat voor de herfst, scheiden en helderheid. De kleuren die bij dit element passen zijn wit, zilver en metallic. Metaal komt overeen met de longen, het getal zes en zeven en de richting west.

Water
Water staat voor de winter, kou en donker. De kleuren die bij dit element passen zijn zwart, donkerblauw en andere donkere kleuren behalve bruin. Water komt overeen met de nieren en blaas, het getal één en de richting noord.

Hout
Hout staat voor de lente, groei en vernieuwing. De kleuren die bij dit element passen zijn groen en turkoois. Hout komt overeen met de lever en de gal, het getal drie en vier en de richting oost.

ninestarki_nina-elshof-feng-shui_600x400

Bewaren

Nine Star Ki

Nine Star Ki is een vorm van Chinese astrologie die toegepast wordt binnen de Feng Shui. Het is net als de Feng Shui zelf, al duizenden jaren oud en beiden zijn gebaseerd op gelijke principes die zijn ontwikkeld vanuit een filosofische kijk op de universele wetten van de kosmos. Deze zijn te herleiden tot de Negen Verschijningsvormen van de Vijf Elementen die op hun beurt weer verschillende aspecten van Yin en Yang representeren. Nine Star Ki geeft zicht op de werking van deze verschillende aspecten in iemands leven.

In een persoonlijk consult wordt deze werking vertaalt naar jouw persoonlijke leven.

Wat anderen zeggen over Feng Shui

De filosofie achter Feng Shui heeft mij altijd al geboeid. Maar … een goed lopend eigen bedrijf, een comfortabel huis. Wat kon Feng Shui eigenlijk nog toevoegen? Iets deed mij toch besluiten aan de beroepsopleiding te beginnen en nu pas realiseer ik mij wat Feng Shui (on)bewust met je persoon doet. De in mijn beleving gladde en opgeruimde ruimtes in mijn huis bleken toch bevolkt met heel wat spullen. De huis-/bedrijfsblindheid was toegeslagen. Ik besefte dat pas toen ik gaandeweg de opleiding steeds meer de behoefte kreeg om op te ruimen. Door Feng Shui begon ik anders naar materie te kijken. Inmiddels zijn er vele dozen met boeken en vuilniszakken vol met kleding naar de kringloopwinkel gegaan en ……. het voelt zo goed! Je voelt de energie op alle niveaus weer stromen. Het is een loslatingsproces wat letterlijk zoveel ruimte biedt voor nieuwe mogelijkheden. Een ontwikkeling die ik nooit bij mijzelf had verwacht. Feng Shui is met een ieder van ons verbonden en ik ben dankbaar dit nu te mogen ervaren.
Esther Leeuw

Bewaren

Bewaren

Bewaren